Päät­tä­jäl­tä: Ilmas­ton­muu­tok­ses­ta ja uskos­ta tule­vai­suu­teen

Tuhou­tuu­ko maa­pal­lo? Mil­lä aika­tau­lul­la? Mitä toi­men­pi­tei­tä mei­dän pitäi­si omal­ta osal­tam­me teh­dä estääk­sem­me tuhou­tu­mi­sen? Ovat­ko suo­ma­lai­set yksin ilmas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nan tai hii­li­ja­lan pie­nen­tä­mi­sen hyväl­lä asial­la? Läh­dem­me­kö yli­pää­tään lii­al­li­sel­la innol­la ilmas­to­työ­hön? Vai­kut­taa­ko ”vih­reys” yrit­tä­jien intoon inves­toi­da, kehit­tää tai luo­da työ­paik­ko­ja Suo­meen?

Iin kun­nan saa­ma jul­ki­suus ilmas­to­työs­tä on ollut erin­omais­ta. Vii­mek­si huh­ti­kuun lopul­la BBC nos­ti toi­mem­me net­ti­si­vus­ton­sa etusi­vul­le. Kun­tam­me toi­met ilmas­to­työn edis­tä­mi­sek­si ovat olleet moni­nai­set. Olem­me puo­lit­ta­neet hii­li­diok­si­di­pääs­töm­me puo­leen vuo­sien 2007–2015 aika­na. Toi­min­tam­me on ollut EU:n pääs­tö­ta­voi­tet­ta noin 30 vuot­ta ripeäm­pää. Olem­me kier­to­ta­lou­den edel­lä­kä­vi­jä­kun­ta, Hin­ku-kun­ta jne.

Jari-Juk­ka Joke­la.

Oulun­kaa­ren kun­ta­se­mi­naa­ris­sa tämän vuo­den huh­ti­kuul­la eme­ri­tus­pro­fes­so­ri Esko Val­tao­ja luen­noi otsi­kol­la ” Maa­il­ma ei ole edes vie­lä alus­sa”. Val­tao­jan luen­to antoi aja­tuk­sia maa­pal­lon pelas­ta­mi­ses­sa, jär­ke­väs­sä ilmas­to­työs­sä ja yksi­lön vas­tuus­ta täs­sä koko­nai­suu­des­sa.

Men­nei­syys on Val­tao­jan mukaan lii­an yliar­vos­tet­tua. Eme­ri­tus­pro­fes­so­rin mukaan nykyi­nen elä­mäm­me on pal­jon parem­paa kuin ennen oli. -Ennen kaik­ki oli parem­min- sanon­taa julis­ta­mal­la ker­ro­taan, että nykye­lä­mä ei ole hyvää ja halu­taan koros­taa enti­sa­jan parem­muut­ta, sanoi Val­tao­ja. Enti­sa­jan Suo­mes­sa suu­rin osa kan­sas­ta eli täy­del­li­ses­sä kur­juu­des­sa, köy­hyy­des­sä ja näläs­sä. Näis­tä ihmi­sis­tä ei kui­ten­kaan ole kir­joi­tet­tu kir­jo­ja. Val­tao­jan mie­les­tä his­to­rial­li­set tuo­tok­set eivät kuvaa men­nei­syy­den todel­li­suut­ta, vaan ylä­luo­kan väen elä­mää.

Meil­lä on kaik­ki mah­dol­li­suu­det nano­tek­no­lo­gias­ta gee­ni­muok­kauk­seen ja ava­ruu­teen. Val­tao­ja huo­maut­ti myös, että mel­kein min­kä tahan­sa alan nykyi­sin käy­tös­sä ole­via kek­sin­tö­jä ei ollut ole­mas­sa vie­lä sata vuot­ta sit­ten. Luul­ta­vas­ti ne voi­daan myös unoh­taa tar­peet­to­mi­na sadan vuo­den pääs­tä. Sen sijaan raa­ka-aine­pu­laan voi­si Val­tao­jan mukaan löy­tyä vas­taus ava­ruu­den aste­roi­deis­ta, ener­gia­pu­laan ava­ruu­teen asen­net­ta­vis­ta aurin­ko­voi­ma­lois­ta. -Lyhyel­lä ajan­jak­sol­la ne asiat, jois­ta olem­me nyt huo­lis­sam­me, ovat sadan tai tuhan­nen vuo­den pääs­tä vain huvit­ta­via. Val­tao­ja jat­kaa, että esi­mer­kik­si ympä­ris­tö­on­gel­mat ovat ohi­me­ne­viä ja pie­niä ongel­mia, ja ne ovat täy­sin rat­kais­ta­vis­sa. -Monet tilas­tot osoit­ta­vat, että maa­pal­lon eri ilmas­tol­li­set ja luon­no­no­lo­suh­tei­den osa-alu­eet ovat kui­ten­kin kehit­ty­neet parem­paan suun­taan val­tioi­den ilmas­tol­lis­ten toi­men­pi­tei­den vuok­si. Työ­tä pitää jat­kaa ja tule­vai­suu­de­nus­koa ei pidä menet­tää.

Esko Val­tao­ja on tun­net­tu sii­tä, että hänen uskon­sa tule­vai­suu­teen on vah­va ja hänen maa­il­man­kat­so­muk­se­na on hyvin­kin posi­tii­vi­nen.

Var­sin­kin edus­kun­ta­vaa­lien yhtey­des­sä julis­tet­tiin, ettei­vät suo­ma­lai­set voi yksin pelas­taa maa­il­man ongel­mia. Tot­ta, mut­ta jokai­nen suo­ma­lai­nen yksi­lö, kun­ta tai maa­pal­lom­me val­tio voi kan­taa vas­tuun­sa ilmas­ton­muu­tok­sen hil­lin­näs­tä, kuka mil­lä­kin kei­noil­la.

Iin saa­ma ilmas­to­työ­jul­ki­suus on erin­omai­nen lisä kun­tam­me san­gen posi­tii­vi­seen ima­goon.

Jari-Juk­ka Joke­la
kun­nan­val­tuu­tet­tu (Kesk), Ii