Päät­tä­jäl­tä: Oulun kau­pun­gin talous­ar­vio teet­tää töi­tä

Syk­syn myö­tä kau­pun­gin­val­tuus­to­kin on taas aloit­ta­nut työn­sä. Lop­pu­vuo­des­ta kovin työ liit­tyy aina seu­raa­van vuo­den talous­ar­vioon. Täl­lä ker­taa talous­ar­vion laa­din­ta vai­kut­taa eri­tyi­sen haas­ta­val­ta, sil­lä alus­ta­vien las­kel­mien mukaan ali­jää­mää oli­si katet­ta­va­na kym­me­niä mil­joo­nia euro­ja.

Vii­me vuon­na­han Oulun kau­pun­gin tilin­pää­tös oli jopa yli­jää­mäi­nen joh­tuen suu­ris­ta ker­ta­luon­tei­sis­ta tuloe­ris­tä ja tänä vuon­na­kin saa­te­taan pääs­tä nol­la­tu­lok­seen. Van­ho­jen ali­jää­mien vuok­si kau­pun­gin lai­na­kan­ta on kui­ten­kin yli 600 mil­joo­naa euroa, ja velan­hoi­to mak­saa vuo­sit­tain yli 10 mil­joo­naa. Sil­le rahal­le oli­si parem­paa­kin käyt­töä, ja sen vuok­si vel­kaa ei sai­si enti­ses­tään pai­sut­taa.

Val­tuu­te­tuil­la oli kevääl­lä mah­dol­li­suus jät­tää aloit­tei­ta talous­ar­vioon. Itse jätin puo­len tusi­naa aloi­tet­ta talou­den tasa­pai­not­ta­mi­sek­si. Esit­tä­mä­ni rahan­läh­teet eivät kui­ten­kaan näyt­täi­si kel­paa­van vir­ka­mie­hil­le eivät­kä siten ole pää­ty­mäs­sä talous­ar­vioon.

Suu­rin mah­dol­li­suus lisä­tu­loi­hin oli­si kor­ja­ta Oulun Ener­gian kau­ko­läm­mön hin­noit­te­lua parem­min lähi­kun­tien ja ver­tai­lu­kau­pun­kien tasoa vas­taa­vak­si. Tämä oli­si perus­tel­tua mm. sik­si, että yhtiö inves­toi par­hail­laan lai­na­ra­hal­la 200 mil­joo­nan euron voi­ma­lai­tok­seen Laa­ni­las­sa. Oulun ener­gia on koko­naan kau­pun­gin omis­ta­ma, ja yhtiön hyvä tulos aut­taa myös kau­pun­gin talout­ta.

Hyvä sääs­tö­koh­de oli­si myös yksi­tyis­tei­den avus­ta­mi­sen muut­ta­mi­nen auraa­mi­ses­ta raha-avus­tuk­sek­si. Täs­tä voi­tai­siin saa­da 300 000 euron sääs­tö, ja samal­la jär­jes­täy­ty­nei­den yksi­tyis­tie­kun­tien itse­näis­tä tien­pi­toa tuet­tai­siin nykyis­tä parem­min. Jon­kin ver­ran lisä­tu­lo­ja voi­tai­siin saa­da myös tiet­ty­jä käyt­tö- ja pal­ve­lu­mak­su­ja korot­ta­mal­la parem­min yllä­pi­to­kus­tan­nuk­sia vas­taa­vak­si.

Toden­nä­köi­ses­ti kau­pun­gin­joh­ta­ja kui­ten­kin esit­tää taas leik­kauk­sia kou­lu­tuk­seen, var­hais­kas­va­tuk­seen ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­hin. Näis­tä on jo lei­kat­tu niin pal­jon, että rahan puu­te näkyy jo nyt pal­ve­lui­den laa­dus­sa ja sen myö­tä mm. las­ten ja van­hus­ten lisään­ty­vä­nä pahoin­voin­ti­na. Pit­kän aika­vä­lin kus­tan­nus­ten kuris­sa pitä­mi­sek­si kou­lu­tuk­seen ja hyvin­voin­tiin tuli­si­kin sijoit­taa nykyis­tä enem­män.

Hel­poin lisä­ra­han läh­de oli­si vero­pro­sen­tin korot­ta­mi­nen, ja sii­tä tul­laan­kin var­mas­ti käy­mään kes­kus­te­lua syk­syn kokouk­sis­sa.

Esa Aal­to
kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu
Vih­reät