Päät­tä­jäl­tä: Vaa­ran­taa­ko kes­kit­tä­mi­nen lää­ki­tys­tur­val­li­suu­den?

Kes­kit­tä­mi­nen suu­riin yksi­köi­hin ja isoil­le toi­mi­joil­le on nykyi­nen suun­taus val­ta­kun­nas­sam­me kuin myös maa­il­mal­la. Kaik­kial­le tämä lin­ja ei kui­ten­kaan ole paras mah­dol­li­nen eikä lähes­kään aina tur­val­li­sin. Otan yhden esi­mer­kin apteek­kia­lal­ta.

Koneel­li­sen annos­ja­ke­lun tavoit­tee­na on paran­taa lää­ki­tys­tur­val­li­suut­ta, edis­tää koko­nais­lää­ke­hoi­don hal­lin­taa ja sääs­tää lää­ke­ku­luis­sa. Meneil­lään ole­vat annos­ja­ke­lun kil­pai­lu­tuk­set vesit­tä­vät tämän tavoit­teen, jos annos­ja­ke­lu han­ki­taan vain muu­ta­mal­ta isol­ta toi­mi­jal­ta. Har­val­la aptee­kil­la on resurs­se­ja pal­ka­ta useam­pi hen­ki­lö pel­käs­tään annos­ja­ke­luun kul­je­tuk­sis­ta puhu­mat­ta­kaan. Näin ollen kil­pai­lu­tuk­sis­sa isom­pi toi­mi­ja menes­tyy toden­nä­köi­ses­ti pie­nem­pää parem­min.

Oulun ja mui­den­kin kau­pun­kien reu­na-aluei­den sekä maa­seu­dun elin­voi­mai­suus huo­les­tut­taa. Väki vähe­nee, ja jäl­jel­le jää­vä väes­tö jakau­tuu yhä sel­vem­min hyvä- ja huo­no-osai­siin. Lää­kä­ri- ja ham­mas­hoi­don pal­ve­lui­ta on kar­sit­tu ja ne ovat siir­ty­neet kau­em­mas, vai­keam­min saa­vu­tet­ta­vik­si. Sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­luil­la on kui­ten­kin tii­vis yhteys alu­een elin­voi­maan. Kun­ta­lai­sen kan­nal­ta tär­keim­piä asioi­ta ovat kun­nan pal­ve­lu­jen laa­tu ja saa­ta­vuus.

Aptee­kin tär­keä roo­li ter­vey­den­huol­lon toi­mi­ja­na koros­tuu haja-asu­tusa­lueil­la, jois­sa etäi­syy­det ovat pit­kiä ja liik­ku­mis­ma­dol­li­suu­det rajal­li­set. Mobii­lit ja säh­köi­set pal­ve­lut ovat erit­täin tär­kei­tä teki­jöi­tä tule­vai­suu­den sote-pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­ses­sa, ja täs­sä apteek­kien hen­ki­lö­kun­nan osaa­mis­ta kan­nat­taa hyö­dyn­tää vah­vas­ti.
SIUN -sote Poh­jois-Kar­ja­las­sa ei enää kil­pai­lut­ta­nut lääk­kei­den koneel­lis­ta annos­ja­ke­lua, vaan on otta­nut käyt­töön pal­ve­luse­te­lin vuo­den alus­sa. Tiet­tä­väs­ti rat­kai­su on ensim­mäi­nen Suo­mes­sa. Pal­ve­luse­te­li kat­taa annos­ja­ke­lun pus­si­tuk­sen ja jake­lun kus­tan­nuk­set, eikä asiak­kaal­le jää sii­tä oma­vas­tuu­osuut­ta mak­set­ta­vak­si. Lääk­kei­den hin­taa, mikä on kai­kis­sa Suo­men aptee­keis­sa sama, pal­ve­luse­te­li ei kata.

Oulun kau­pun­gin nykyi­set annos­ja­ke­luso­pi­muk­set päät­ty­vät kesäl­lä 2019. Nyt oli­si hyvä mah­dol­li­suus muut­tua Poh­jois-Kar­ja­lan mal­liin ja ottaa käyt­töön pal­ve­luse­te­li myös Oulus­sa. Pal­ve­luse­te­liä käyt­täen jokai­nen asia­kas voi­si itse vali­ta aptee­kin, jos­ta hank­kii lääk­kei­den annos­ja­ke­lun. Samal­la taat­tai­siin parem­pi lää­ke­tur­val­li­suus, kun asiak­kai­den koko­nais­lää­ke­hoi­to oli­si pie­nem­mäs­sä aptee­kis­sa hel­pom­min far­ma­seut­ti­sen hen­ki­lö­kun­nan hal­lit­ta­vis­sa. Täl­löin tila­päi­siin­kin lää­ke­muu­tok­siin rea­goi­tai­siin heti ja lääk­kei­den yhteen­so­pi­vuus kont­rol­loi­daan far­ma­seu­tin toi­mes­ta. Kyl­mä kone kun ei sitä tee.

Pal­ve­luse­te­li­mal­lis­sa myös pie­nil­lä pai­kal­li­sil­la aptee­keil­la on mah­dol­li­suus osal­lis­tua annos­ja­ke­luun ja kil­pai­lus­sa rat­kai­se­vin­ta on pal­ve­lun laa­tu eikä pel­käs­tään se, että suu­ri yksik­kö on pys­ty­nyt kil­pai­lu­tuk­ses­sa tar­joa­maan jake­lun alhai­sem­mal­la hin­nal­la.

Pien­ten apteek­kien säi­ly­mi­nen kat­ta­vas­ti, myös haja-asu­tusa­lueil­la takaa lääk­kei­den hel­pon saa­ta­vuu­den ja var­mis­taa näin ollen sen, että lääk­keet hae­taan aina tar­vit­taes­sa. Jos apteek­ki on kau­ka­na ja vai­keas­ti saa­vu­tet­ta­vis­sa, lii­an mones­sa tapauk­ses­sa lääk­keet jää hake­mat­ta ja hoi­to suo­rit­ta­mat­ta. Sii­tä on suo­ra yhteys vaka­vien sai­rauk­sien lisään­ty­mi­seen ja eri­kois­sai­raan­hoi­don tar­peen lisään­ty­mi­seen.

Eeva-Maria Park­ki­nen
Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton 1. vpj
Kes­kus­ta