Rent­ta­he­lek­ku: Pitää­kö olla huo­lis­saan?

Nyt tuli sel­lai­nen huo­li, kun jou­lu tul­la jol­lot­ti. Että mitä sanot­ta, kun uhka­na on syn­ty­vyy­den ale­ne­ma! Kun ei syn­ny vau­vo­ja Suo­meen, niin ei sil­loin myös­kään tont­tu­vau­vo­ja. Ja koko maa­il­ma odot­taa tule­val­la­kin vii­kol­la puk­kia ja tont­tu­ja Suo­mes­ta!

Ei ole ilmas­ton­muu­tok­ses­ta joh­tu­va tämä. Mut­ta suur­ta huo­les­tus­ta kyl­lä herät­tää. Uskon, että asia huo­les­tut­taa Kor­va­tun­tu­ril­la kaik­kein eni­ten. Siel­lä mah­taa jou­lu­puk­ki ja muo­ri olla vai­keim­man edes­sä.

Väes­tös­säm­me on kyl­lä lap­sen­te­koiäs­sä ole­via kan­sa­lai­sia, mut­ta mikä mät­tää? Jou­lu­muo­ril­la ja -pukil­la on tont­tusyn­ty­vyy­des­sä jo kyl­lä ikä­krii­si ja iso sel­lai­nen. Eihän moni­sa­ta­vuo­ti­aat enää kovin hel­pos­ti lisään­ny. Kor­va­tun­tu­rin gee­nit ja toden­nä­köi­syy­det ovat tie­ten­kin omaa luok­kaan­sa, mut­ta var­mas­ti rajat niil­lä­kin!

Että pitää­kö Mar­sis­ta tai jol­tain muul­ta pla­nee­tal­ta alkaa etsiä tont­tu­jen teki­jöi­tä? Ja saat­taa­han tuol­la ava­ruu­des­sa pyö­riä var­si­nai­nen tont­tupla­neet­ta­kin, kuka ties. Len­to­tai­to­han pukin poroil­la on aina ollut ilmei­nen. Viit­taa sii­hen, että maa­pal­lon puk­ki-ilmiö voi hyvin­kin olla pyrs­tö­täh­den imus­sa maa­pal­lol­le, ja just Suo­meen tipah­ta­nut ava­ruu­des­ta. Ei ole Suo­mel­la kyl­lä raho­ja alkaa tut­kia asi­aa Nasan mal­liin. Saa­tai­siin tut­kit­tua ja hoi­det­tua ensin kan­sa­lais­ten syn­ty­vyys­lu­vut kun­toon. Sit­ten tont­tua­si­aa, vaik­ka aika­moi­nen vas­tuu pai­naa­kin Kor­va­tun­tu­rin väkeä. Ongel­ma on maa­pal­lon laa­jui­nen, joten voi­si­ko tuo­hon YK:ta kut­sua apuun? Ei kait sii­nä mitään mene­tä, jos pos­ti­te­taan huo­lem­me sin­ne.

Pre­si­den­til­läm­me on kyl­lä kant­tia heit­tää pal­lo Suo­mea etääm­mäs, on näet par­haan­sa suo­ma­lais­ten lisään­ty­mi­seen teh­nyt hän. Oulu­lai­set käti­löt ovat myös tem­pais­seet asian hyväks,i val­lan tal­koi­le­mal­la lap­sia kuu­lem­ma. Siel­lä usseam­mal­la käti­löl­lä masut pöm­pöl­lään. Minä­kin kyl­lä osal­lis­tui­sin, mut­ta on Rent­ta­he­le­kun veh­keet jo vie­ty vin­til­le.

Lie­kö se sit­ten sel­vil­lä, mikä on tont­tu­jen peri­mä, niin­kuin on mei­dän taval­lis­ten kan­sa­lais­ten peri­mä? Koe­put­ki­tont­tu­ja tie­ten­kin voi­daan hädän tul­les­sa teh­dä, kun vain sukuso­lu­jen saan­ti var­mis­te­taan. On sel­keäs­ti­kin aika tont­tu­mai­nen asia kui­ten­kin tuo! Ja miten sit­ten Kor­va­tun­tu­rin väki asen­noi­tuu? Eipi tie­dä. Monen­lai­sia tont­tu­kir­jo­ja olen luke­nut ja suu­ri sala­myh­käi­syys val­lit­see aina tont­tu­kan­san yllä. Mie­li­ku­vi­tus­ta pitää kovas­ti käyt­tää, eikä tont­tu­kir­jois­ta totuut­ta löy­dy.

Kek­sin­tö­jä­hän alkaa olla lähes joka elä­män saral­la.
Robot­ti­te­kiik­ka on jo aika hui­pus­saan. Kan­sa­lais­ten kor­vaa­mis­ta robo­teil­la en kyl­lä kuu­naan val­kea­na hyväk­sy. Olen lap­sen­lap­sil­le jo sano­nut, että mum­mi ei sit­ten robo­tin kans­sa kakkahousua(sitä rumem­paa nimeä pelis­tä en voi kir­joit­taa) van­hain­ko­dis­sa pelai­le. Haluan, että tulet­ta kave­rik­si! Täl­lai­sek­si maa­il­ma on men­nyt, van­hoil­le hyvil­le asioil­le pitää alkaa kek­siä uudet ver­siot. Mikään van­ha ei peli­tä ja maa­il­ma ei tule vis­siin kos­kaan val­miik­si. Mut­ta, jos robot­ti­ton­tut on ainoa vaih­toeh­to sii­hen, ettei tont­tu­ja ollen­kaan, niin siit­tä vaan!

Täs­sä meil­lä on käsil­lä kak­si isoa ongel­maa: miten saa­daan kan­sa­lais­ten syn­ty­vyys­lu­vut kohil­leen ja miten rat­kais­taan tont­tu­jen katoa­mi­nen maa­pal­lol­ta? Olem­ma iso­jen asioi­den äärel­lä. Rent­ta­he­lek­ku koit­ti rau­hoit­tua jou­lu­na­jak­si, vaik­ka huo­li on val­ta­va. Luo­tan kui­ten­kin edes­men­neen pre­si­dent­tim­me Mau­no Koi­vis­ton optimismiin:”asioilla on tapa­na jär­jes­tyä par­hain päin”. Siis­pä tont­tui­le­mi­siin!

Rent­ta­he­lek­ku