Päät­tä­jäl­tä: Yksi­tyis­tiet kun­ni­aan

Tie­sit­kö, että Suo­mes­sa on yksi­tyis­tei­tä n. 360 000 kilo­met­riä? Siis saman ver­ran, kuin ajai­sit 9 ker­taa maa­pal­lon ympä­ri. Ja tie­sit­kö, että näi­den tei­den var­sil­la asuu noin 600 000 asu­kas­ta? Se on lähes saman ver­ran mitä Hel­sin­gis­sä on asuk­kai­ta. Ja vie­lä yksi kysy­mys, tie­sit­kö, että 95 pro­sent­tia met­sä­teol­li­suu­den tar­vit­se­mas­ta puu­raa­ka- ainees­ta tulee yksi­tyis­tei­den var­sil­ta? Nämä muu­ta­mat esi­mer­kit osoit­ta­vat sen, miten mer­kit­tä­vä osuus suo­ma­lai­ses­sa yhteis­kun­nas­sa yksi­tyis­teil­lä on.

On hyvä tie­tää myös se, että yksi­tyis­tei­den osak­kail­la on koko­nais­vas­tuu näis­tä teis­tä. Vas­tuu ei ole yhteis­kun­nal­la, vaan taval­li­sil­la yksit­täi­sil­lä ihmi­sil­lä.
Suo­mes­sa yksi­tyis­tei­tä onkin arvos­tet­tu niin pal­jon, että meil­tä löy­tyy oma lain­sää­dän­tö yksi­tyis­teil­le. Lakia ollaan par­hail­laan uudis­ta­mas­sa edus­kun­nas­sa.
Jul­ki­nen val­ta on tuke­nut yksi­tyis­tei­tä myös talou­del­li­ses­ti. Val­tion rahoi­tus on ollut kui­ten­kin suh­dan­ne­herk­kää ja vaih­del­lut lähes nol­las­ta yli 30 mil­joo­naan euroon vuo­si­ta­sol­la. Täl­lä het­kel­lä rahoi­tus on noin 13 mil­joo­nan tasol­la. Sekin on kui­ten­kin alhai­nen ver­rat­tu­na Ruot­siin, jos­sa se on ollut jo pit­kään 120 mil­joo­nan vuo­si­ta­sol­la.

Kau­pun­gin­joh­ta­ja esit­ti syk­syl­lä muu­tos­oh­jel­mas­saan, että Oulun kau­pun­ki luo­puu yksi­tyis­tei­den avus­tuk­sis­ta. Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta antoi asias­ta lausun­non, jos­sa todet­tiin, että avus­tus­ta on syy­tä edel­leen jat­kaa.
Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen käsit­te­lys­sä avus­tus­käy­tän­tö säi­lyi ja hyvä niin.

Oulus­sa yksi­tyis­tei­tä on katu­re­kis­te­ri­tie­don perus­teel­la kaik­ki­aan noin 2 000 kilo­met­riä. Asuk­kai­ta näi­den tei­den var­sil­la run­saas­ti, yhteen­sä noin 15 000. Ja esi­mer­kik­si pel­käs­tään Kii­min­gin alu­eel­la yli 5 000 asu­kas­ta.
Nämä asuk­kaat mak­sa­vat yksi­tyis­tie­mak­su­jen­sa lisäk­si myös kiin­teis­tö­ve­ron­sa. Sik­si ei ole koh­tuu­ton­ta, että kau­pun­ki avus­taa tie­kun­tia ja tukee näin myös esi­mer­kik­si van­hem­man ikä­pol­ven koto­na asu­mis­ta.
Ennen kun­ta­lii­tok­sia kun­nat avus­ti­vat yksi­tyis­tei­tä käy­tän­nös­sä kah­del­la taval­la. Rahal­li­ses­ti, tai työl­lä avus­ta­mal­la. Täl­lä het­kel­lä avus­ta­mi­nen tapah­tuu lume­nau­rauk­sel­la.

Kes­kus­te­lua avus­tuk­sen muo­dos­ta ja laa­juu­des­ta on käy­ty run­saas­ti. Niin kuin pitää­kin. Mikä­li täs­sä kes­kus­te­lus­sa havai­taan sel­kei­tä muu­tos­tar­pei­ta, nii­hin pitää myös rea­goi­da. Aivan kuten kau­pun­gin­hal­li­tus asias­ta päät­täes­sään 30.3.2015 tote­si, että pää­tök­sen vai­ku­tuk­sia seu­ra­taan tii­viis­ti ja käy­tän­nön myö­tä ilme­ne­vät muu­tos­tar­peet tuo­daan tie­dok­si. Mie­les­tä­ni tätä kes­kus­te­lua on syy­tä jat­kaa, tuo­da mah­dol­li­set muu­tos­tar­peet tie­dok­si ja teh­dä ne.

Näin toi­mien kun­nioi­tam­me yksi­tyis­tei­tä ja nii­tä yllä­pi­tä­viä ihmi­siä.

Jor­ma Les­ke­lä
kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu
yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan jäsen
Kes­kus­ta