Päät­tä­jäl­tä: Vaik­ka aidan­sei­pääk­si, asen­net­ta yri­ty­se­lä­mään

Suu­rin osa uusis­ta työ­pai­kois­ta syn­tyy pie­niin ja kes­ki­suu­riin yri­tyk­siin. Kulu­neel­la hal­li­tus­kau­del­la Suo­meen syn­tyi 140 000 uut­ta työ­paik­kaa. Niis­tä val­tao­sa on kokoai­kai­sia, vaki­tui­sia työ­paik­ko­ja yksi­tyi­siin yri­tyk­siin.

Työn saa­mi­nen on koko hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan yllä­pi­don ja jat­ku­vuu­den kan­nal­ta erit­täin tär­ke­ää. Työn kaut­ta kun­nat ja val­tio saa­vat vero­tu­lo­ja. Jos ei ole tulo­ja, ei voi teh­dä tulon­siir­to­ja hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vil­le eikä yllä­pi­tää perus­pal­ve­lu­ja.

Nuor­ten koh­dal­la nopea ja suju­va työl­lis­ty­mi­nen on eri­tyi­sen tär­ke­ää. Syr­jäy­ty­mi­nen tulee kal­liik­si sekä nuo­rel­le että yhteis­kun­nal­le. Sen vuok­si mei­dän tulee yhdes­sä etsiä rat­kai­su­ja nuo­ri­so­työt­tö­myy­den kit­ke­mi­sek­si. Tähän myös Oulun kau­pun­ki voi­si vai­kut­taa esi­mer­kik­si aut­ta­mal­la työ­voi­ma­pu­las­ta kär­si­viä yri­tyk­siä löy­tä­mään työ­ha­lui­sia nuo­ria oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­seen.

Sekä kun­nil­le että val­tiol­le on tär­ke­ää, että yri­ty­se­lä­mä ei ole vain yhden tai muu­ta­man ison työl­lis­tä­jän varas­sa. Laa­ja jouk­ko pie­niä- ja kes­ki­suu­ria yri­tyk­siä tuo kun­nan ja val­tion­kin talou­teen vakaut­ta ja ennus­tet­ta­vuut­ta.

Yri­ty­se­lä­män tuke­mi­ses­sa kyse on ennen kaik­kea asen­tees­ta. Koti­kau­pun­kim­me orga­ni­saa­tioon ja pää­tök­sen­te­koon pitäi­si luo­da vie­lä lisää veto­voi­mais­ta asen­net­ta ja toi­min­taa, joka roh­kai­si­si ja hou­kut­te­li­si yri­tyk­siä Ouluun. Tämä näkyi­si suju­vam­pa­na pal­ve­lu­na esi­mer­kik­si tont­tien ja toi­mi­ti­lo­jen tar­jon­nas­sa.

Myös työn­teos­sa on kyse asen­tees­sa. Tie­dot ja tai­dot eivät rii­tä, jos asen­ne puut­tuu. Pudas­jär­vel­lä maa­ta­los­sa vart­tu­nut iso­äi­ti­ni opet­ti aika­naan minua, nuor­ta työn­ha­ki­jaa: “Mene aluk­si vaik­ka aidan­sei­pääk­si, kun­han jota­kin työ­tä saat.” Kaik­ki työ on tär­ke­ää ja arvo­kas­ta, vie elä­mää eteen­päin ja pal­ve­lee yhteis­kun­taa.

Myös suju­vat kul­ku­yh­tey­det ja tie­to­lii­ken­neyh­tey­det ovat kes­kei­siä yri­ty­se­lä­män virey­del­le. Hal­li­tuk­sen pää­tös Oulun syvä­sa­ta­man perus­ta­mi­sek­si oli tär­keä. Nyt tar­vit­sem­me alu­eel­lam­me laa­jaa yhteis­työ­tä, että saam­me myös nel­jän tun­nin radan Hel­sin­gis­tä Ouluun. Nämä hank­keet pal­ve­le­vat koko Poh­jois-Suo­men elin­kei­noe­lä­mää, mat­kai­lua ja liik­ku­vuut­ta.

Pek­ka Ait­ta­kum­pu
kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu
kan­san­edus­ta­jaeh­do­kas
Kes­kus­ta