Päät­tä­jäl­tä: Kun­ta­päät­tä­jän tilin­te­koa vuo­des­ta 2018

Tein jou­lun­py­hien aikaan tilas­to­ja men­neen vuo­den kun­ta­päät­tä­jä­nä toi­mi­mi­ses­ta. Osal­lis­tuin vuo­den 2018 aika­na kaik­ki­aan 35 kokouk­seen. Tämä koko­nais­mää­rä jakaan­tui luot­ta­muse­lin­ten välil­lä seu­raa­vas­ti: kun­nan­val­tuus­to 8, tek­ni­nen lau­ta­kun­ta 9, Ii-Ins­ti­tuu­tin joh­to­kun­ta 8 ja Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män pal­ve­lu­tuo­tan­to­lau­ta­kun­ta 10 ker­taa. Lisäk­si osal­lis­tuin Iin Ener­gia Oy:n hal­li­tuk­sen työ­hön.

Kun­nan­val­tuus­ton kokouk­sia edel­si usein val­tuus­ton kyse­ly­tun­ti ja myös Oulun­kaa­rel­la jär­jes­tim­me kyse­ly­tun­nin kak­si ker­taa. Lisäk­si val­tuus­to­se­mi­naa­re­ja oli muu­ta­ma.

Ajal­li­ses­ti istuin vuo­den aika­na kokouk­sis­sa noin 118 tun­tia. Jokai­seen tilai­suu­teen kuu­luu lisäk­si asian­mu­kai­nen val­mis­tau­tu­mi­nen. Ii-Ins­ti­tuut­ti ja Pal­ve­lu­tuo­tan­to­lau­ta­kun­ta, jois­sa toi­min puheen­joh­ta­ja­na, vaa­ti­vat eri­tyi­sen tar­kan paneu­tu­mi­sen.

Ei ole suu­ri­kaan ihme, että Lohen­tiel­lä lois­taa erään työ­huo­neen valo kokous­ta edel­tä­vä­nä ilta­na vie­lä pit­käl­ti yli puo­len yön. Kokous­rum­ban lisäk­si puheen­joh­ta­ja on aina pyy­det­täes­sä haas­tat­te­le­mas­sa haki­joi­ta uusiin työ­teh­tä­viin, osal­lis­tuu val­mis­te­le­viin pala­ve­rei­hin, käy kou­lu­tuk­sis­sa, semi­naa­reis­sa jne. Ja suu­rin osa täs­tä kai­kes­ta tapah­tuu vir­ka-ajan ulko­puo­lel­la.

Kun­ta­päät­tä­jä­nä toi­mi­mi­nen on muu­toin­kin jat­ku­vaa opis­ke­lua. Pää­tet­tä­vät aiheet ovat moni­nai­set ja jot­ta ajan vir­ras­sa pysyy muka­na, on asiois­ta otet­ta­va sel­vää. Nykyi­sin ver­kos­sa lähe­tet­tä­vät Webi­naa­rit ovat osal­taan erin­omai­nen tapa saa­da ajan­koh­tais­ta tie­toa omal­le koti­soh­val­le.

Kun­ta­lai­set lähes­ty­vät kysy­myk­sil­lään joko suo­raan nenä­tys­ten, puhe­li­mit­se tai säh­kö­pos­tin ynnä some­ka­na­vien kaut­ta. Olen nyt nel­jät­tä kaut­ta val­tuu­tet­tu­na ja tänä aika­na kun­ta­lais­pa­lau­te on lisään­ty­nyt koko ajan mer­kit­tä­väs­ti, mikä osoit­taa asioi­den kiin­nos­ta­van ja kun­ta­lais­ten aktii­vi­suu­den lisään­ty­neen.

Kokouk­seen olen pyr­ki­nyt osal­lis­tu­maan aina kuin se vain on mah­dol­lis­ta. Ainoas­taan sai­raus tai päi­vä­työ­ni ovat olleet estei­nä ja sil­loin vara­hen­ki­löä on pyy­det­ty tuu­raa­maan.

“Ken leik­kiin alkaa, se lei­kin kes­tä­köön”, sano­taan. Niin­pä. Jou­lu­kui­nen kun­nan­val­tuus­ton bud­jet­ti­ma­ra­ton kes­ti kaik­ki­aan yli 11 tun­tia. Tämä jou­lun alla pidet­tä­vä vuo­den tär­kein kokous äänes­tyt­ti Iin val­tuus­toa kaik­ki­aan kym­men­kun­ta ker­taa. Lopul­ta demo­kra­tia voit­ti ja bud­jet­ti saa­tiin kasaan. Inves­toin­te­ja tuo­daan kevään aika­na val­tuus­ton uudel­leen pää­tet­tä­väk­si.

Hyvää alka­nut­ta vuot­ta 2019!

Jari-Juk­ka Joke­la
Iin kun­nan­val­tuu­tet­tu
Kes­kus­ta