Päät­tä­jäl­tä: Kaa­voi­tuk­sel­la kote­ja ja elin­voi­maa

Poh­dis­ke­len kolum­nis­sa­ni hie­man sitä, onko Ran­ta­poh­jan alu­eel­la mah­dol­lis­tet­tu kaa­voi­tuk­sen avul­la asun­to­ra­ken­ta­mis­ta ja sitä kaut­ta elin­voi­mai­suu­den kehit­ty­mis­tä. Kaa­voi­tus on yksi tär­keim­mis­tä väli­neis­tä, joil­la kun­nat voi­vat edis­tää elin­voi­mai­suut­taan.

Kaa­voi­tus on lyhyes­ti sanot­tu­na aluei­den käy­tön ja raken­ta­mi­sen sään­te­lyä, jol­la pää­te­tään eri toi­min­to­jen sijoit­tu­mi­ses­ta kun­nan alu­eel­le. Kun­nil­la on täs­sä suun­nit­te­lu­mo­no­po­li, eli oikeus päät­tää alu­een­sa suun­nit­te­lus­ta. Asun­to­ra­ken­ta­mi­ses­sa kaa­voi­tuk­sel­la vai­ku­te­taan suo­raan myös pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­seen ja tar­pee­seen.

On huo­mat­ta­va, että yksi “vää­rään” paik­kaan kaa­voi­tet­tu uusi asun­toa­lue voi tul­la kun­nal­le todel­la kal­liik­si. Sik­si on tär­ke­ää, että asuin­ra­ken­ta­mi­sen kaa­voi­tuk­ses­sa suo­si­taan tii­vis­tä­vää ja täy­den­tä­vää raken­ta­mis­ta. Oulus­sa sii­hen on hyvät mah­dol­li­suu­det hyö­dyn­tä­mäl­lä ns. tytär­kau­pun­ki­mal­lia. Sii­nä kehi­te­tään ydin­kes­kus­tan lisäk­si myös alue­kes­kuk­sia, kuten Hau­ki­pu­das­ta ja Kii­min­kiä, sekä raken­ne­taan näi­den välil­le tii­viis­ti. Tämä paran­taa myös jouk­ko­lii­ken­teen toi­min­tae­del­ly­tyk­siä.

Hyviä esi­merk­ke­jä täs­tä mal­lis­ta löy­tyy myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­la. Kii­min­gis­sä esi­mer­kik­si Jää­lin kes­kuk­sen, Hie­ta-a

hon ja Hako­mäen kaa­vat, sekä Kor­ven­ky­lä-Väli­ky­lä alu­eel­le suun­nit­teil­la ole­va asui­na­lue. Hau­ki­pu­taal­la Tor­pan­mä­ki ja sen jäl­keen kaa­voi­tet­ta­va urhei­lu­ken­tän alue, enti­sen kun­nan­ta­lon, Niit­ty­hol­man ja Her­ra­lan­ku­jan kaa­vat.

Kii­min­ki­jo­ki­var­si, enti­sai­ko­jen kul­ku­väy­lä, saa myös lisä­mah­dol­li­suuk­sia asuin­ra­ken­ta­mi­sen lisää­mi­seen. Joki­ky­län ja Ala­ky­län tule­vat osay­leis­kaa­vat sekä Hut­tu­ky­län alu­eel­li­nen suu­nit­te­lu­tar­ve­rat­kai­su anta­vat mah­dol­li­suuk­sia väl­jään maa­seu­tu­mai­seen asu­mi­seen sel­lais­ta arvos­ta­vil­le.

Pate­nie­mes­sä uuden asui­na­lu­een katu­ra­ken­ta­mi­nen on jo hyväl­lä mal­lil­la ja koh­ta siel­lä raken­ne­taan merel­lis­tä pien­ta­lo­val­tais­ta aluet­ta lähes 3 000 asuk­kaal­le.

Kuten näis­tä muu­ta­mis­ta esi­mer­keis­tä huo­ma­taan, on alu­eel­lam­me teh­ty, sekä vireil­lä usei­ta asuin­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­viä kaa­va­hank­kei­ta. Vie­lä kun Vir­pi­nie­men asuk­kai­den tilan­tee­seen saa­daan hyvä rat­kai­su, voim­me tode­ta, että myös poh­joi­sel­le alu­eel­le ollaan kaa­voi­tuk­sen avul­la mah­dol­lis­ta­mas­sa uusien kotien lisä­ra­ken­ta­mi­nen ja sitä kaut­ta elin­voi­man kehit­ty­mi­nen.

Jor­ma Les­ke­lä
kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu
yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan jäsen
Kes­kus­ta