Päät­tä­jäl­tä: Hevos­ten astu­mi­sen kau­his­te­lu kau­his­tut­taa

Parin vii­me vuo­den aika­na olen osal­lis­tu­nut eri­näi­siin semi­naa­rei­hin, jois­sa olen kuul­lut seu­raa­via väit­tei­tä: Maa­seu­tu autioi­tuu, ihmi­set halua­vat asu­maan lähem­mäs parem­pia ja moni­puo­li­sia pal­ve­lu­ja, var­hais­kas­va­tuk­sen mer­ki­tys lap­sen kehi­tyk­sel­le kas­vaa kau­pun­gis­tu­mi­sen myö­tä, lap­si­per­heet halua­vat entis­tä enem­män asu­maan tihe­ään asu­tuil­le ja ker­ros­ta­lo­val­tai­sil­le alueil­le, toi­mi­va ja kat­ta­va jul­ki­nen lii­ken­ne on vält­tä­mät­tö­myys hyväl­le elä­mäl­le, omas­ta autos­ta on luo­vut­ta­va ilmas­to­syis­tä ja pal­ve­lu­ra­ken­net­ta on tii­vis­tet­tä­vä voi­mak­kaas­ti.

Täl­lai­sia väit­tä­miä kun tar­kas­te­lee, huo­maa pian, ettei ole mikään ihme, että kau­pun­gis­tu­mi­nen on kiis­ta­ton tosia­sia niin Suo­mes­sa kuin muu­al­la maa­il­mas­sa. Uhka­ku­vat elä­män muut­tu­mi­ses­ta koh­tuut­to­man han­ka­lak­si aja­vat ihmi­siä maal­ta kau­pun­kiin.

Vaik­ka kau­pun­gis­tu­mis­ta halu­taan mark­ki­noi­da yhteis­kun­nan kan­nal­ta kai­kin puo­lin posi­tii­vi­se­na ilmiö­nä, on sitä kyet­tä­vä tar­kas­te­le­maan myös kriit­ti­ses­ti. Maa­seu­dun Tule­vai­suu­des­sa jul­kais­tiin 26.6.2019 artik­ke­li Jyväs­ky­län yli­opis­tos­sa teh­dys­tä tut­ki­muk­ses­ta, jos­sa todet­tiin maa­seu­dun lap­sil­la ole­van kau­pun­ki­lais­lap­sia parem­mat moto­ri­set tai­dot. Tut­ki­muk­sen mukaan mata­la asu­kas­tie­heys on yhtey­des­sä myös las­ten run­saam­paan ulko­na vie­tet­tyyn aikaan.

Kor­keam­pi asu­kas­ti­heys taas puo­les­taan on yhtey­des­sä hei­kom­piin moto­ri­siin tai­toi­hin sekä ylei­sem­pään ohjat­tuun lii­kun­ta­har­ras­tuk­seen osal­lis­tu­mi­seen. Ihan hil­jat­tain kuun­te­lin perus­te­lu­ja entis­tä var­hem­min aloi­tet­ta­val­le var­hais­kas­va­tuk­sel­le ja siel­lä vilah­te­li­vat nämä samat asiat. Asui­nym­pä­ris­tön kau­pun­gis­tues­sa las­ten mah­dol­li­suus itse­näi­seen liik­ku­mi­seen ikään sopi­val­la taval­la ja yhdes­sä naa­pu­rus­ton las­ten kans­sa on vähen­ty­nyt, joten tämä täy­tyy kor­ja­ta yhteis­kun­nan jär­jes­tä­mäl­lä var­hais­kas­va­tuk­sel­la. Kehi­tys on luon­nol­li­nen. Nel­jän lap­sen isä­nä ymmär­rän, että pien­ten las­ten omik­seen ulko­na ole­mi­nen on kau­pun­kiym­pä­ris­tös­sä jo yksin tur­val­li­suu­den kan­nal­ta lähes mah­do­ton­ta.

On syy­tä pitää esil­lä kysy­mys­tä sii­tä, ymmär­räm­me­kö ja tie­däm­me­kö lähes­kään kaik­kia kau­pun­gis­tu­mi­sen vai­ku­tuk­sia edes talou­del­li­sia ja onko ympä­ris­tö- ja ilmas­to­vai­ku­tuk­set kiis­tat­to­mat? Pitäi­si­kö täs­sä­kin teh­dä se pal­jon puhut­tu lap­si­vai­ku­tus­ten arvioin­ti? Vii­me vii­kol­la medias­sa puhut­ti kovas­ti hevos­ten vapaa astu­mi­nen. Itse maal­la ja maa­seu­dul­la kas­va­nee­na sain ensim­mäi­set havain­not elä­mää yllä­pi­tä­väs­tä vah­vas­ta lem­men­voi­mas­ta kat­se­le­mal­la nime­no­maan hevos­ten vapaa­ta lem­mis­ke­lyä kesä­lai­tu­mil­la. Hevo­sen astu­mi­sen kau­his­te­lu on hyvä osoi­tus sii­tä, kuin­ka kau­pun­gis­tu­mi­nen pahim­mil­laan vie­roit­taa ihmi­sen luon­nos­ta ja nor­maa­lis­ta luon­non­ku­lus­ta.

 Lau­ri Niku­la, kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu (kesk.), sivis­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­ta, vpj.