Päät­tä­jäl­tä: Valo­kui­tu­ver­kos­ton raken­ta­mi­nen tar­peel­li­nen

Edis­tyk­sel­li­sen digi­ta­li­saa­tion nimiin luva­taan ja las­ke­taan nykyi­sin pal­jon uusia mah­dol­li­suuk­sia monel­la eri sek­to­ril­la.

Etä­työ, etä­opis­ke­lu, yrit­tä­jyys, pank­ki­pal­ve­lut, ter­vey­den­huol­to, van­hus­hoi­to ja monet muut alat raken­ta­vat pal­ve­lui­taan ja toi­min­to­jaan digi­taa­li­sik­si kovaa vauh­tia. Enää ei tar­vi­ta hen­ki­lö­koh­tais­ta pal­ve­lua sii­nä mää­rin kuin aikai­sem­min. Asias­sa on vain yksi iso mut­ta, valo­kui­tu­ver­kon puut­tu­mi­nen. Suu­res­sa osaa Oulun kau­pun­gin aluet­ta on kii­reel­li­nen tar­ve valo­kui­tu­ver­kon raken­ta­mi­sel­le. Tar­ve ei koh­dis­tu pel­käs­tään haja-asu­tusa­lueil­le, vaan yhtä­lail­la tar­ve on monis­sa kau­pun­gin lähiöis­sä muu­ta­mien kilo­met­rien pääs­sä kes­ki­kau­pun­gil­ta. Esi­mer­kik­si etä­työs­sä ja van­hus­ten­hoi­dos­sa tar­vi­taan riit­tä­vän teho­kas­ta ja luo­tet­ta­vaa yhteyt­tä, joka toi­mii kai­kis­sa olo­suh­teis­sa.

Lan­ga­ton verk­ko­yh­teys ei ole riit­tä­vän luo­tet­ta­va, sil­lä se saat­taa kaa­tua yli­kuor­mi­tuk­ses­ta. Lan­gat­to­mien yhteyk­sien toi­mi­mat­to­muu­teen vai­kut­ta­vat myös sää, ympä­röi­vä maas­to ja raken­nuk­set. Valo­kui­dun tär­keim­piä etu­ja ovat luo­tet­ta­vuus, raja­ton kapa­si­teet­ti ja val­mius tule­vai­suu­den säh­köis­ten pal­ve­lu­jen käyt­töön.
Nopeat laa­ja­kais­tayh­tey­det lisää­vät aluei­den elin­voi­mai­suut­ta ja nii­den avul­la on mah­dol­li­suus hyö­dyn­tää edis­tyk­sel­li­siä digi­taa­li­sia pal­ve­lu­ja.

Tie­dän muu­ta­mia per­hei­tä, jot­ka ovat muut­ta­neet työn peräs­sä pää­kau­pun­ki­seu­dul­le. Heil­lä oli­si mah­dol­li­suus muut­taa takai­sin, mikä­li he voi­si­vat valo­kaa­pe­liyh­tey­den kaut­ta teh­dä etä­työ­nä suu­rim­man osan työs­tään. Lähi­työ­päi­viä oli­si 1–2 päi­vää vii­kos­sa, mit­kä hoi­tui­si­vat ker­ta­käyn­nil­lä pai­kan pääl­lä. Näin per­heet, jot­ka haluai­si­vat asua koti­seu­dul­laan, voi­si­vat pala­ta takai­sin juu­ril­leen.

Oulus­sa laa­ja­kais­ta­verk­ko­sel­vi­tys on par­hail­laan menos­sa. Aika­tau­lul­li­ses­ti verk­ko­sel­vi­tyk­sen tulee val­mis­tua siten, että sen poh­jal­ta voi­daan asia vie­dä ensi vuo­den talous­ar­vioon. Jot­ta valo­kui­tu­ver­kos­ton raken­ta­mi­nen ei tuli­si kus­tan­nuk­sil­taan koti­ta­louk­sil­le kovin kal­liik­si, on mah­dol­lis­ta jät­tää vuo­den lop­puun men­nes­sä Vies­tin­tä­vi­ras­tol­le avus­tus­ha­ke­mus.

Kila­hu­tin tut­ta­va­pa­ris­kun­nal­le Sara­ky­län Nuu­ka­vaa­raan, Pudas­jär­vel­le. He ovat muut­ta­neet viet­tä­mään elä­ke­päi­vi­ään sin­ne koti­pai­kal­leen kii­rei­sen työ­elä­män jäl­keen.
Pudas­jär­ven kau­pun­gin ansiok­kaan toi­min­nan myö­tä lähes koko kau­pun­gin alue on saa­tu valo­kui­tu­jär­jes­tel­män pii­riin. Nuu­ka­vaa­ras­sa, 65 kilo­met­rin pääs­sä Kure­nal­ta tie­to­ko­neyh­tey­det pelaa­vat lois­ta­vas­ti, parem­min kuin lähel­lä Hau­ki­pu­taan kes­kus­taa asu­val­la pojan per­heel­lä. Täs­sä oli­si Oulun kau­pun­gil­la mal­lia otet­ta­vak­si!

Eeva-Maria Park­ki­nen
Oulun val­tuus­ton vpj.
Kes­kus­ta