Päät­tä­jäl­tä: Tii­mi­mal­lia, remont­tia, uusia apu­vä­li­nei­tä ja läs­nä­oloa OYS:n yhteis­päi­vys­tyk­seen 2018

Oleel­li­nen ongel­ma Oulun seu­dun yhteis­päi­vys­tyk­ses­sä on ollut ahtaat, epä­käy­tän­nöl­li­set ja vai­keas­ti val­vot­ta­vat tilat suh­tees­sa päi­vys­tys­po­ti­lai­den mää­rään (90 000 potilasta/vuosi eli poti­lai­ta tulee 6 minuu­tin välein). Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ril­lä on edes­sä moni­vuo­ti­nen raken­ta­mis- ja perus­kor­jaus­jak­so sekä toi­min­nan uudis­ta­mis­oh­jel­ma, jon­ka tavoit­tee­na on uudis­taa PPSHP:n sai­raa­loi­den toi­min­taa sekä raken­taa ja perus­pa­ran­taa kiin­teis­töt vas­taa­maan nyky­ajan vaa­ti­muk­sia ja tule­vai­suu­den haas­tei­ta. Ohjel­man koko­nais­kus­tan­nusar­vio on noin 500 mil­joo­naa euroa.

Uusi yhteis­päi­vys­tyk­ses­sä käyt­töö­no­tet­ta­va toi­min­ta­mal­li pois­taa perus­ter­vey­den­huol­lon ja eri­kois­sai­raan­hoi­don pääl­lek­käi­syyk­siä ja suo­ra­vii­vais­taa työ­tä. Asia­kas saa tar­peen­mu­kai­sen hoi­don nopeam­min, ja hen­ki­lös­tön resurs­sit saa­daan parem­min käyt­töön. Jo vii­me vuo­den­vaih­tees­sa poti­lai­den hoi­don tar­peen arvioin­nin työ­ta­vat muut­tui­vat. Samal­la alkoi tie­to­jär­jes­tel­mien raken­ta­mi­nen uuden toi­min­nan mukai­sek­si. Kesäl­lä 2018, kun päi­vys­tys laa­jen­tuu fysiat­rian tiloi­hin, alkaa var­si­nai­nen uudis­tus, joka tukee myös OYS-Tule­vai­suu­den Sai­raa­lan päi­vys­tys­ti­lo­jen suun­nit­te­lua.

Uudis­tus­ta on raken­net­tu vuo­den 2017 aika­na. Poti­lai­den hoi­do­nar­vioin­tia on jo tar­ken­net­tu siten, että perus­ter­vey­den­huol­lon yleis­lää­kä­ri­toi­min­nas­sa on siir­ryt­ty lää­kä­rin ja sai­raan­hoi­ta­jan hoi­to­pa­ri­mal­liin. Siir­ty­mi­nen vii­den lin­jan tii­mi­mal­liin eli todel­li­seen yhteis­päi­vys­tyk­seen, jos­sa ei ole eri­kois­sai­raan­hoi­don ja perus­ter­vey­den­huol­lon jaot­te­lua mah­dol­lis­taa sen, että poti­laat tut­ki­taan ja hoi­de­taan aina hoi­don tar­peen perus­teel­la mah­dol­li­sim­man tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­sa tii­mis­sä ja asian­mu­kai­sen hen­ki­lö­kun­nan toi­mes­ta. Pik­ku­vai­vat hoi­de­taan nopeas­ti ilman tur­hia odot­te­lu­ja ja aikaa käy­te­tään tar­vit­taes­sa enem­män vaa­ti­vien poti­lai­den hoi­toon.
Tii­mi­mal­liin siir­ryt­täes­sä voi­daan yhteis­työs­sä Oulun kau­pun­gin kans­sa pilo­toi­da mie­len­ter­veys-/so­si­aa­li­tii­mi, jos­sa toi­mi­si­vat sosi­aa­li­työn­te­ki­jä, lää­kä­ri ja psy­kiat­ri­nen sai­raan­hoi­ta­ja. Tii­min myö­tä pyri­tään jo heti päi­vys­tys­käyn­nin yhtey­des­sä teke­mään moniam­ma­til­li­nen arvio asiak­kaan pal­ve­lun-/avun­tar­pees­ta, koto­na sel­viy­ty­mi­sen edel­ly­tyk­sis­tä ja siten vält­tä­mään jär­jes­tel­mää kuor­mit­ta­via tois­tu­via käyn­te­jä.

Toi­vot­ta­vas­ti tähän yhtey­teen saa­daan mah­dol­li­sim­man nopeas­ti päih­de­seu­ran­ta­ti­la. Seu­ran­ta­ti­la ei rat­kai­se tämän asia­kas­ryh­män tuo­mia ongel­mia koko­nai­suu­des­saan, mut­ta se hel­pot­taa mui­den asiak­kai­den oloa ja muu­ta työs­ken­te­lyä, kun päih­de­po­ti­lai­ta voi­daan hoi­taa omis­sa tilois­sa.
Vii­meis­tään maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen yhtey­des­sä 2020 sel­viä­mis­hoi­toa­se­man akuut­ti­tar­ve on huo­mioi­ta­va, sil­lä päih­deon­gel­mais­ten mää­rä kas­vaa koko ajan. Oulun kau­pun­kiin tar­vi­taan sel­viä­mis­hoi­toa­se­ma.

PPSHP:n hal­li­tuk­sen tam­mi­kuus­sa 2017 perus­ta­mas­ta 14 uudes­ta sai­raan­hoi­ta­jan toi­mes­ta vii­si on sijoi­tet­tu perus­ter­vey­den­huol­lon poti­lai­den seu­ran­ta­ti­laan ja ensi­hoi­don tuo­mien poti­lai­den vas­taan­ot­toon. Loput mene­vät hätä­lin­jaan ja päi­vys­tyk­seen tule­vien asiak­kai­den hoi­don tar­peen arvioin­tiin. Lisäk­si akuut­ti­lää­ke­tie­tee­seen on perus­tet­tu 4 eri­kois­tu­van lää­kä­rin vir­kaa. Seu­ran­ta­ti­las­sa on jo nyt koko ajan hoi­ta­ja ja lää­kä­ri läs­nä. Työ­vuo­ro­ja ruuh­ka­huip­pui­hin eli iltaan ja alku­yö­hön on myös lisät­ty.
Päi­vys­tyk­ses­sä toteu­tet­tiin loka­kuus­sa 2017 myös asia­kas­ky­se­ly, joka toi­mii poh­ja­na uudis­tuk­sen ana­ly­soin­nis­sa noin vuo­den kulut­tua. Kyse­lyn avul­la on tar­koi­tus paran­taa asia­kas­läh­töi­syyt­tä ja poti­las­tur­val­li­suut­ta.

Nykyi­siä tilo­ja on remon­toi­tu syk­syn 2017 aika­na. Ambu­lans­si­po­ti­lai­den hoi­don tar­peen arvioin­nin tilat sekä trau­ma- ja elvy­tys­huo­ne on uudis­tet­tu. Kriit­ti­ses­ti sai­rai­den poti­lai­den hoi­to­ti­lat on rau­hoi­tet­tu säh­kö­ovin. Enää niis­sä ei vael­la poti­lai­ta tai hei­dän lähei­si­ään. Lisäk­si las­ten yöai­kai­nen päi­vys­tys on siir­ty­nyt omiin tiloi­hin.
Poti­las­tur­val­li­suus para­ni, kun käyt­töön saa­tiin hoi­ta­ja­kut­su jokai­sel­le poti­las­pai­kal­le ja odo­tus­ti­loi­hin. Hoi­ta­jat sai­vat myös tur­val­li­suut­ta lisää­vän var­ti­jan hätä­kut­su­na­pin. Demen­tia­po­ti­lail­le voi­daan nyt asen­taa häly­tys­ran­nek­keet. Jos poti­las yrit­tää kara­ta, ran­ne­ke hälyt­tää ja ker­too hen­ki­lös­töl­le, mis­tä oves­ta poti­las yrit­tää ulos.
Lop­pu­vuo­des­ta saa­daan käyt­töön väli­nei­tä, joi­den avul­la omaa jono­tus­ta voi seu­ra­ta kän­ny­kän sovel­luk­sen avul­la.

Kan­nat­taa soit­taa ennen päi­vys­tyk­seen läh­töä Osyp:n puhe­lin­pal­ve­luun eli ter­veys­neu­von­taan. Siel­tä saa hyviä koti­hoi­to-ohjei­ta ja voi pär­jä­tä koto­na ilman päi­vys­tyk­seen läh­töä.
Vapaa­eh­toi­sis­ta sai­raa­laop­pais­ta, jot­ka ovat olleet OYS:ssa kävi­jöi­den tuke­na jo aulas­sa, on tul­lut erit­täin posi­tii­vis­ta palau­tet­ta. He anta­vat käy­tän­nön rat­kai­su­ja, jot­ka hel­pot­ta­vat peril­le kul­kua, löy­tä­mis­tä ja poti­laan oloa. On tär­ke­ää, että sii­nä het­kes­sä on joku läs­nä vaik­ka vain odot­ta­mas­sa tut­ki­muk­seen pää­syä. OYS:n päi­vys­tyk­seen on syy­tä pal­ka­ta vaki­tui­sia aulae­män­tiä tähän teh­tä­vään.

Ant­ti Hut­tu-Hil­tu­nen
hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja
Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri
Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton jäsen
Suo­men Kes­kus­ta