Päät­tä­jäl­tä: Ihmi­syys ja jou­lu

Yhdis­ty­neet kan­sa­kun­nat, YK antoi 70 vuot­ta ja yksi päi­vää sit­ten tär­keim­män ihmi­syyt­tä kos­ke­van julis­tuk­sen. Ihmi­soi­keuk­sien yleis­maa­il­mal­li­nen julis­tus antaa poh­jan ihmi­syy­del­le. Sen ensim­mäi­ses­sä artiklas­sa tode­taan: ”Kaik­ki ihmi­set syn­ty­vät vapai­na ja tasa­ver­tai­si­na arvol­taan ja oikeuk­sil­taan. Heil­le on annet­tu jär­ki ja oma­tun­to, ja hei­dän on toi­mit­ta­va toi­si­aan koh­taan vel­jey­den hen­ges­sä.”

Syn­ty­mä­het­ken jäl­kei­nen tasa­ver­tai­suus vaih­te­lee run­saas­ti eri puo­lil­la maa­il­maa. Kar­meim­pia esi­merk­ke­jä ovat nyky­ajan nälän­hä­dät, jot­ka ovat pää­sään­töi­ses­ti ihmi­sen aiheut­ta­mia. Jeme­nin sisäl­lis­so­dan takia yli 20 mil­joo­naa ihmis­tä on avun tar­pees­sa. Ahneu­den ja val­lan­hi­mon lisäk­si uute­na tasa­ver­tai­suu­den uhka­na on ilmas­ton­muu­tos, joka on pää­osin ihmis­kun­nan syy­tä. Itsek­kyy­den ajan tuli­si olla ohi, jot­ta rau­ha ja ihmis­ten väli­nen hyvä toteu­tui­si.

Ihmi­syy­den puo­les­ta voi puhua ja teh­dä teko­ja omal­ta osal­taan aina. Mei­dän ei tule hyväk­syä ihmi­syy­den­vas­tai­suut­ta mis­sään, eikä mil­lään tavoil­la. Jos­pa jou­lu oli­si rau­hai­sam­pi kuin aiem­min niin meil­lä kuin vaik­ka­pa Jeme­nis­sä.

Pimeim­pään vuo­den­ai­kaan lie­nee poh­joi­sel­la pal­lon­puo­lis­kol­la juh­lit­tu ikiai­kai­ses­ti. Oli­pa kyse paka­nal­li­ses­ta juh­las­ta tai kris­tit­ty­jen jou­lus­ta, niin yhtä­läi­syys on usko ja luot­ta­mus parem­paan huo­mi­seen. Suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta viet­tää jou­lun­sa san­gen yltä­kyl­läi­ses­ti jou­luis­ten ruo­kien ja herk­ku­jen paris­sa. Hyvää miel­tä vah­vis­te­taan anta­mal­la lah­jo­ja rak­kail­le ja lähei­sil­le.

Tämän jou­lun var­jo­na on pit­kä jou­lun­ai­ka, jou­lu­aat­to on vas­ta maa­nan­tai­na. Tele­vi­sio-ohjel­mat ja sano­ma­leh­det kuvail­koot pit­kän jou­lua­jan var­jo­puo­lia tar­kem­min. Jou­lu­toi­vee­ni on, ettei kukaan hei­tä var­jo­ja ja synk­kyyt­tä koto­naan tai naa­pu­ris­sa tänä jou­lu­na.

Ran­ta­poh­jan luki­jat toteut­ta­vat toi­vee­ni. Sii­hen luo­tan. Jou­lun perim­mäi­nen sano­ma on rau­ha ja ihmi­syys.

Hyvää jou­lu­na­lusai­kaa ja Rau­hai­saa Jou­lua!

Ris­to Säk­ki­nen
Iin kun­nan­val­tuus­ton
3. vpj, SDP