Päät­tä­jäl­tä: Hyvin­voin­tia Oulun­kaa­ren väen hyväk­si

Kun­ta­lais­ten hyvin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­nen on kun­nan teh­tä­vä. Kun­nan tulee seu­ra­ta eri väes­tö­ryh­mien hyvin­voin­nin kehit­ty­mis­tä ja saa­dun tie­don poh­jal­ta kun­nis­sa laa­di­taan stra­te­gi­set tavoit­teet. Hyvin­voin­ti ei rajoi­tu pel­käs­tään ter­vey­den edis­tä­mi­seen vaan hyvin­voin­nis­ta aja­tel­laan nykyi­sin yhä laa­jem­min. Mm. kult­tuu­ri- ja vapaa-aika­pal­ve­lut, nuo­ri­so­työ, asu­mi­nen, maan­käyt­tö, lii­ken­ne, osal­li­suus, erin­omai­set var­hais­kas­va­tus- ja ope­tus­pal­ve­lut lisää­vät asuk­kai­den hyvin­voin­tia. Kun­nis­sa tar­vi­taan sel­vi­tys­ten mukaan entis­tä enem­män hal­lin­non raja-aito­ja rik­ko­via toi­men­pi­tei­tä. Päät­tä­jien ja vir­ka­mies­ten tuli­si ottaa kaik­ki hal­lin­no­na­lat, jär­jes­töt ja asuk­kaat mukaan löy­tä­mään hyvin­voin­ti­rat­kai­su­ja. Meil­lä Iis­sä tätä osal­li­suut­ta on lisät­ty kii­tet­tä­väs­ti.

Olen toi­mi­nut II-Ins­ti­tuut­ti lii­ke­lai­tok­sen joh­to­kun­nan ja Oulun­kaa­ren Pal­ve­lu­tuo­tan­to­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­ji­na alkusyk­sys­tä 2017 alkaen. Molem­mat toi­mie­li­met päät­tä­vät hyvin­voin­ti­asiois­ta. Kes­ki­tyn täs­sä tar­kas­te­le­maan tar­kem­min Oulun­kaa­ren pal­ve­lu­tuo­tan­to­lau­ta­kun­nan toi­min­taa.

Oulun­kaa­ren pal­ve­lu­tuo­tan­to­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­juus kier­tää jäsen­kun­nil­la ja on ker­ral­laan kak­si vuot­ta. Pal­ve­lu­tuo­tan­to­lau­ta­kun­ta kor­vaa jäsen­kun­tien enti­set sosi­aa­li- ja ter­veys­lau­ta­kun­nat. Pal­ve­lu­tuo­tan­to­lau­ta­kun­nan teh­tä­vä­nä on seu­ra­ta jäsen­kun­tien sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen mää­rää ja laa­tua sekä pal­ve­lui­den vai­kut­ta­vuut­ta kun­ta­lais­ten hyvin­voin­tiin.
Lau­ta­kun­ta seu­raa myös kun­ta­lais­ten oikeuk­sien toteu­tu­mis­ta. Väes­töä Oulun­kaa­rel­la on noin 28 000.

Lau­ta­kun­nas­sam­me on kaik­ki­aan 14 jäsen­tä, jois­ta Iis­tä ja Pudas­jär­vel­tä on 4 jäsen­tä kum­mas­ta­kin. Simos­ta, Vaa­las­ta ja Uta­jär­vel­tä on yhteen­sä kuusi jäsen­tä. Esit­te­li­jöi­nä toi­mi­vat van­hus­pal­ve­lu­jen, ter­veys­pal­ve­lu­jen sekä sosi­aa­li- ja per­he­pal­ve­lu­jen pal­ve­lu­joh­ta­jat. Lau­ta­kun­ta kokoon­tuu noin ker­ran kuu­kau­des­sa. Kokoon­tues­sam­me pidäm­me kak­si eril­lis­tä kokous­ta. Jul­kis­ten asioi­den esi­tys­lis­ta on luet­ta­vis­sa Oulun­kaa­ren net­ti­si­vus­tol­ta ja toi­ses­sa osas­sa käsit­te­lem­me salai­sel­la lis­tal­la ole­vat asiat.

Jokai­nen jäsen­kun­ta käy syk­syi­sin kun­ta­neu­vot­te­lut Oulun­kaa­ren jär­jes­tä­mis­kes­kuk­sen kans­sa seu­raa­van toi­min­ta­vuo­den raa­mis­ta. Kun­ta mää­rit­te­lee siis omas­sa jär­jes­tä­mis­so­pi­muk­ses­sa pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­sen suun­nat ja tavoit­teet. Jär­jes­tä­mis­so­pi­mus liit­tyy osal­taan koko kun­tayh­ty­män talous­ar­vioon ja pal­ve­lua­lo­jen käyt­tö­suun­ni­tel­miin. Tavoit­tee­na on lähi­pal­ve­lu­jen säi­ly­mi­sen tur­vaa­mi­nen. Talou­den kehit­ty­mis­tä seu­ra­taan kuu­kausit­tai­sel­la talous­ar­vion seu­ran­nal­la.

Kes­kei­sim­piä ongel­ma­koh­tia toi­min­nas­sa ovat olleet mm. psy­ko­lo­gi­pal­ve­lut, van­hus­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­seen liit­ty­vät omais­ten ja vir­ka­mies­ten eri­mie­li­syy­det ja eräi­den sosi­aa­lis­ten etuuk­sien käsit­te­ly­ai­ko­jen pituu­det. Lau­ta­kun­nan ja vir­ka­mies­ten kes­kei­nen teh­tä­vä on val­voa, että asiak­kai­den tas­a­puo­li­nen koh­te­lu toteu­tuu jokai­sen hen­ki­lön osal­ta pää­tet­ty­jen oheis­tuk­sien mukai­ses­ti. Jokai­nen asiak­kaan anta­ma palau­te käsi­tel­lään har­ki­ten ja vir­heis­tä ote­taan opik­si.

Oulun­kaa­ri toi­mii laa­jal­la alu­eel­la. Yhtey­den­pi­don väli­nee­nä käy­te­tään usein etäyh­teyk­siä. Olen ollut muka­na kokouk­ses­sa, jos­sa etäyh­teyk­siä on käy­tet­ty ja olem­me ruu­dun väli­tyk­sel­lä pys­ty­neet kokous­ta­maan Iis­tä käsin niin Simoon tai Vaa­laan saak­ka. Esi­mie­het pitä­vät etä­työ­ka­lu­jen kaut­ta hen­ki­lös­tö­pa­la­ve­rei­ta. Näin työ­ai­kaa ei kulu autol­la aja­mi­seen pit­kien etäi­syyk­sien Oulun­kaa­rel­la. Yhteyk­siä käy­te­tään myös asia­kas­kon­tak­tei­hin mm. kun­tou­tuk­ses­sa. Etä­työ­ka­lut eivät saa olla itse­tar­koi­tus, eivät­kä ne voi kor­va­ta täy­sin ihmis­ten koh­taa­mi­sia.

Säh­köi­siä asia­kas­pal­ve­lui­ta on kehi­tet­ty. Hen­ki­lö­koh­tai­nen Oma­hoi­to-verk­ko­pal­ve­lu toi­mii ja keho­tan­kin kun­ta­lai­sia tutus­tu­maan pal­ve­luun. Oma­hoi­don kaut­ta labo­ra­to­rio­tu­lok­set voi tar­kas­taa tai säh­köi­sen ajan­va­raus­pyyn­nön voi teh­dä aina sil­loin kun halu­aa.

Oulun­kaa­rel­la toi­mii digi­kum­mi, joka on val­mis tule­maan mm. eri yhdis­tys­ten tilai­suuk­siin esit­te­le­mään säh­köi­siä pal­ve­lui­ta ja opet­ta­maan samal­la kädes­tä pitäen nii­den käyt­töä.
Ilman hyvää yhteis­työ­tä ei syn­ny tulok­sia. Iis­sä päät­tä­jät ovat toi­mi­neet jo usean vuo­den ajan hyväs­sä yhteis­hen­ges­sä ja tulok­set näky­vät monel­la sek­to­ril­la.

Jari-Juk­ka Joke­la
Iin kun­nan­val­tuu­tet­tu
Kes­kus­ta