Päät­tä­jäl­tä: Sor­met hel­mi­tau­lu­na, aina­kin alus­sa

Uusi luku­vuo­si on alka­nut kou­luis­sa. Oppi­laat ja opet­ta­jat ovat aset­tu­neet työn­sä ääreen tavoit­tee­na las­ten ja nuor­ten tule­vai­suu­den raken­ta­mi­nen. Uudis­tu­nut ope­tus­suun­ni­tel­ma muut­taa kou­lun arkea ja käy­tän­tei­tä, tähän opet­ta­jat ovat val­mis­tau­tu­neet huo­lel­la. Nyky­päi­vän yhteis­kun­ta luo vah­van oppi­mi­sen tar­peen, johon opi­nah­jot vas­taa­vat par­haan­sa mukaan.

Moni eka­luok­ka­lai­nen kan­toi ylpeä­nä jo ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä aapis­ta repus­saan kotiin van­hem­pien­sa ihail­ta­vak­si. Ilah­dut­ta­via ovat ne het­ket, jol­loin oppi­las lukee ensim­mäi­set tavut ja sanat. Oppi­mi­nen tuot­taa iloa koko lähi­pii­ril­le ja onnis­tu­mi­nen vah­vis­taa lap­sen itse­tun­toa. Luke­mi­nen on perus­ta kai­kel­le muun oppi­mi­sel­le.

Mate­ma­tii­kan har­joit­te­lu aloi­te­taan luke­mi­sen rin­nal­la. Ensim­mäi­set oppi­vuo­det lap­si opet­te­lee uusia asioi­ta yleen­sä innol­la. Miten innos­tus, eten­kin mate­ma­tii­kas­sa, saa­daan pysy­mään ja jat­ku­maan läpi kou­lu­vuo­sien, on iso kysy­mys meil­le aikui­sil­le. Luke­mis­ta tapah­tuu huo­maa­mat­ta joka päi­vä, mut­ta nuo­ri ymmär­tää mate­ma­tii­kan ole­van enem­män irti arjes­ta ja joka­päi­väi­ses­tä tar­pees­ta.

Vies­ti toi­sen asteen opi­nah­jois­ta ja työ­mark­ki­noil­ta ker­too mate­ma­tii­kan opis­ke­lun tär­key­des­tä ja sii­hen tulee herä­tä. Otan esi­mer­kik­si ICT-alan, joka työl­lis­tää täl­lä het­kel­lä alu­eel­lam­me 13 500 hen­ki­löä. Tämä on enem­män kuin kos­kaan Nokian mat­ka­pu­he­lin­ten ja verk­ko­lii­ken­ne­toi­min­nan par­haim­pi­na aikoi­na. Nokian lisäk­si kau­pun­gis­sam­me on kym­me­niä vah­vo­ja vetu­ri­toi­mi­joi­ta ja sato­ja nouse­via kor­kean tek­no­lo­gian yri­tyk­siä. Kun kor­kean tek­no­lo­gian yri­tyk­siin las­ke­taan mukaan Health- ja Clean­tech -yri­tyk­set, työl­lis­ty­vien mää­rä nousee lähes 19 000 työ­paik­kaan alal­la. Tämä on noin 10 % Oulun väes­tös­tä.

Oulun talous­a­lu­een perus­hy­vin­voin­ti perus­tuu kor­kean tek­no­lo­gian yri­tys­ten menes­tyk­seen ja nii­den luo­miin kor­kean tason työ­paik­koi­hin ja sitä kaut­ta alu­een arvo­ker­ty­mään. Mikä­li yri­tyk­set eivät saa alu­eel­ta tar­peek­si osaa­vaa työ­voi­maa, ne vähen­tä­vät inves­toin­te­jaan alu­eel­le, muut­ta­vat tai kutis­tu­vat pois.

Kos­ka kaik­ki mikä voi digi­ta­li­soi­tua, digi­ta­li­soi­tuu, niin jokai­sel­le osaa­val­le nuo­rel­le löy­tyy tule­vai­suu­des­sa töi­tä aina­kin ICT-alal­ta, ja eri­tyi­ses­ti Oulus­ta. Vali­tet­ta­vaa on, että meil­lä on kas­vun käsi­jar­ru pääl­lä. Täl­lä het­kel­lä yri­tyk­set työl­lis­täi­si­vät yli 1000 ohjel­mis­to-osaa­jaa ja tuo­te­ke­hit­tä­jää välit­tö­mäs­ti töi­hin ja tule­vai­suu­des­sa vuo­sit­tain sato­ja työn­te­ki­jöi­tä. Jot­ta osaa­mi­sen läh­tö­ta­so täl­le alal­le on riit­tä­vää, se tar­vit­see eri­tyi­ses­ti mate­ma­tii­kan osaa­mis­ta. Lii­an usein nuo­ret olet­ta­vat, että tie­to­tek­nii­kan alal­la tar­vi­taan vain kie­li­tai­toa, näin ei todel­li­suu­des­sa kui­ten­kaan ole. Mate­ma­tii­kan perus­tai­to­jen hal­lin­ta ede­saut­taa kaik­kia nuo­ria pää­se­mään elä­mäs­sään eteen­päin.

Nuor­ten kes­kuu­des­sa lukion mate­ma­tii­kan opis­ke­lu ymmär­re­tään parem­min kuin ammat­ti­kou­lu­tuk­ses­sa. On vält­tä­mä­tön­tä, että esi­mer­kik­si raken­nusa­lal­la opis­ke­le­van tulee osa­ta las­kea puu­ta­va­ran ja mate­ri­aa­lin menek­ki, kok­ki­puo­lel­la on osat­ta­va muut­taa resep­tien desi­lit­rat lit­roik­si jne. Tämä on sitä työ­maa­il­man mate­ma­tiik­kaa, jon­ka perus­teet opis­kel­laan perus­kou­lus­sa alkaen aivan ensim­mäi­sis­tä kou­lu­päi­vis­tä läh­tien. Täs­tä syys­tä mei­dän kaik­kien aikuis­ten tulee kan­nus­taa ja tukea lap­sia ja nuo­ria opis­ke­le­maan, myös mate­ma­tiik­kaa.

Sor­met hel­mi­tau­luk­si, sii­tä se läh­tee!

Eeva-Maria Park­ki­nen
kau­pun­gin­val­tuus­ton
1. vara­pu­heen­joh­ta­ja
Kes­kus­ta