Päät­tä­jäl­tä: Yhteis­toi­min­nas­ta ja vähän muus­ta­kin

Hau­ki­pu­taan suur-alu­een yhteis­työ­ryh­mä aloit­ti toi­min­tan­sa 29.1.2013, eli heti kun­ta­lii­tok­sen alus­sa. Mikä ryh­män tar­koi­tus on, vai onko se vaan joku pori­na­pii­ri, kuten olen kuul­lut mai­nit­ta­van? Kyl­lä sil­lä minun mie­les­tä­ni mer­ki­tys­tä on, olem­me saa­neet ihan kon­kreet­ti­sia asioi­ta aikai­sek­si tai aina­kin nopeut­ta­neet asioi­den ete­ne­mis­tä. Toki on pal­jon sel­lai­sia­kin asioi­ta, joi­hin emme vali­tet­ta­vas­ti ole pys­ty­neet tar­peek­si vai­kut­ta­maan. Mai­nit­ta­koon nyt esi­merk­ki­nä Mar­tin­nie­men voi­ma­lai­tok­sen piip­pu, jota ei onnis­tut­tu pelas­ta­maan, Par­ku­mäen kou­lun lak­kaut­ta­mi­nen sekä Kir­kon­ky­län kou­lun saa­mi­nen yhtei­sö­jen­ta­lok­si. Tais­te­lu jat­kuu edel­leen!

Näin sano­taan YTR:stä kau­pun­gin sivul­la: “Yhteis­työ­ryh­mä on kai­kil­le avoin alu­eel­li­nen vai­kut­ta­ja­ryh­mä, jon­ka toi­min­taan myös sinä olet ter­ve­tul­lut mukaan. Yhteis­työ­ryh­mäs­sä on muka­na asuk­kai­ta, asu­ka­syh­tei­sö­jä, yhdis­tyk­siä, jär­jes­tö­jä ja luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä. Muka­na ovat myös kou­lut, päi­vä­ko­dit, nuo­ri­so­toi­mi, kir­jas­to, seu­ra­kun­ta ja alu­een yrit­tä­jiä. Yhteis­työ­ryh­mien kokouk­sis­sa käsi­tel­lään suur­alu­een tai koko kau­pun­gin ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta, tutus­tu­taan val­mis­te­lus­sa ole­viin kau­pun­gin suun­ni­tel­miin (esim. ase­ma­kaa­va­luon­nok­set) ja ote­taan nii­hin tar­vit­taes­sa kan­taa. Lisäk­si yhteis­työ­ryh­mät anta­vat lausun­to­ja ja teke­vät kan­nan­ot­to­ja ja aloit­tei­ta. Oulun kau­pun­ki, hank­keet, muut toi­mi­jat ja alu­een yhdis­tyk­set voi­vat myös tie­dot­taa toi­min­nas­taan yhteis­työ­ryh­mien kaut­ta.”

Tätä kaik­kea YTR on. Meil­lä Hau­ki­pu­taal­la muka­na on ollut laa­ja edus­tus eri toi­mi­joi­ta. Yrit­tä­jiä, luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä sekä vir­ka­mie­hiä muka­na on ollut vähem­män. Toki hei­tä­kin oli­si muka­va pai­kal­la näh­dä ja kuul­la hei­dän­kin toi­vei­taan ja suun­ni­tel­mi­aan tule­vien tapah­tu­mien suh­teen sekä saa­da päät­tä­vil­le hen­ki­löil­le vies­tit suo­raan, kuten myös vas­tauk­sia heil­tä. No meil­lä Hau­ki­pu­taal­la aina­kin yksi päät­tä­jä on useim­mi­ten kokouk­ses­sa pai­kal­la, kos­ka se olen minä, puheen­joh­ta­ja. Toi­min­tam­me ei sido ketään mui­ta kuin puheen­joh­ta­jia ja koor­di­naat­to­ria. Tämä lie­nee syy sii­hen mik­si emme jär­jes­tä tapah­tu­mia, jot­ka vaa­ti­vat isom­mas­ti jär­jes­te­ly­jä eikä kol­me ihmis­tä kovin suu­ria tapah­tu­mia voi jär­jes­tää, mut­ta toki pyrim­me ole­maan esil­lä alu­eel­la jär­jes­tet­tä­vis­sä tapah­tu­mis­sa. Kokouk­set ovat se pää­asia, joka on mei­dän teh­tä­vä. Ja yksi suu­ri, mer­kit­tä­vä asia: vuo­sit­tai­sen alu­eel­li­sen­toi­min­ta­ra­han myön­tä­mi­nen. Pidäm­me kokouk­sia myös yhdes­sä Kel­lon suur­alu­een ytr:n kans­sa.

Hau­ki­pu­taal­la väkeä on kokouk­sis­sa käy­nyt vaih­te­le­vas­ti. Alku­vuo­si­na innos­tus­ta riit­ti, lie­kö syy­nä se, että alus­sa käsit­te­lim­me toi­min­ta­ra­ha-ano­muk­sia joka kokouk­ses­sa, nykyi­sin ne käsi­tel­lään ker­ran vuo­des­sa. Nyt on saat­ta­nut olla niin, että pai­kal­la olem­me me puheen­joh­ta­jat ja koor­di­naat­to­ri sekä yksi muu toi­mi­ja. Mut­ta kuten jo mai­nis­tin, tämä on täy­sin vapaa­eh­tois­ta toi­min­taa. Eikä täs­tä mak­se­ta meil­le yhtään mitään, olem­me muka­na täy­sin omas­ta halus­tam­me.

Vuon­na 2017 meil­lä oli toi­min­ta­ra­haa jaos­sa vajaat 10000 € ja hake­mus­ten yhteis­mää­rä oli lähes 17000€ . Tänä vuon­na meil­lä on hie­man enem­män jaet­ta­vaa, mut­ta niin myös hake­muk­sia. Jaamme/jaoimme rahat 15.2. kokouk­ses­sa. Meil­lä on tie­tyt kri­tee­rit joil­la toi­min­ta­ra­ha myön­ne­tään tai oikeam­min esi­te­tään hyväk­syt­tä­väk­si lähi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­nal­le. Olem­me päät­tä­neet hie­man tiu­ken­taa alu­eel­li­sen toi­min­ta­ra­han myön­tä­mis­tä. Nykyi­sin edel­ly­täm­me, että haki­ja osal­lis­tuu edes ker­ran vuo­des­sa YTR:n kokouk­seen. Se ei vaa­di muu­ta kuin läs­nä­oloa ja kuu­lu­mi­sien ker­to­mis­ta kah­vit­te­lun lomas­sa. Ei var­maan lii­kaa vaa­dit­tu?

Voi­si­ko joku muu  olla parem­pi vaih­toeh­to alu­een asioi­den ja toi­mi­joi­den äänen kuu­lu­viin saa­mi­sek­si?  Miten esim. alue­lau­ta­kun­ta, jol­la oli­si oma bud­jet­ti? Oli­si­ko sen toi­min­ta mie­lek­kääm­pää ja oli­si­ko sil­lä enem­män pää­tän­tä­val­taa?  Kau­pun­gin­val­tuus­to päät­tä­si bud­jet­ti­ko­kouk­ses­saan sum­man jol­la pal­ve­lut tuli­si alu­eel­la jär­jes­tää ja nimeäi­si val­tuu­te­tuis­ta muu­ta­man jäse­nen mukan lau­ta­kun­taan, mut­ta muu­ten se ei sekaan­tui­si alu­een toi­min­taan. Toki seu­rai­si, että asiat hoi­tu­vat lain­mää­rää­mäl­la taval­la. Mil­tä kuu­los­tai­si jos alu­een asuk­kais­ta koos­tu­va lau­ta­kun­ta sai­si jakaa saa­man­sa eurot tar­vit­ta­viin pal­ve­lui­hin? Alue­lau­ta­kun­nan jäse­net päät­täi­si­vät pal­jon­ko esim. tei­den hoi­toon käy­te­tään, mil­lai­set sopi­muk­set ura­koit­si­joi­den kans­sa teh­dään, mikä kou­lu kor­ja­taan, mihin kaa­voi­te­taan uusia asui­na­luei­ta, pal­jon­ko kir­jas­to saa han­kin­ta­ra­ho­ja, mit­kä urhei­lu­ken­tät pide­tään kun­nos­sa ympä­ri­vuo­den ym. Kai­kil­le kaik­kea tie­tys­ti, ihan help­poa. Vai onko? Seu­raa­van ker­ran kun sinun tekee mie­li moit­tia mei­tä päät­tä­jiä teke­mis­täm­me pää­tök­sis­tä, toi­von sinun vas­taa­van kysy­myk­seen: Miten sinä toi­mi­sit? Kenel­le antai­sit ja kuka on se joka jäi­si ilman? Miten itse vai­ku­tat alu­ee­si asioi­hin? Kan­nus­tat­ko vai hau­kut­ko? Voin sanoa, että päät­tä­jän roo­li ei ole mikään help­po hom­ma, kai täs­sä täy­tyy hie­man seko­pää olla, että tähän edes ryh­tyy, kun ei täs­tä hom­mas­ta juu­ri­kaan kii­tos­ta saa. Tai no saa jos­kus ja kau­nis kii­tos sii­tä! Sinä jol­la ener­gi­aa riit­tää asioi­den poh­ti­mi­seen, hakeu­tui­sit sinä­kin päät­tä­jäk­si, vaa­le­ja tulee kyl­lä, näki­sit mitä tämä luot­ta­mus­toi­mes­sa ole­mi­nen on ja onko pää­tök­sen­te­ko niin yksin­ker­tais­ta kuin mil­tä se sinus­ta ehkä tun­tuu! Toi­saal­ta jos kukaan ei kos­kaan valit­tai­si tai hauk­kui­si tämä­hän kävi­si tyl­säk­si. No ei sen­tään!

Oikein hyvää kevään jat­koa ja ter­ve­tu­loa YTR:n kokouk­siin mukaan! Toi­min­nas­tam­me voit lukea https://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/haukiputaan-suuralue

Yhteis­työ­ter­vei­sin
Kaa­ri­na Tor­ro (SDP)
kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan jäsen
Mar­tin­nie­mi