Päät­tä­jäl­tä: Toi­min­taym­pä­ris­tön myl­ler­rys eri­kois­sai­raan­hoi­dos­sa

Luot­ta­mus­hen­ki­lö­ura­ni aika­na ei ole kos­kaan aikai­sem­min ollut tilan­net­ta, mis­sä meneil­lään oli­si näin mon­ta yhtä­ai­kais­ta muu­tos­ta. Koko sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kent­tä on ennen­nä­ke­mät­tö­mäs­sä myl­ler­ryk­ses­sä ja tule­vai­suu­den ennus­ta­mi­nen on enem­män kuin vai­ke­aa. Enti­seen ei ole kui­ten­kaan paluu­ta.

Olles­sa­ni joku vuo­si sit­ten Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäse­ne­nä, yri­tin saa­da Oulun kau­pun­kiin osuus­kun­ta­poh­jais­ta pilo­toin­tia hyvin­voin­ti­kes­kus­toi­min­nan/­so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen tuo­tan­non kehit­tä­mi­sek­si. Aika sen toteut­ta­mi­sek­si ei ehkä ollut otol­li­nen, mut­ta idea jäi muhi­maan sisäl­le­ni.

Nyt myös eri­kois­sai­raan­hoi­dos­sa tar­vi­taan uusia rat­kai­su­ja, joil­la tur­va­taan poh­jois­suo­ma­lais­ten poti­lai­den mah­dol­li­suu­det laa­duk­kaa­seen hoi­toon ja nopeam­paan hoi­toon pää­syyn. Lisäk­si OYS-Erva alu­eel­la, eli koko Poh­jois-Suo­mes­sa on noin 740 000 asu­kas­ta ja pin­ta-ala hie­man yli 50% koko Suo­mes­ta, hae­taan kei­no­ja sitout­taa Poh­jois-Suo­mes­sa kou­lu­te­tut eri­kois­osaa­jat oman eri­tyis­vas­tuu­alu­een sai­raa­loi­hin.

Nyt kehit­teil­lä on sai­raan­hoi­to­pii­rien yhtei­nen osuus­kun­ta, mis­sä muka­na ei ole yksi­tyis­tä omis­tus­ta eikä tar­koi­tus ole tuot­taa voit­toa. Pelk­kä voi­ton tavoit­te­lu eri­kois­sai­raan­hoi­don pal­ve­lu­ja käyt­tä­vil­lä lap­sil­la, van­huk­sil­la tai sai­rail­la on maa­lais­jär­jel­le vie­ras aja­tus. Miten eri­kois­sai­raan­hoi­don pal­ve­lu­tuo­tan­to­jär­jes­tel­mäl­le oli käy­mäs­sä, kun toi­min­to­ja oltiin valin­nan­va­pau­den huu­mas­sa ulkois­ta­mas­sa ene­ne­väs­sä mää­rin? Yksi mah­dol­li­suus oli ja on, että maam­me eri­kois­sai­raan­hoi­to liu­kuu yksi­tyis­ten pää­oma­si­joit­ta­jien käsiin. Onko mei­dän suo­ma­lais­ten veron­mak­sa­jien jär­ke­vää mak­saa eri­kois­sai­raan­hoi­don pal­ve­luis­ta voit­toa suo­ma­lai­sil­le tai ulko­mai­sil­le pää­oma­si­joit­ta­jil­le?

Osuus­kun­nan muo­dos­ta­mi­sen taus­tal­la on huo­li kes­kus­sai­raa­loi­den pal­ve­lu­jen tule­vai­suu­des­ta ja päi­vys­tyk­ses­tä sekä tur­va­ta yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan ase­ma kan­sal­li­sel­la tasol­la ja hoi­don laa­tu koko Poh­jois-Suo­mes­sa. Meil­lä rat­kai­su­mal­li on onnek­si löy­ty­nyt. OYS- Ervan sai­raan­hoi­to­pii­rien luot­ta­mus­hen­ki­lö- ja viran­hal­ti­ja­joh­to on jo hel­mi­kuus­sa 2018 käyn­nis­tä­nyt eri­kois­sai­raan­hoi­don syvem­pään täh­tää­vän val­mis­te­lu­pro­jek­tin, joka on tämän vuo­den aika­na eden­nyt erit­täin mää­rä­tie­toi­ses­ti koh­ti osuus­kun­ta­mal­lia, jon­ka alla voi­si olla yhtei­ses­ti tuo­tet­tu­na ja orga­ni­soi­tu­na osa eri­kois­sai­raan­hoi­toa.

Osuus­kun­nan ja sen alais­ten osaa­mis­kes­kus­ten muo­dos­ta­mi­ses­sa on tar­koi­tus ede­tä var­sin tii­viil­lä aika­tau­lul­la. Aika­tau­lua­han kiris­tää eri­kois­sai­raan­hoi­don työn­ja­koa­se­tus, joka tuli voi­maan hei­nä­kuun alus­sa. Tam­mi­kuun lop­puun 2019 men­nes­sä on sai­raan­hoi­to­pii­rien hal­li­tuk­sien pää­tök­siä sopi­muk­sis­ta odo­tet­ta­vis­sa ja sai­raan­hoi­to­pii­rien val­tuus­tot käsit­te­le­vät ko. sopi­muk­set yli­mää­räi­sis­sä kokouk­sis­saan maa­lis­kuus­sa 2019.

On ilo olla muka­na raken­ta­mas­sa yhteis­työ­tä, jos­ta kaik­ki hyö­ty­vät. Yhtei­set kokouk­set ja työ­ryh­mä­työt ovat luo­neet vah­vaa uskoa sii­hen, että nyt ollaan val­mii­ta aitoon työn­ja­koon ja nyky­vaa­ti­mus­ten mukai­seen sai­raa­loi­den roo­li­tuk­seen mm. tie­tyis­sä leik­kauk­sis­sa. OYS tar­vit­see tuek­seen vah­van kes­kus­sai­raa­la­ver­kos­ton, jot­ta voi­daan tur­va­ta maan­tie­teel­li­ses­ti puo­len Suo­men päi­vys­tys­val­mius. Tämän lisäk­si kes­kus­sai­raa­lam­me ovat meil­le erit­täin tär­kei­tä kou­lu­tusyk­si­köi­tä. Nyt tar­vi­taan sitou­tu­mis­ta, jouk­kue­hen­keä, jous­ta­mis­ta puo­lin ja toi­sin sekä pal­jon uusia ideoi­ta suun­ni­tel­mien toteut­ta­mi­sek­si käy­tän­nös­sä. Raken­ne­taan yhdes­sä vah­va poh­joi­nen eri­kois­sai­raan­hoi­to.

Haluan kiit­tää koko OYS-Erva alu­een luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä ja viran- ja toi­men­hal­ti­joi­ta kulu­nees­ta yhteis­työn vuo­des­ta ja hyvin suo­ri­te­tus­ta pal­ve­lu­teh­tä­väs­tä koko Poh­jois-Suo­men väes­tön ter­vey­den ja hyvin­voin­nin eteen.

On aika rau­hoit­tua jou­lun viet­toon. Hyvää jou­lua 2018 ja onnel­lis­ta uut­ta vuot­ta 2019.

Antti Hut­tu-Hil­tu­nen
OYS-Erva Poh­jois-Suo­men osuus­kun­ta­val­mis­te­lun ohjaus­ryh­män puheen­joh­ta­ja
Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja
Oulun kau­pun­ginval­tuus­ton jäsen
Suo­men Kes­kus­ta