Kehit­tä­jäl­tä-kolum­ni: Ten­na­rit koh­ti yrit­tä­jyyt­tä!

Astu­taan­pa het­kek­si maa­seu­tu­nuo­ren ten­na­rei­hin. Se kau­an odo­tet­tu kesä auke­nee vih­doin edes­sä­ni. Jotain teki­si mie­li teh­dä, intoa oli­si vaik­ka mihin ja oma raha­kaan ei oli­si pahit­teek­si.
Asun kui­ten­kin maa­seu­dul­la, joten asia ei ole­kaan niin yksin­ker­tai­nen. Kai­ken­lais­ta kivaa ja mie­len­kiin­toi­sia teke­mis­tä — ehkä jopa töi­tä­kin, kyl­lä löy­tyy, mut­ta pää­osin kau­ka­na kotoa. Siel­lä kau­pun­gis­sa. Näil­lä ten­na­reil­la­ko minun pitäi­si sin­ne lii­tää?

Täl­lai­sia aja­tuk­sia voi ris­teil­lä monen maa­seu­dul­la asu­van nuo­ren mie­les­sä. Nuo­ril­ta löy­tyy pal­jon mah­ta­via ideoi­ta ja osaa­mis­ta. Pit­kät väli­mat­kat, vaa­ti­mat­to­mam­mat resurs­sit ja ver­kos­to­jen puut­tu­mi­nen teke­vät kui­ten­kin hei­dän haa­vei­den­sa toteut­ta­mi­ses­ta haas­ta­vaa.
Mut­ta mah­do­ton­ta se ei mis­sään nimes­sä ole. Maa­seu­dul­le on vain kehi­tet­tä­vä uuden­lai­sia toi­min­ta­ta­po­ja ja apu­kei­no­ja, jot­ta näil­lä poten­ti­aa­li­sil­la nuo­ril­la oli­si saman­ver­tai­set mah­dol­li­suu­det kuin “yti­mes­sä” asu­vil­la. Pel­kät ten­na­rit eivät rii­tä.

Me Kesäy­rit­tä­jä-pro­jek­tis­sa olem­me osal­tam­me läh­te­neet vas­taa­maan tähän haas­tee­seen. Oulus­sa jo kol­me­na kesä­nä menes­tys­tä niit­tä­nyt­tä pro­jek­tia on laa­jen­net­tu tänä kesä­nä myös Oulun maa­seu­tua­lueil­le. Tämän Iin Mic­ro­po­lik­sen ja Busi­nes­sOu­lun kak­si­vuo­ti­sen hank­keen tavoit­tee­na on vie­dä teke­mi­sen mei­nin­ki, ver­kos­tot, tuki ja men­to­roin­ti sin­ne mis­sä nuo­ri on. Nyt ensim­mäi­se­nä kesä­nä tes­taam­me eri­lai­sia toi­min­ta­ta­po­ja ja pyrim­me kehit­tä­mään niis­tä menes­ty­vän mal­lin. Haluam­me, että kesäy­rit­tä­jyy­des­tä tulee help­po vaih­toeh­to myös maa­seu­dun nuo­ril­le.

Mis­tä Kesäy­rit­tä­jä-pro­jek­tis­sa tar­kem­min ottaen on kyse? Teh­tä­vä­näm­me on toi­mia hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vä­nä tuki­ver­kos­to­na nuo­ril­le, jot­ka tah­to­vat kesän ajan kokeil­la yrit­tä­jän ten­na­rei­ta ja työl­lis­tää itse itsen­sä. Me ohjaa­jat olem­me nuor­ten tuke­na ja spar­raa­ji­na täs­sä suu­res­sa seik­kai­lus­sa. Kenen­kään ei tar­vit­se siis teh­dä jän­nit­tä­vää harp­paus­ta yksin. Tar­joam­me tur­val­li­sen tavan oppia yrit­tä­jyy­des­tä ja tes­ta­ta omaa lii­kei­de­aan­sa.
Tänä kesä­nä meil­lä on muka­na rei­lu 30 nuor­ta yrit­tä­jää, jois­ta noin kol­mas­osa tulee kes­kus­ta-alu­een ulko­puo­lel­ta. Muun muas­sa Hau­ki­pu­taan ja Iin nuo­ret ovat läh­te­neet roh­keas­ti mukaan hie­no­jen lii­kei­deoi­den­sa kans­sa. Talent­tia löy­tyy niin sof­ta­pal­ve­lui­den tar­joa­mi­seen, net­ti­mark­ki­noin­tiin kuin pia­no­tun­tien sekä jonglee­raus­kurs­sin jär­jes­tä­mi­seen. Maa­seu­tu saa siis olla ylpeä lah­jak­kais­ta nuo­ris­taan!
Tör­mäil­lään aurin­koi­sel­la kylän rai­til­la!

Kesäy­rit­tä­jä-men­to­rit Art­tu Kui­va­la ja San­na Ikä­läi­nen / Mic­ro­po­lis Oy