Voi­daan hyvin: Hyvän mie­len­ter­vey­den eväät

Usko­mat­to­man aurin­koi­sen kesän jäl­keen syk­sy kol­kut­te­lee jo oven taka­na. Uskal­lat­ko ava­ta sil­le ove­si? Mil­lai­nen syk­sy siel­lä on sinua odot­ta­mas­sa?

Mei­dän suo­ma­lais­ten elä­mä on jak­sot­tu­nut iät ja ajat vuo­de­nai­ko­jen mukaan. Syk­syn saa­pu­mi­nen voi olla monel­le se kai­kis­ta haas­ta­vin ajan­jak­so vuo­des­ta. Suu­rin osa työi­käi­sis­tä palai­lee kesä­lo­mil­taan töi­hin, kuten myös pie­net lap­set hoi­to­paik­koi­hin­sa. Kou­lu­lai­set palaa­vat kou­lun pen­keil­le, ja joka syk­sy tuhan­net nuo­ret läh­te­vät suu­reen maa­il­maan, kun muut­ta­vat uusil­le opis­ke­lu­paik­ka­kun­nil­le opin­to­jaan ja itse­näis­tä elä­mään­sä aloit­ta­maan.

Syk­sy on muu­tos­ten aikaa. Arki­ru­tii­nit muut­tu­vat. Eli­nym­pä­ris­töt muut­tu­vat. Sosi­aa­li­set yhtei­söt muut­tu­vat. Elä­män­ta­pa­si, omat miel­ty­myk­se­si ja jopa asen­tee­si voi­vat muut­tua. Jos havain­noit tar­kas­ti, voit huo­ma­ta, miten pal­jon ympä­ril­lä­si tapah­tuu ja miten se vai­kut­taa sinuun­kin. Muu­tok­sis­sa on usein aina kak­si puol­ta. Sekä kiel­tei­set, että myön­tei­set muu­tok­set kuor­mit­ta­vat miel­täm­me.

Jot­ta jak­sai­sim­me ottaa muu­tok­sia vas­taan, mei­dän täy­tyy huo­leh­tia, että mie­lem­me voi hyvin. Niin hyvin, että se kyke­nee otta­maan uusia asioi­ta vas­taan, sulat­te­le­maan ja käsit­te­le­mään nii­tä ja lopul­ta sopeu­tu­maan tapah­tu­nei­siin muu­tok­siin. Hyvä mie­len­ter­veys pait­si toi­mii voi­ma­va­ra­na kuor­mi­tus­ta vas­taan, myös tukee joka­päi­väis­tä toi­min­ta­ky­kyäm­me sekä yllä­pi­tää elä­mä­ni­loam­me ja ute­liai­suut­tam­me teh­dä ja kokea asioi­ta uusil­la tavoil­la.

Kuin­ka kokoai­sit itsel­le­si hyvät mie­len­ter­vey­den eväät? Help­po ohje: kokoa eväs­ko­rii­si vain nii­tä eväi­tä, jois­ta nau­tit. Kokoa koriin eri­lai­sia elä­män herk­ku­ja. Mie­ti, mit­kä asiat tuot­ta­vat sinul­le iloa ja loh­tua ja mit­kä vah­vis­ta­vat sinua oma­na itse­nä­si. Kokoa itsel­le­si mah­dol­li­sim­man moni­puo­li­nen herk­ku­ko­ri, ja mikä paras­ta: näi­tä herk­ku­ja saa nap­sia ihan joka iki­nen päi­vä! Eväät voi­vat olla har­ras­tuk­sia, sosi­aa­lis­ta kans­sa­käy­mis­tä eri ryh­mis­sä, käsi­töi­tä tai jotain muu­ta mie­le­käs­tä teke­mis­tä. Ne voi­vat olla myös ais­tein nau­tit­ta­via asioi­ta kuten hyvää kah­via, man­si­koi­ta, musii­kin kuun­te­lua tai elo­ku­vien kat­se­lua. Ne voi­vat olla paik­ko­ja, kuten met­sä, mök­ki­lai­tu­ri, riip­pu­kei­nu, sau­na tai vaik­ka­pa oma vuo­de.

Poh­di, mit­kä asiat tuot­ta­vat sinul­le mie­li­hy­vää, tur­vaa tai teke­vät sinut vah­vem­mak­si. Ripot­te­le näi­tä asioi­ta jokai­seen päi­vää­si ja anna itsel­le­si het­ki aikaa naut­tia näis­tä miel­tä­si vir­kis­tä­vis­tä ja sinua vah­vis­ta­vis­ta het­kis­tä. Käy­tä ais­te­ja­si. Aloi­ta vaik­ka arki­päi­vä­si kah­vi­het­kel­lä, jol­loin kes­ki­tyt vain ja ainoas­taan ais­ti­maan kah­vin maun ja tuok­sun ja läm­pi­män kupin kädes­sä­si. Pii­pah­da kes­ken päi­vää het­kek­si ikku­nan ääreen ja tark­kai­le näky­mää: väre­jä, lii­ket­tä ja tapah­tu­mia, tai pysäh­dy het­kek­si pel­käs­tään kuun­te­le­maan, mitä juu­ri nyt ympä­ril­lä­si tapah­tuu. Muis­ta itseä­si päi­vit­täin ja nau­ti sinua vah­vis­ta­vis­ta het­kis­tä.

Avaa ove­si roh­keas­ti ja anna syk­syn tul­la.

Anu Tolo­nen
psy­kiat­ri­nen sai­raan­hoi­ta­ja
Oulun­kaa­ren mie­len­ter­veys­pal­ve­lut