Päät­tä­jäl­tä: Onko jalan­kul­ku ja pyö­räi­ly tär­ke­ää?

Iis­sä ollaan val­mis­te­le­mas­sa pyö­räi­lyn ja jalan­ku­lun verk­ko­suun­ni­tel­maa tavoi­te­vuo­del­le 2040. Tätä on odo­tet­tu pit­kään: suun­ni­tel­maa, joka kokoai­si yhteen kevyen­lii­ken­teen tar­peet, joi­ta asuk­kail­la on.

Val­mis­te­lus­sa ole­va suun­ni­tel­ma on jul­ki­ses­ti näh­tä­vil­lä ja sii­tä on tulos­sa ylei­sö­ti­lai­suus tors­tai­na 13.2. Iis­sä on aiem­min toteu­tet­tu näyt­tä­vää kun­ta­lais­ten osal­lis­ta­mis­ta, mut­ta nyt ylei­sö­ti­lai­suu­den kes­tok­si on ilmoi­tet­tu tun­ti! Sii­nä ajas­sa ei kyl­lä ehdi­tä laa­jan kun­nan suun­ni­tel­maa esi­tel­lä, vas­ta­ta kun­ta­lais­ten kysy­myk­siin ja ottaa palau­tet­ta vas­taan.

Mie­les­tä­ni suun­ni­tel­ma on edis­tyk­sel­li­nen ja ottaa hyvin huo­mioon kun­nan stra­te­gi­aa ja resurs­si­vii­sau­den tie­kart­taa, uudis­tu­vaa tie­lii­ken­ne­la­kia ja uusia jalan­ku­lun ja pyö­räi­lyn edis­tä­mi­sen lin­jauk­sia. Sii­nä on todel­la pal­jon hyvää. Kevyen­lii­ken­teen väy­lien vii­toi­tuk­set ja pyö­rä­py­sä­köin­ti tulee lait­taa kun­toon väy­lien lisäk­si.

Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta on palaut­ta­nut suun­ni­tel­man kak­si ker­taa val­mis­te­luun, mut­ta sii­tä on jää­nyt edel­leen puut­tu­maan usei­den kun­ta­lais­ten erit­täin tär­keik­si koke­mien kevyen­lii­ken­teen reit­tien riit­tä­vä käsit­te­ly. Suun­ni­tel­ma on ollut pää­tök­sen­teon eri vai­heis­sa näkö­säl­lä kun­nan net­ti­si­vuil­la ja sii­tä on herän­nyt jo ennak­koon pal­jon kes­kus­te­lua. Eri­tyi­ses­ti on kysee­na­lais­tet­tu uuden kevyen­lii­ken­teen väy­lä­rat­kai­sun, kylä­tien, sovel­tu­vuut­ta suun­ni­tel­mas­sa esi­tet­tyi­hin koh­tei­siin. Kylä­tie­rat­kai­sus­sa osoi­te­taan tie­mer­kin­nöin jalan­ku­lul­le ja pyö­rä­lii­ken­teel­le nykyis­tä enem­män tilaa tien reu­noil­ta. Auto­lii­ken­teel­le jää käyt­töön vain yksi kais­ta.

Kevyen­lii­ken­teen väy­lät voi­vat olla kun­nal­le iso­ja inves­toin­te­ja ja useat väy­lät näyt­täi­si­vät jää­vän koko­naan kun­nan kus­tan­net­ta­vak­si. Val­tion tavoit­tee­na on edis­tää pyö­räi­lyn ja jalan­ku­lun kul­ku­ta­pao­suut­ta, joten on syy­tä olla varau­tu­nut hyväl­lä suun­ni­tel­mal­la prio­ri­soin­tei­neen, jot­ta ollaan val­mii­na, kun mah­dol­li­sia rahoi­tus­ha­ku­ja avau­tuu. Kun­ta­lais­ten otta­mi­nen mukaan pää­tök­sen­te­koon on eri­tyi­sen tär­ke­ää täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa, kun jou­du­taan teke­mään samaan aikaan sääs­tö­pää­tök­siä ja iso­ja inves­toin­te­ja. Olen vakuut­tu­nut että Iis­sä osa­taan kun vaan halu­taan.

Ja kyl­lä. Jalan­ku­lun ja pyö­räi­lyn tur­val­li­set olo­suh­teet ovat erit­täin tär­kei­tä. Ne ovat ensi­si­jai­sen tär­kei­tä lap­sil­le ja nuo­ril­le sekä ikäih­mi­sil­le. Iso osa hen­ki­lö­au­to­lii­ken­tees­tä on lyhyi­tä asioin­ti­mat­ko­ja, joi­ta voi­daan taa­ja­ma-alu­eel­la kor­va­ta kevyel­lä lii­ken­teel­lä, sik­si tiheän pyö­räi­ly­lii­ken­teen laa­tu­käy­tä­vät ovat perus­tel­tu­ja. Hyvin­voin­ti­nä­kö­kul­ma on myös syy­tä ottaa huo­mioon — kevyen­lii­ken­teen­väy­lät ovat suo­si­tuim­pia lähi­lii­kun­ta­paik­ko­ja kaik­ki­na vuo­de­nai­koi­na.

Heli-Han­ne­le Haa­pa­nie­mi
Iin kun­nan­val­tuus­ton 3. vara­pu­heen­joh­ta­ja
yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan jäsen
Vih­reät