Päät­tä­jäl­tä: Pal­ve­lu­ver­kos­ta­ko kau­pun­gin talou­den pelas­ta­ja?

Lähes­tym­me nii­tä aiko­ja jol­loin pal­ve­lu­ver­kos­ta pitä­si teh­dä pää­tös mut­ta sii­tä ei ole var­muut­ta kuka lopul­li­sen pää­tök­sen tekee! Olem­me käy­neet pal­ve­lu­ver­kos­ta vil­kas­ta kes­kus­te­lua, joka ei jätä ketään kyl­mäk­si.

Pal­ve­lu­verk­koe­si­tyk­ses­sä näyt­tää ole­van val­lal­la se aja­tus, että raa­vi­taan joka puo­lel­ta kau­pun­kia “sääs­tö­eu­ro­ja”, vaik­ka täl­lai­sel­la insi­nöö­ri­ma­ti­kal­la las­ket­tu­na osa ns. sääs­töis­tä tuo vain lisä­ku­lu­ja ja mikä surul­li­sin­ta näi­vet­tää enti­ses­tään etääm­pien aluei­den, kylien ja jopa entis­ten kun­ta­kes­kus­ten kehit­ty­mis­tä.

On todel­la surul­lis­ta että val­tuus­to on menet­tä­mäs­sä pää­tän­tä­val­tan­sa, sii­tä käy­nee esi­merk­ki­nä teh­ty kou­lu­verk­ko­pää­tös 2016, jota ei ole pan­tu täy­tän­töön pyyn­nöis­tä huo­li­mat­ta!

Mie­les­tä­ni on koh­tuu­ton­ta, että teh­ty­jä pää­tök­siä ei kun­nioi­te­ta, se kaven­taa luot­ta­mus­ta. On pikai­ses­ti pan­ta­va täy­tän­töön Kii­min­gin Joki­ran­nan ja Oulun­sa­lon sisäil­maon­gel­mis­ta kär­si­vien kou­lu­jen rat­kai­sut, jot­ka teh­tiin edel­li­sen val­tuus­to­kau­den lopul­la.

Kun­ta­lai­sia on kuul­tu eri tilai­suuk­sia mut­ta näyt­tää sil­tä että kun­ta­lai­sia ei kuun­nel­la. Esil­lä ole­vas­sa pal­ve­lu­verk­koe­si­tyk­ses­sä on hyviä ja toteut­ta­mis­kel­poi­sia asioi­ta, mut­ta myös asioi­ta joi­ta ei tule toteut­taa. Esi­mer­kik­si “Kun­ta­lais­ten olo­huo­neet” on hie­no idea, mut­ta ei kaik­kial­la Oulus­sa ole­vien “olo­huo­nei­den” tar­vit­se olla kou­luis­sa, vaan osa voi sijai­ta vaik­ka­pa ole­mas­sa ole­van kir­jas­ton tilois­sa kuten esi­mer­kik­si Yli-Iis­sä.

Maa­nan­tai­na jat­kam­me pal­ve­lu­ver­kon käsit­te­lyä semi­naa­rin mer­keis­sä. Näh­tä­väk­si jää, mitä uusia kään­tei­tä nyt on pal­ve­lu­verk­koon tul­lut. Joka tapauk­ses­sa olkaa kun­ta­lai­set aktii­vi­sia, sil­lä viran­hal­ti­jat ja päät­tä­jät ovat kun­ta­lai­sa var­ten ja pää­tök­siä teh­täes­sä pitää ottaa kun­ta­lai­set huo­mioon asui­vat­pa he kan­ta­kau­pun­gis­sa tai etääm­mäl­lä kau­pun­gin yti­mes­tä.

Ris­to Päk­ki­lä

kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu

Kes­kus­ta