Voi­daan hyvin: Kon­kreet­tis­ta tukea van­hem­muu­teen

Meri Malm­berg.

Anna Lep­pä­lä-Hast.

Jokai­nen lap­si tar­vit­see tur­val­li­sia aikui­sia lähel­leen, mut­ta myös van­hem­mat tar­vit­se­vat tukea omaan van­hem­muu­teen­sa. Tuki alkaa jo ras­kausai­ka­na neu­vo­las­sa, jos­sa anne­taan tie­toa muun muas­sa tur­vaa tuo­vien rajo­jen ja rak­kau­den mer­ki­tyk­ses­tä. Ter­vey­den­hoi­ta­ja myös roh­kai­see per­het­tä viet­tä­mään yhteis­tä aikaa ja kuu­le­maan lap­sen ilo­ja ja huo­lia. Van­hem­pia kan­nus­te­taan kehu­maan las­taan.

Tuki tapah­tuu lähel­lä per­hei­tä, ja on kes­keis­tä, että van­hem­man kysy­myk­sil­le ja huo­le­nai­heil­le löy­tyy aikaa ja tilaa — sekä mah­dol­li­suus ottaa asioi­ta puheek­si myös ilman las­ta.

Van­hem­muu­teen liit­ty­viä haas­tei­ta on ihan kai­kis­sa per­heis­sä. THL:n tut­ki­muk­ses­sa omas­ta jak­sa­mi­ses­taan huo­lis­saan oli yli puo­let van­hem­mis­ta, omien van­hem­muus­tai­to­jen riit­tä­vyy­des­tä kol­man­nes. Nyky­van­hem­mat kui­ten­kin tie­dos­ta­vat van­hem­muu­ten­sa haas­teet aiem­paa parem­min ja hake­vat tie­toa van­hem­muu­ten­sa tuek­si. Kas­va­tuk­ses­ta ollaan kiin­nos­tu­neem­pia kuin ehkä kos­kaan aiem­min.

Kun van­hem­muu­teen halu­taan vah­vis­tus­ta, Oulun­kaa­ren neu­vo­la- ja per­he­pal­ve­luis­ta saa tukea. Täl­löin van­hem­pien kans­sa mie­ti­tään yhdes­sä, miten per­het­tä voi­daan tukea kon­kreet­ti­sil­la, arki­päi­väi­sil­lä asioil­la. Tar­vit­taes­sa kut­su­taan kool­le mui­ta­kin per­heen kan­nal­ta tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sia hen­ki­löi­tä. Tuki läh­tee aina lap­sen ja per­heen vah­vuuk­sis­ta, ja sitä voi­daan myös toteut­taa ryh­mä­muo­toi­se­na. Ohjauk­seen ja ver­tais­tu­keen perus­tu­vaa Ihmeel­li­set vuo­det -van­hem­muus­ryh­mä­toi­min­taa jär­jes­te­tään kai­kis­sa Oulun­kaa­ren jäsen­kun­nis­sa.

Van­hem­muu­den tuki koros­tuu eri­tyi­ses­ti van­hem­pien ero­ti­lan­tees­sa. Jot­ta käy­tän­nön asiat sujui­si­vat lap­sen kan­nal­ta par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la myös eron jäl­keen, on aikuis­ten tär­ke­ää sopia yhdes­sä sii­tä, miten las­ten asiat hoi­de­taan. Molem­mil­la van­hem­mil­la on vel­vol­li­suus osal­lis­tua las­ten ela­tuk­seen kykyn­sä mukaan. Ela­tuk­ses­ta huo­leh­ti­mi­nen on yksi tapa osoit­taa välit­tä­mis­tä ja huo­len­pi­toa las­ta koh­taan.

Van­hem­mat voi­vat sopia ela­tuk­seen, tapaa­mi­seen, asu­mi­seen sekä huol­toon liit­ty­vis­tä asiois­ta las­ten­val­vo­jan luo­na. Van­hem­muus­suun­ni­tel­ma on tilan­tees­sa oiva työ­ka­lu, joka on tar­koi­tet­tu avuk­si van­hem­muu­teen eron jäl­keen. Suun­ni­tel­ma aut­taa van­hem­pia kes­kus­te­le­maan las­ten arjen suju­mi­ses­ta. Sen avul­la van­hem­mat voi­vat sopia käy­tän­nön asioi­den jär­jes­tä­mi­ses­tä ja työn­jaos­ta niin, että molem­mat tie­tä­vät, mis­tä he ovat vas­tuus­sa ja mitä heil­tä odo­te­taan. Suun­ni­tel­man perus­teel­la teh­dään tapaa­mis­so­pi­mus. Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mä tar­jo­aa las­ten­val­vo­jan pal­ve­lu­ja jokai­ses­sa jäsen­kun­nas­sa, ja asioi­da voi pää­asias­sa omas­sa asuin­kun­nas­saan. Eri paik­ka­kun­nil­la asu­vat van­hem­mat voi­vat kui­ten­kin myös asioi­da yhdes­sä lähi­van­hem­man asuin­kun­nan las­ten­val­vo­jal­la.

Van­hem­muus on etuoi­keus: van­hem­muu­des­ta, lap­sis­ta ja omas­ta per­hees­tä saa olla ylpeä, naut­tia ja iloi­ta. Välil­lä on myös lupa olla väsy­nyt ja pyy­tää apua.

Meri Malm­berg, sosi­aa­li­työn­te­ki­jä-las­ten­val­vo­ja
Anne Lep­pä­lä-Hast, per­he­kes­kus­koor­di­naat­to­ri