Päät­tä­jäl­tä: Oulun pal­ve­lu­ver­kos­ta tus­kin tulee val­mis­ta

Oulu­lai­sia päät­tä­jiä on koko tal­ven puhut­ta­nut sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den (siku) pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma. Jou­lu­kuun talous­ar­vio­kä­sit­te­lys­sä hyväk­syt­tiin äänin 35–31 kulu­val­le vuo­del­le 5 mil­joo­nan sääs­töt. Pää­tös­tä teh­des­sä oli kaik­kien val­tuu­tet­tu­jen tie­dos­sa, että sääs­tö­jä ei voi­da enää teh­dä juus­to­höy­lää­mäl­lä eikä hen­ki­lös­töä irti­sa­no­mal­la. Sääs­töä piti­kin saa­da pal­ve­lu­verk­koa uudis­ta­mal­la.

Vir­ka­mie­het teki­vät työ­tä käs­ket­tyä. Luo­tiin ”olohuone”-konsepti, jon­ka mukai­ses­ti aluei­den pal­ve­lut kes­ki­tet­täi­siin saman katon alle. Lak­kau­tus­lis­tal­le jou­tui­vat Kii­min­gin ja Oulun­sa­lon lukiot sekä jouk­ko kylä­kou­lu­ja. Näil­lä rat­kai­suil­la oli­si las­ken­nal­li­ses­ti voi­tu pääs­tä tavoi­tel­tuun sääs­töön. Kun kävi sel­väk­si, että esi­tyk­ses­tä ei pide­tä, val­mis­tel­tiin pika­vauh­dil­la lie­vem­pi vaih­toeh­to 2. Sii­nä tosin myös sääs­töt oli­si­vat pie­nem­mät.

Sääs­tö­ta­voit­tees­ta päät­tä­neil­le polii­ti­koil­le kui­ten­kaan tämä­kään ei kel­van­nut. Monet vii­den mil­joo­nan euron sääs­tön puo­les­ta äänes­tä­neet val­tuu­te­tut vas­tus­ta­vat esi­tyk­siä. Toi­saal­ta sääs­töä ei syn­ny, ellei mitään teh­dä.

Nykyi­sen hal­lin­to­sään­nön mukai­ses­ti pal­ve­lu­ver­kos­ta päät­tää kau­pun­gin­hal­li­tus val­tuus­ton lin­jaus­ten mukai­ses­ti. Osa val­tuu­te­tuis­ta haluai­si ottaa pää­tös­val­lan koko­naan kau­pun­gin­val­tuus­tol­le. Pal­ve­lu­ver­kon kan­nal­ta kes­kei­nen mer­ki­tys on sil­lä, että kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa sel­vä enem­mis­tö kan­nat­taa sääs­tö­jen toteut­ta­mis­ta bud­jet­ti­pää­tök­sen mukai­sel­la taval­la. Val­tuus­tos­sa sen sijaan niuk­ka enem­mis­tö saat­tai­si kal­lis­tua nykyi­sen­kal­tai­sen pal­ve­lu­ver­kon säi­lyt­tä­mi­sen kan­nal­le. Pal­ve­lu­verk­ko on kan­sa­lais­ten kan­nal­ta niin mer­kit­tä­vä ja kaik­kia kos­ket­ta­va pää­tös, että val­tuus­ton sivuut­ta­mi­nen sii­tä pää­tet­täes­sä oli­si kyl­lä aika kum­mal­lis­ta.

Onkin hyvin mah­dol­lis­ta, että val­tuus­to ottaa pää­tös­val­lan itsel­leen tai aina­kin muut­taa lin­jauk­sia siten, että joi­den­kin kou­lu­jen koh­ta­los­ta äänes­te­tään val­tuus­tos­sa. Niin­pä pää­tök­set lyk­kään­ty­vät aina­kin tou­ko- kesä­kuul­le tai syk­syyn, ja sääs­töä ei tänä vuon­na saa­da, jos lopul­ta ollen­kaan. Luu­len­pa, että monien mie­les­tä 5 mil­joo­nan bud­je­tin tasa­pai­no­tus oli­si sit­ten­kin parem­pi teh­dä koko­naan muul­la tavoin. Esi­mer­kik­si tulo­ve­ron korot­ta­mi­nen 0,25 pro­sent­tiyk­si­köl­lä toi­si kau­pun­gil­le vuo­sit­tain 7–8 mil­joo­nan lisä­tu­lot.

Esa Aal­to

kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu

Vih­reät