Päät­tä­jäl­tä: Miten Oulun seu­dul­la voi­daan pie­nen­tää hii­li­ja­lan­jäl­keä

Ilmas­ton­muu­tos puhut­taa nyt pal­jon. Päät­tä­jil­tä vaa­di­taan toi­mia, mut­ta toi­saal­ta myös yksit­täis­ten ihmis­ten valin­noil­la sano­taan ole­van mer­ki­tys­tä.
Kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­tö­jä aiheu­tuu lähes kai­kis­ta arki­päi­vän toi­mis­ta, mut­ta mis­tä pääs­tö­jen vähen­tä­mi­nen oli­si hel­poin­ta?

Tie­to­ver­kos­ta löy­tyy hel­pos­ti Oulun kau­pun­gin hii­li­diok­si­di­pääs­töt vuo­del­ta 2016. Uudem­paa tilas­toa ei ole saa­ta­vil­la. Suu­rin pääs­tö­läh­de on tie­lii­ken­ne 37 % osuu­del­la. Seu­raa­vi­na tule­vat kau­ko­läm­pö 32 %, ja kulut­ta­jien säh­kön­käyt­tö 12 %.

Täs­tä kau­pun­ki­koh­tai­ses­ta tilas­tos­ta puut­tu­vat kui­ten­kin koko­naan mm. len­to- ja lai­va­lii­ken­ne sekä tär­keim­pä­nä maan­käyt­tö­sek­to­rin pääs­töt, joi­den mer­ki­tys voi olla yhtä suu­ri kuin lii­ken­teel­lä yhteen­sä. Maan­käy­tön pääs­tö­jä ovat mm. oji­te­tuil­ta tur­ve­mail­ta tur­peen hajo­tes­sa vapau­tu­va hii­li ja avo­hak­kuu­alueil­ta maa­pe­räs­tä ja hak­kuu­täh­teis­tä vapau­tu­va hii­li. Toi­saal­ta met­sän kas­vu ja luon­non­ti­lai­sil­la alueil­la kart­tu­va maa­pe­rän hii­li­va­ras­to toi­mi­vat hii­li­nie­lui­na.

Yksit­täi­nen ihmi­nen voi tar­kas­tel­la omia pääs­tö­jään Inter­ne­tis­tä löy­ty­vil­lä pääs­tö­las­ku­reil­la. Esi­mer­kik­si Ilmas­to­dieet­ti-las­ku­ri on mie­les­tä­ni hyvin toi­mi­va. Tes­tin mukaan hen­ki­lö­koh­tai­nen ilmas­to­vai­ku­tuk­se­ni on 1 780 kg CO2 vuo­des­sa. Suo­ma­lai­sen kes­ki­mää­räi­nen hii­li­ja­lan­jäl­ki on noin 10 000 kg CO2 vuo­des­sa.
Jos en oli­si sanee­ran­nut asun­toa­ni mata­lae­ner­gia­ta­lok­si ja käyt­täi­sin tuu­li­säh­kön sijaan seka­säh­köä, kas­vai­si hii­li­ja­lan­jäl­ki 5 400 kg. Kesä­mö­kin han­kin­ta kas­vat­tai­si pääs­tö­jä 1 000 kg. Jos lopet­tai­sin jät­tei­den lajit­te­lun, kas­vai­si pääs­tö 200 kg. Jos per­hees­säm­me oli­si auto, jol­la ajet­tai­siin 20 000 km vuo­des­sa, lisäi­si se pääs­tö­jä 2 500 kg. Yksi kau­ko­mat­ka vuo­des­sa len­täen tuot­tai­si lähes saman ver­ran pääs­tö­jä, 2 300 kg. Jos söi­sin joka ate­rial­la reip­paas­ti lihaa, kas­vai­si­vat pääs­töt 1 000 kg, mut­ta jos alkai­sin täy­sin vegaa­nik­si, pääs­töt las­ki­si­vat nykyi­ses­tä kala-kas­vis­pai­not­tei­ses­ta ruo­ka­va­lios­ta 350 kg.

Asun­non läm­mi­tys ja lii­ken­ne nouse­vat sel­väs­ti mer­kit­tä­vim­mik­si pääs­tö­läh­teik­si sekä kau­pun­ki­ta­sol­la että hen­ki­lö­koh­tai­se­na hii­li­ja­lan­jäl­ke­nä mitat­taes­sa. Jät­tei­den lajit­te­lul­la ja ruo­ka­va­liol­la on sel­väs­ti pie­nem­pi vai­ku­tus, vaik­ka niis­tä puhu­taan­kin pal­jon ja jopa Lin­nan juh­lien tar­joi­luis­sa lihan osuut­ta on vähen­net­ty.

Joka tapauk­ses­sa kan­nat­taa tut­kia omat pääs­tön­sä pääs­tö­las­ku­ril­la ja kokeil­la, miten omaa hii­li­ja­lan­jäl­ke­ään oli­si hel­poin­ta pie­nen­tää.

Esa Aal­to
Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu
Vih­reät