Päät­tä­jäl­tä: Osu­lan ris­teys

”Tuo Osu­lan ris­teys on sit­te aika vaa­ral­li­nen, oon mei­nan­nu mon­ta ker­taa ajjaa sii­nä kola­rin. Kuk­kaa ei oikee ossaa ajjaa sii­nä oikein. Eikö sil­le vois tehä jot­tai?”

Muis­tan hyvin, kun Yli­kii­min­gin kun­nan­ta­lol­le oli 1980-luvul­la kokoon­tu­nut kou­ral­li­nen nuo­ria pitä­mään Kes­kus­ta­nuor­ten kokous­ta.

Oltiin jo asia­koh­das­sa muut asiat, kun joku meis­tä mopoi­le­vis­ta nuo­ris­ta pojis­ta kysyi tämän kysy­myk­sen.

Tämän­kal­tai­sia “Osu­lan ris­teyk­siä” on var­maan monis­sa eri yhteyk­sis­sä pui­tu kaut­ta aiko­jen.

Suo­ma­lai­set ovat aktii­vi­sia toi­mi­maan eri­lai­sis­sa jär­jes­töis­sä. Onkin sanot­tu, että Suo­mi on jär­jes­tö­jen luvat­tu maa. Ja se on hyvä. Kol­man­nen sek­to­rin avul­la on täy­den­net­ty monia asioi­ta koko yhteis­kun­taa hyö­dyn­täen.

Tänä­kin kesä­nä jär­jes­te­tään pal­jon eri­lai­sia tapah­tu­mia, joi­hin osal­lis­tu­taan san­koin jou­koin.

Jär­jes­töis­sä voim­me saa­da myös ään­täm­me kuu­lu­viin parem­min, kuin yksin toi­mien.

Yksi jär­jes­tö­toi­min­nan muo­to on poliit­ti­seen puo­lu­ee­seen kuu­lu­mi­nen. Jokai­nen arvo­maa­il­man­sa kaut­ta pei­la­ten löy­tää oman puo­lu­een­sa ja vii­te­ryh­män­sä.

Itse sain osal­lis­tua vii­kon­lop­pu­na Sot­ka­mos­sa Kes­kus­tan puo­lue­ko­kouk­seen. Kokouk­sen pää­tö­s­asioi­den ja mie­len­kiin­tois­ten hen­ki­lö­va­lin­to­jen lisäk­si koin jäl­leen vah­vaa yhtei­söl­li­syyt­tä yli 4000 hen­gen kokoon­tu­mi­ses­ta. Ja nii­tä “Osu­lan ris­teyk­siä­kin” löy­sim­me yhtei­sis­sä kes­kus­te­luis­sa.

Yhdes­sä toi­mien ja epä­koh­tiin puut­tuen asioi­ta voi muut­taa. Vaik­ka sano­taan, että puo­lue­toi­min­ta on hii­pu­mas­sa, ei se aina­kaan Sot­ka­mos­sa näky­nyt. Puo­luei­den kaut­ta toi­mi­mal­la voim­me edel­leen kehit­tää tätä isän­maa­tam­me.

Niin, se Yli­kii­min­gin “Osu­lan ris­teys” on nyt parem­pi. Sii­nä on sel­keät lii­ken­ne­mer­kit miten ajaa.

En tie­dä, kuka sen sai aikaan, mut­ta epä­koh­ta on pois­tu­nut. Ja sehän meil­lä­kin nuo­ril­la oli aika­naan tar­koi­tus, saa­da maa­il­maa parem­mak­si, vaik­ka­pa yksi ris­teys ker­ral­laan.

Nuo­ri; myös sinua tar­vi­taan ris­teys­koh­tiin vii­toit­ta­maan tie­tä ja teke­mään yhteis­kun­nas­tam­me entis­tä toi­mi­vam­pi jokai­sel­le kul­ki­jal­le.

Hyvää kesää kai­kil­le!

Jor­ma Les­ke­lä (Kesk.)

Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu

Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan jäsen