Voi­daan hyvin: Aitoa osal­lis­tu­mis­ta, täyt­tä elä­mää

Kehi­tys­vam­mais­ten osal­li­suu­den vah­vis­ta­mi­nen on ollut kir­jat­tu­na toi­min­nan tavoit­teek­si Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män ja jäsen­kun­tien väli­siin jär­jes­tä­mis­so­pi­muk­siin vuo­des­ta 2016 läh­tien. Osal­li­suu­den vah­vis­ta­mi­sek­si miel­le­tään usein, että tur­va­taan asiak­kaan mah­dol­li­suus osal­lis­tua jär­jes­tet­tyyn toi­min­taan. On kui­ten­kin tär­ke­ää näh­dä osal­li­suus laa­jem­pa­na käsit­tee­nä siten, että mah­dol­lis­te­taan asiak­kaan tosia­sial­li­nen osal­lis­tu­mi­nen kai­kil­la toi­min­nan tasoil­la. Ote­taan asiak­kaat mukaan suun­nit­te­le­maan, kehit­tä­mään ja jär­jes­tä­mään toi­min­taa. Kuun­nel­laan, ais­ti­taan ja havain­noi­daan hei­dän tar­pei­taan, toi­vei­taan ja aja­tuk­si­aan. Kan­nus­te­taan ja aute­taan osal­lis­tu­maan, toi­mi­maan ja vai­kut­ta­maan.

Ehkä näky­vin toi­men­pi­teem­me kehi­tys­vam­mais­ten osal­li­suu­den vah­vis­ta­mi­sek­si on ollut kehi­tys­vam­mais­ten asia­kas­foo­ru­mi­nen perus­ta­mi­nen. Asia­kas­foo­ru­mi on toi­mi­nut kesä­kuus­ta 2016 läh­tien. Toi­min­ta sisäl­tää puo­li­vuo­sit­tais­ten asia­kas­foo­ru­min seu­dul­lis­ten kokoon­tu­mis­ten lisäk­si pal­jon pai­kal­lis­ta toi­min­taa kai­kis­sa Oulun­kaa­ren kun­nis­sa. Asiak­kaat ovat muun muas­sa suun­ni­tel­leet ja toteut­ta­neet esteet­tö­myys­kä­ve­ly­jä jul­ki­siin tiloi­hin, jär­jes­tä­neet kun­ta­lai­sil­le avoi­mia tapah­tu­mia kuten toi­min­ta­kes­kus­ten avoi­met ovet, esi­tel­leet Oulun­kaa­ren toi­min­taa mes­suil­la sekä jär­jes­tä­neet kesä­juh­lia. Tänä vuon­na toi­min­taan on läh­te­nyt myös mui­den eri­tyis­ryh­mien asiak­kai­ta. Lisäk­si Oulun­kaa­rel­la ilmes­tyy aito asia­kas­leh­ti, sil­lä sen teke­vät asiak­kaat itse. Iin työ- ja päi­vä­toi­min­ta vas­taa Iloi­nen vies­ti -leh­den teos­ta, ja teke­mi­seen osal­lis­tu­vat myös mui­den kun­tien yksi­köt.

Osal­li­suu­den vah­vis­ta­mi­sen ydin on pie­nis­sä asiois­sa, toi­min­tayk­si­köi­den arjen het­kis­sä, har­ras­tuk­sis­sa ja vapaa-ajan toi­min­nas­sa. Sii­nä, miten me vam­mat­to­mat ihmi­set koh­taam­me ja huo­mioim­me kehi­tys­vam­mai­sia. Näem­me­kö hei­dät toi­min­tam­me koh­tei­na vai otam­me­ko hei­dät aidos­ti mukaan haas­tei­neen ja vah­vuuk­si­neen, iloi­neen ja surui­neen? Otam­me­ko hei­dät yhdek­si meis­tä, osak­si poruk­kaa? Arvos­tam­me­ko sitä eri­tyi­syyt­tä, mitä heil­lä on jaet­ta­va­na meil­le muil­le­kin?

On tär­ke­ää antaa kehi­tys­vam­mai­sel­le mah­dol­li­suus elää itsen­sä näköis­tä elä­mää. Meil­lä kai­kil­la tuli­si olla mah­dol­li­suus teh­dä itseäm­me kos­ke­via valin­to­ja ja ilah­tua onnis­tu­mi­sis­ta, mut­ta myös lupa vali­ta vää­rin ja moka­ta.

Oulun­kaa­ren kehi­tys­vam­ma­pal­ve­luis­sa näem­me osal­li­suu­den osa­na itse­mää­rää­mi­soi­keut­ta. Arvo­na, jota pidäm­me toi­min­nan suun­nit­te­lun ja jär­jes­tä­mi­sen läh­tö­koh­ta­na. Annam­me asiak­kai­den teh­dä itse kai­ken sen, mihin he kyke­ne­vät. Vai­kea­vam­mais­ten asiak­kai­den osal­li­suus pai­not­tuu elä­myk­sel­li­syy­teen, muka­na ole­mi­seen ja läs­nä­oloon. Meil­le jokai­sel­le on tär­ke­ää olla osa yhtei­söä ja kokea kuu­lu­van­sa jouk­koon. Vai­keas­ti­kin kehi­tys­vam­mai­nen kyke­nee usein valit­se­maan mie­lei­sen­sä, kun anne­taan vaih­toeh­to­ja. Osa tar­vit­see tii­vis­tä tukea valin­to­jen teke­mi­seen, jol­loin ohjaa­jien koke­mus ja asiak­kai­den tun­te­mi­nen hel­pot­ta­vat kom­mu­ni­koin­tia. Kuvien käyt­tö hel­pot­taa usein toi­vei­den ja tar­pei­den ilmai­sua. Osal­li­suu­den vah­vis­ta­mi­nen on olen­nai­nen osa toi­min­tayk­si­köi­den arkea. Yhtei­sö­ko­kouk­sis­sa mie­ti­tään ja luo­daan yhtei­siä peli­sään­tö­jä ja suun­ni­tel­laan toi­min­taa ja ret­kiä, syö­dään asiak­kai­den toi­vo­maa ruo­kaa, ote­taan asiak­kaat mukaan aska­rei­siin ja teh­dään näin arjes­ta hei­dän näköis­tään.

Kehi­tys­vam­mais­ten osal­li­suu­den toteu­tu­mi­nen vaa­tii meil­tä vam­mat­to­mil­ta avoi­muut­ta ja heit­täy­ty­mis­tä, roh­keut­ta koh­da­ta ja hyväk­syä eri­lai­suut­ta. Kehi­tys­vam­mais­ten tapa tar­kas­tel­la asioi­ta ja suh­tau­tua elä­mään on usein toi­sen­lai­nen kuin mihin me vam­mat­to­mat olem­me tot­tu­neet. Elä­mä, jota he elä­vät on täs­sä ja nyt. Täyt­tä elä­mää het­kes­sä. On rik­kaus pääs­tä osal­li­sek­si sii­tä.

Tan­ja Heik­ki­lä
Oulun­kaa­ri
vs. seu­dul­li­nen eri­tyis­ryh­mien asu­mis­pal­ve­lu­vas­taa­va