Päät­tä­jäl­tä: Tasa-arvois­ta liik­ku­mis­ta lähiym­pä­ris­tös­sä

Iin uuden kun­ta­stra­te­gian Viih­tyi­sä koti -tee­mas­sa sano­taan, että kun­ta on kun­ta­lai­sia var­ten ja viih­tyi­sät puit­teet ja moni­puo­li­nen teke­mi­sen tar­jon­ta innos­ta­vat aktii­vi­seen elä­mään. Sil­loin, kun itsel­lä vie­lä jal­ka nousee keveäs­ti, ei osaa kuvi­tel­la kuin­ka pie­nes­tä voi aktii­vi­nen osal­lis­tu­mi­nen olla kiin­ni. Yri­tä­pä vaik­ka men­nä pyö­rä­tuo­lil­la Illin­saa­ren kodal­le pais­ta­maan mak­ka­raa. Ensin jou­dut sel­viy­ty­mään jyr­käs­tä ala­mäes­tä ja sit­ten pui­nen istuin­ke­hik­ko tuli­si­jan ympä­ril­lä estää pää­syn lähel­le nuo­tio­ta.

aikes­sa jul­ki­ses­sa raken­ta­mi­ses­sa pitäi­si huo­mioi­da lii­kun­ta­ra­joit­teis­ten tasa-arvoi­nen mah­dol­li­suus liik­kua sisä- tai ulko­ym­pä­ris­tös­sä. Joil­la­kin meis­tä liik­ku­mi­nen on ollut vai­ke­aa syn­ty­mäs­tä saak­ka, mut­ta kuka tahan­sa voi yhtäk­kiä menet­tää lii­kun­ta­ky­kyn­sä äkil­li­sen onnet­to­muu­den tai sai­rau­den vuok­si. Myös ikään­ty­mi­nen saat­taa tuo­da muka­naan eri­lai­sia sel­viy­ty­mis­haas­tei­ta.

Epä­ta­sai­set tai peh­meät tiet, kal­te­vat tien reu­nat, äkki­jyr­kät reu­nat ajo­tien ja pyö­rä­tien välis­sä ja huo­nos­ti teh­ty lume­nau­raus han­ka­loit­ta­vat pyö­rä­tuo­lil­la tai rol­laat­to­ril­la liik­ku­mis­ta. Myös las­ten­rat­tai­den työn­tä­mi­nen on vai­keam­paa epä­ta­sai­sel­la alus­tal­la, samoin näkö­vam­mais­ten liik­ku­mi­nen. Moni meis­tä on välis­sä jou­tu­nut käve­le­mään väliai­kai­ses­ti kyy­när­sau­vo­jen kans­sa. Sil­loin huo­maa, kuin­ka han­ka­la on ava­ta ras­kai­ta tai han­ka­laan suun­taan avau­tu­via ovia. Olet­ko kokeil­lut työn­tää ketään pyö­rä­tuo­lis­sa? Pie­ni ylä­mä­ki tai peh­meä alus­ta lait­taa työn­tä­jän äkkiä hen­gäs­ty­mään.

Pyö­rä­tuo­lin kans­sa oli­si välil­lä kiva pääs­tä naut­ti­maan kau­niis­ta iiläi­ses­tä lähi­luon­nos­ta, mut­ta meil­lä ei ole yhtään estee­tön­tä luon­to­pol­kua sen mah­dol­lis­ta­mi­sek­si. Eten­kin kes­kus­tan alu­eel­la pitäi­si olla muu­ta­man sadan met­rin välein tuke­via penk­ke­jä istu­mis­ta var­ten, mikä hou­kut­te­li­si myös huo­no­kun­toi­sem­pia ihmi­siä käve­lyl­le. Pen­kit pitäi­si suu­ni­tel­la niin, ettei niis­sä ole mah­dol­lis­ta istua sel­kä­no­jan pääl­lä ja ne pitää tal­vek­si siir­tää pois aurauk­sen tiel­tä.

Myös omaa asun­toa kan­nat­taa tar­kas­tel­la välil­lä sil­lä sil­mäl­lä, että pysyi­si­kö siel­lä esteet­tö­mäs­ti liik­ku­maan, jos itsel­le tuli­si lii­kun­ta­ra­joi­te. Pää­sen­kö wc:hen ja pesul­le, onko nuk­ku­mi­nen mah­dol­lis­ta asuin­ker­rok­ses­sa ja kuin­ka mah­dol­li­sis­ta ulko­por­tais­ta sel­viän? Uudem­mis­sa asun­nois­sa on onnek­si yleen­sä help­po liik­kua, mut­ta vähän van­hem­mis­ta löy­tyy mm. kor­kei­ta kyn­nyk­siä ja kapei­ta ovia liik­ku­mis­ta han­ka­loit­ta­maan. Por­taat ovat ovat toi­saal­ta hyvä har­joit­te­lu­paik­ka ala­raa­jo­jen lihas­ten vah­vis­ta­mi­sek­si, mut­ta jos liik­ku­mi­nen ei onnis­tu muu­ta kuin pyö­rä­tuo­lil­la, saat­ta­vat ne jopa estää koko­naan koto­na asu­mi­sen.

Estee­tön ympä­ris­tö on vält­tä­mä­tön lii­kun­ta­ra­joit­tei­sel­le ihmi­sel­le, mut­ta sii­tä hyö­ty­vät kaik­ki liik­ku­ja­ryh­mät. Se mah­dol­lis­taa tasa-arvoi­sen osal­lis­tu­mi­sen ja mie­lek­kään elä­män. Toi­voi­sin, että liik­ku­mi­sen tasa-arvo otet­tai­siin huo­mioon kon­kreet­ti­ses­ti esi­mer­kik­si Iin uuden lii­kun­ta­hal­lin suun­nit­te­lus­sa. Eikä pel­käs­tään raken­nus­mää­räyk­siä nou­dat­ta­mal­la, vaan osal­lis­ta­mal­la lii­kun­ta­ra­joit­tei­sia ihmi­siä (myös ais­ti­vam­mai­sia) suun­nit­te­luun mukaan.

Tii­na Vuo­non­vir­ta
Iin kun­nan­val­tuu­tet­tu
Vih­reät