Päät­tä­jäl­tä: Koh­ti valoa

Täl­lä pals­tal­la on useam­man oulu­lais­val­tuu­te­tun teks­teis­tä saa­nut lukea val­mis­teil­la ole­vas­ta pal­ve­lu­verk­koe­si­tyk­ses­tä. Viran­hal­ti­joi­den esit­tä­mä­nä tavoi­te­ai­ka­tau­lu­na on, että pää­tös pal­ve­lu­ver­kos­ta saa­tai­siin teh­tyä tämän kevään aika­na. Val­tuus­tos­sa vai kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa – sitä ei vie­lä tie­de­tä.

Maa­nan­tai­na val­tuus­to oli kool­la pal­ve­lu­verk­ko­se­mi­naa­ris­sa, jos­sa saim­me vas­tauk­sia kysy­myk­siim­me, mut­ta pal­jon jäi vie­lä sel­vi­tet­tä­vää­kin ennen pää­tök­sen­te­koa. Sel­vyys saa­tiin kui­ten­kin suun­ni­tel­tuun käsit­te­ly­jär­jes­tyk­seen: Pää­tök­sen hal­lin­to­sään­nön muut­ta­mi­ses­ta ja mah­dol­li­ses­ta pää­tös­val­lan palaut­ta­mi­ses­ta pal­ve­lu­verk­koa­sias­sa val­tuus­tol­le tekee 16.4. kokoon­tu­va kau­pun­gin­val­tuus­to. 16.4. val­tuus­to käsit­te­lee myös pal­ve­lu­verk­ko­lin­jaus­ta, jos pää­tös­val­ta pal­ve­lu­ver­kos­ta pää­tet­täi­siin säi­lyt­tää kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­la. Mikä­li val­tuus­to ottaa pää­tös­val­lan takai­sin itsel­leen, on pal­ve­lu­ver­kos­ta tar­koi­tus päät­tää tou­ko­kuun val­tuus­ton kokouk­ses­sa. Joka tapauk­ses­sa val­tuus­to pää­see siis vie­lä pal­ve­lu­verk­koon sanan­sa sano­maan. Itse toi­von, että pää­tök­sen muo­dos­sa, eikä pelk­kä­nä lin­jauk­se­na.

Suu­rin osa teis­tä luki­jois­ta var­mas­ti muis­taa, että kou­lu­verk­koa Oulun val­tuus­tos­sa käsi­tel­tiin myös vii­me val­tuus­to­kau­del­la. Sain sil­loin olla vara­val­tuu­te­tun roo­lis­sa tuos­sa tär­keäs­sä val­tuus­ton kokouk­ses­sa 13.6.2016 teke­mäs­sä yli puo­lue­ra­jo­jen val­mis­te­le­mam­me vas­tae­si­tyk­sen kou­lu­ver­kos­ta. Tiu­kan äänes­tyk­sen jäl­keen voit­ta­nees­sa kou­lu­verk­ko­pää­tök­ses­sä pää­tet­tiin mm., että Joki­ran­nan kou­lu ja Salon­pään 0–6-luokkien kou­lu joko sanee­ra­taan tai kor­va­taan uudis­ra­ken­nuk­sil­la, Kii­min­gin ja Oulun­sa­lon lukiot jat­ka­vat toi­min­taan­sa enti­sis­sä tilois­saan ja Yli­ky­län kou­lu jat­kaa toi­min­taan­sa. Samas­sa pää­tök­ses­sä lin­jat­tiin myös ala­kou­lu­lai­sil­le lähi­kou­lut. Kum­mal­li­sel­ta on tun­tu­nut, että tuon val­tuus­ton pää­tök­sen toi­meen­pa­ne­mi­nen on kes­tä­nyt jo yli 1,5 vuot­ta ja vie­lä kum­mal­li­sem­mal­ta, että nyt val­mis­tel­luis­sa pal­ve­lu­verk­ko­vaih­toeh­dois­sa ei ole kun­nioi­tet­tu tuo­ta val­tuus­ton pää­tös­tä.

Vih­doin vii­me maa­nan­tain val­tuus­to­se­mi­naa­rin jäl­keen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kokouk­ses­sa asia­lis­tal­la oli yksi pala­nen tuos­ta pää­tök­ses­tä: Joki­ran­nan kou­lun raken­ta­mi­nen. Kau­pun­gin­joh­ta­jan esi­tys oli raken­taa uusi Joki­ran­nan kou­lu kou­lun nykyi­sel­le ton­til­le joki­var­teen. Kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti kui­ten­kin toi­sin: Uusi Joki­ran­nan kou­lu tulee nouse­maan lukion vie­reen. Kus­tan­nuk­sil­taan ja raken­ta­mi­so­lo­suh­teil­taan paik­ka on sel­keäs­ti huo­nom­pi, mut­ta yhteis­työ ylä­kou­lun ja lukion välil­lä tulee hel­pot­tu­maan ja alu­eel­le muo­dos­tuu pal­ve­lu­kes­kit­ty­mä kou­lui­neen, kir­jas­toi­neen, asu­kas­tu­pi­neen ja nuo­ri­so­ti­loi­neen.

Toi­min­nal­li­ses­ti paik­ka ei var­mas­ti­kaan ole huo­no. Huo­mio­nar­vois­ta on, että pää­tök­seen on kir­jat­tu nime­no­maan ”lukion vie­reen”, ei ”nykyi­sen lukio­ra­ken­nuk­sen vie­reen”. Posi­tii­vi­ses­ti aja­tel­tu­na tuon voi tul­ki­ta tar­koit­ta­van sitä, että teh­dys­tä kou­lu­verk­ko­pää­tök­ses­tä tul­laan kun­nioit­ta­maan myös kir­jaus­ta Kii­min­gin lukion toi­min­nan jat­ku­mi­ses­ta nykyi­sel­lä pai­kal­laan. Muu­ten­han Joki­ran­ta ei raken­tui­si lukion vie­reen. Täs­tä pidäm­me kiin­ni. Toi­voa sopii, että kaa­va­muu­tos nykyi­sel­le urhei­lua­lu­eel­le ete­nee nopeas­ti ja ilman vali­tuk­sia, jot­ta kou­lun raken­ta­mi­nen ei sen takia vii­väs­tyi­si. Ter­veel­li­set ja toi­mi­vat väis­tö­ti­lat joki­ran­ta­lai­sil­le tulee joka tapauk­ses­sa var­mis­taa raken­nusa­jal­le. Jos­pa Joki­ran­nan ton­til­le nousi­si­kin pikai­sel­la aika­tau­lul­la parak­ki­kou­lu?

Maa­nan­tain val­tuus­to­se­mi­naa­ris­sa sivis­tys- ja kult­tuu­ri­joh­ta­ja Pent­ti­lä vah­vis­ti myös sen, min­kä me kii­min­ki­läi­set olem­me aavis­ta­neet­kin: Jos ja kun lukio jat­kaa toi­min­taan­sa, ei Tirin­ky­län ja Yli­ky­län oppi­lail­le ole tilo­ja muis­sa ole­mas­sa ole­vis­sa kou­luis­sa. ukio­toi­min­nan jat­ku­mi­nen tul­lee siten tar­koit­ta­maan myös näi­den ala­kou­lu­jen toi­min­nan jat­ku­mis­ta. Näin aiem­min teh­ty kou­lu­verk­ko­pää­tös toteu­tui­si myös sil­tä osin, että myös Kii­min­gis­sä ala­kou­lu­lai­sil­la oli­si lähi­kou­lut ja v. 2016 pää­tet­ty Yli­ky­län kou­lun jat­ko­kin var­mis­tui­si. Kii­min­gin osal­ta ympy­rä alkai­si sul­keu­tua.

Oulun­sa­lon kou­lu­jen osal­ta tilan­ne on kui­ten­kin vie­lä täy­sin auki. Salon­pään kou­lu oli­si aiem­min teh­dyn pää­tök­sen mukaan ollut kii­reel­li­sin. Salon­pään raken­ta­mis­ta ei kui­ten­kaan ole tuo­tu vie­lä­kään kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pää­tet­tä­väk­si. Talous­ar­vioon 2018 kir­jat­tu Oulun­sa­lon kou­lu­rat­kai­su pitää sisäl­lään juu­ri­kin sen euro­mää­rän, mitä Salon­pään raken­ta­mi­nen han­ke­suun­ni­tel­man mukai­ses­ti mak­sai­si. Inves­toin­ti­tau­lu­kon alle talous­ar­vio­kir­jaan kir­jat­tu Val­tuus­ton pää­tös 13.6.2016 §49 antai­si olet­taa, että Salon­pään kou­lu­hank­keen­kin eteen­päin vie­mi­nen vaa­ti­si vain nui­jan kopau­tuk­sen kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa. Toi­vot­ta­vas­ti myös Salon­pään osal­ta pää­tös raken­ta­mi­ses­ta saa­daan pian.

Jää­lin kou­lun osal­ta suun­nit­te­lu on eden­nyt aika­tau­lus­sa. Pit­kään on Jää­lis­sä­kin jou­dut­tu kor­vaa­via tilo­ja odot­ta­maan. Edel­li­sen val­tuus­to­kau­den aika­na han­ke venyi kou­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­sen takia ja vii­väs­tys­tä aiheut­ti myös kou­lun suun­nit­te­lun kil­pai­lu­tuk­sen uusin­ta­kier­ros. Raken­ta­jan valin­nan pitäi­si tapah­tua kevään aika­na ja itse raken­ta­mi­sen alkaa tule­va­na kesä­nä. Han­ke­ai­ka­tau­lun mukai­ses­ti uusien tilo­jen Lai­va­kan­kaan kou­lun yhtey­teen pitäi­si val­mis­tua elo­kuus­sa 2019. Aika­tau­lu on tiu

kka, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti riit­tä­vä, että beto­nit­kin ennät­tä­vät kui­vua…

Valoa koh­ti siis men­nään niin Jää­lis­sä kuin Joki­ran­nas­sa­kin. Ja valo lisään­tyy päi­vä päi­väl­tä.

Myös ikku­nas­ta ulos kat­sot­taes­sa.

Sir­pa Tik­ka­la

Suo­men Kes­kus­ta

kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, yhdys­kun­ta­lau­takun­nan jäsen

kh:n vara­jä­sen 

Jää­lin suur­alu­eel­ta Oulus­ta