Päät­tä­jäl­tä: Panos­te­taan kou­lu­tuk­seen

Suo­ma­lais­ta kou­lu­tus­ta on kehi­tet­ty ja uudis­tet­tu vuo­si­sa­to­jen aika­na roh­keas­ti ja se on tuot­ta­nut tulos­ta. Perus­kou­lu-uudis­tus loi aika­naan poh­jan tasa-arvoi­sel­le kou­lu­tuk­sel­le, joka takaa kai­kil­le mah­dol­li­suu­det taus­tas­taan ja asuin­pai­kas­taan riip­pu­mat­ta. Kou­lu­tuk­sen avul­la Suo­mes­ta on kehit­ty­nyt osaa­mi­sen mal­li­maa. Mut­ta olem­me­ko sitä edel­leen tule­vai­suu­des­sa?

Sipi­län hal­li­tus on panos­ta­nut kou­lu­tuk­seen ja kas­va­tuk­seen eri­tyi­ses­ti talou­den näkö­kul­mas­ta. Var­hais­kas­va­tuk­sen päi­vä­hoi­to­mak­su­ja on alen­net­tu, 5-vuo­tiai­den mak­su­ton­ta var­hais­kas­va­tus­ta kokeil­laan laa­jas­ti ja var­hais­kas­va­tus­lain uudis­tus­ta val­mis­tel­laan. Kun­tien val­tio­no­suuk­sia ei ole lei­kat­tu, joten kun­nil­la on talou­del­li­ses­ti parem­mat val­miu­det toteut­taa teh­tä­vi­ään. Var­hais­kas­va­tuk­sen tasa-arvoa tue­taan haas­teel­li­sil­la alueil­la toi­mi­vil­le päi­vä­ko­deil­le myön­net­tä­väl­lä lisä­ra­hal­la, jon­ka avul­la voi­daan pie­nen­tää ryh­mä­ko­ko­ja ja lisä­tä aikuis­ten mää­rää ryh­mis­sä.

Perus­kou­luis­sa hal­li­tuk­sen kär­ki­hank­kee­na on uusien oppi­mi­sym­pä­ris­tö­jen ja digi­taa­li­suu­den paran­ta­mi­nen. Perus­kou­lu halu­taan uudis­taa täl­le vuo­si­tu­han­nel­le uuden peda­go­gii­kan ja digiop­pi­mi­sen kaut­ta. Tämän het­ken kou­lu­lai­set ovat aivan muu­ta kuin kym­me­nen vuot­ta sit­ten, sik­si ympä­ris­tön­kin pitää kehit­tyä nopeam­min. Perin­teis­ten luke­mi­sen ja kir­joit­ta­mi­sen tulee pysyä vah­voi­na, mut­ta digi­na­tii­vit kai­paa­vat uusia oppi­mi­sym­pä­ris­tö­jä.

Kiel­ten opis­ke­lua lisä­tään ja moni­puo­lis­te­taan. Jat­kos­sa ensim­mäi­sen vie­raan kie­len opis­ke­lu aloi­te­taan jo ensim­mäi­sel­lä luo­kal­la.
Perus­kou­lun jäl­kei­nen kou­lu­tus on jokai­sen nuo­ren kan­nal­ta tär­ke­ää. Opis­ke­lu­mah­dol­li­suuk­sia pitää olla kai­kil­le, eivät­kä lukion ja amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen kus­tan­nuk­set saa olla kenel­le­kään koh­tuut­to­mat. Sik­si toi­sen asteen vähä­va­rai­sil­le, alle 20-vuo­tiail­le opis­ke­li­joil­le lisät­tiin kehys­rii­hes­sä opin­to­ra­haan oppi­ma­te­ri­aa­li­li­sä. Lisä tulee ole­maan noin 46 euroa kuu­kau­des­sa. Lukio­uu­dis­tuk­sen toteut­ta­mi­seen tulee 8,5 mil­joo­naa euroa muun muas­sa eri­tyi­so­pe­tuk­sen ja hen­ki­lö­koh­tai­sen opin­to-ohjauk­sen vah­vis­ta­mi­seen.

Uskon usean Ran­ta­poh­jan alu­een asuk­kaan seu­raa­van myös oman kun­tan­sa kou­lu­tus­ta kos­ke­via pää­tök­siä. On var­sin mer­kil­lis­tä, että niin Oulus­sa kuin muu­al­la­kin näper­rel­lään yksit­täis­ten pien­ten kou­lu­jen lak­kaut­ta­mi­sis­ta vuo­des­ta toi­seen. Tun­nis­tan per­hei­den ja las­ten elä­män epä­var­muu­den pää­tök­siä odo­tel­les­sa. Oulus­sa kou­lu­pak­ka on nyt täy­sin sekai­sin. Tär­kein­tä on nyt pitää kiin­ni val­tuus­ton lin­jauk­ses­ta ala­kou­lu­lais­ten lähi­kou­lu­pe­ri­aat­tees­ta ja vah­vis­taa alu­eel­lis­ta kou­lu­tuk­sen saa­vu­tet­ta­vuut­ta. Kes­kit­tä­mi­nen ei aina ole talou­del­lis­ta. Tär­kein­tä on huo­leh­tia, että oppi­laat ja kou­lun hen­ki­lö­kun­ta saa­vat työs­ken­nel­lä tur­val­li­ses­sa ja ter­vees­sä oppiym­pä­ris­tös­sä.

Kou­lu­tus on mei­dän vah­vuu­tem­me, pide­tään sii­tä kiin­ni. Mei­dän tulee kehit­tyä ja uudis­tua tule­vai­suu­den tar­pei­den mukaan. Tämä vaa­tii avoin­ta ajat­te­lua ja uusia inno­vaa­tioi­ta myös kou­lu­tuk­sen alal­la.

Mir­ja Veh­ka­pe­rä
kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu
Kes­kus­tan kan­san­edus­ta­ja