Päät­tä­jäl­tä: Uudel­leen­syn­ty­mi­siä

Aurin­koi­nen ja suo­ras­taan kesäi­sen läm­min sää on hel­li­nyt mei­tä ran­ta­poh­ja­lai­sia vii­me päi­vien aika­na. Top­pa­tak­ki on käy­nyt het­kes­sä lii­an kuu­mak­si asuk­si ja pit­kät kal­sa­rit­kin on jo tar­jen­nut jät­tää pois. Läm­pö on herät­tä­nyt kroo­kuk­set puh­kea­maan kuk­kaan ja tuo­nut jout­se­net, kur­jet ja jopa jo väs­tä­rä­kit­kin takai­sin muut­to­mat­koil­taan. Lumen alta pal­jas­tu­nut, kuol­leel­ta näyt­tä­nyt nur­mik­ko­kin on muut­tu­mas­sa jäl­leen vih­reäk­si. Uut­ta elä­mää näkyy siel­lä tääl­lä.

Ele­tään monel­la­kin tapaa uudel­leen­syn­ty­mis­ten aikaa. Kris­ti­tyil­le vii­me vii­kon­lop­pu­na juh­lit­tu pää­siäi­nen on aivan eri­tyi­nen uudel­leen­syn­ty­mi­sen juh­la. Poik­keuk­sel­li­sen lähel­le pää­siäis­tä sat­tuu tänä vuon­na myös vap­pu, joka herät­tää Oulun­kin katu­ku­van pit­kän ja pimeän tal­ven jäl­keen jäl­leen eloon. Eri­tyi­ses­ti opis­ke­li­jat val­taa­vat kadut, puis­tot ja teras­sit. Kes­kus­ta näyt­tää jäl­leen aina­kin muu­ta­man päi­vän elin­voi­maa syk­ki­väl­tä, uudel­leen­syn­ty­neel­tä, oikeal­ta kau­pun­gin kes­kus­tal­ta.

Uudel­leen­syn­ty­mi­sen aikaa vie­te­tään myös poli­tii­kas­sa. Uudet kan­san­edus­ta­jat ovat tar­kis­tut­ta­neet val­ta­kir­jan­sa ja aloit­ta­neet työn­sä. Uuden hal­li­tuk­sen syn­ny­tys­tus­kat ovat alka­mai­sil­laan. Hal­li­tus­oh­jel­man syn­ty­mis­tä odo­te­taan jän­ni­tyk­sel­lä. Vaa­li­tu­lok­sen perus­teel­la on ennus­tet­tu, että sen syn­ny­tys ei oli­si täl­lä ker­taa kovin help­po, mut­ta näh­tä­väk­si jää.

Edus­kun­ta­vaa­leis­ta on hädin tus­kin toi­vut­tu, kun uudet vaa­li­mai­nok­set ilmes­ty­vät katu­ku­viin. Aika tasan kuu­kau­den kulut­tua pää­sem­me äänes­tä­mään euro­vaa­leis­sa. Toi­voa sopii, että ihmi­set innos­tu­vat nois­sa­kin vaa­leis­sa äänes­tä­mään, sil­lä tär­ke­ää oli­si saa­da jat­kos­sa­kin poh­jois­suo­ma­lai­nen edus­ta­ja par­la­ment­tiin vie­mään alu­eem­me eri­tyis­piir­tei­den asian­tun­te­mus­ta euroop­pa­lai­seen pää­tök­sen­te­koon. Moni koke­nut edus­ta­ja ei enää ole ehdol­la ja uusia nimiä on innol­la pyr­ki­mäs­sä mukaan. Var­maa on siis, että par­la­ment­ti­kin kokee muu­tok­sia, syn­tyy uuden­lai­nen kokoon­pa­no.

Meil­lä Jää­lin kou­lul­la ele­tään myös jän­nit­tä­vää odo­tuk­sen aikaa. Uuden kou­lun syn­ty­mi­nen näkyy Lai­va­kan­kaal­la jo kon­kreet­ti­ses­ti, kun tila­suun­ni­tel­mat ovat muo­tou­tu­mas­sa uudek­si oppi­mi­sym­pä­ris­tök­si. Vii­meis­tään syys­kuus­sa pää­sem­me uuteen yhte­näis­kou­luun toteut­ta­maan uut­ta ope­tus­suun­ni­tel­maa. Omat syn­ny­tys­tus­kan­sa tuon uuden kou­lun kans­sa tulee varmas­ti vie­lä ole­maan, mut­ta uskon, että lop­pu­tu­los tulee ole­maan hyvä, on sitä niin pit­kään ja har­taas­ti suun­ni­tel­tu, toi­vot­tu ja odo­tet­tu. Pit­kään ja har­taas­ti ovat myös joki­ran­ta­lai­set odot­ta­neet uut­ta kou­lu­aan. Vii­mein­kin myös hei­dän odo­tuk­sen­sa pal­ki­taan, kun kou­lun raken­ta­mi­nen kesäl­lä alkaa. Uut­ta alkaa siis syn­tyä myös Pui­ra­van kol­mioon.

Uuden syn­ty­mi­nen vaa­tii usein työ­tä, van­ho­jen aja­tus­ten ja toi­min­ta­ta­po­jen ravis­te­lua, uusia näkö­kul­mia ja roh­keut­ta kokeil­la eri­lai­sia asioi­ta. Toi­si­naan uudet asiat vain tapah­tu­vat ja saam­me sivus­ta seu­ra­ta syn­ty­mi­sen ihmet­tä. Kun vain mal­tam­me het­kek­si pysäh­tyä.

Sir­pa Tik­ka­la
kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu
Kes­kus­ta