Päät­tä­jäl­tä: Hal­li­tuk­ses­ta ja lii­kun­nas­ta

Suo­meen on saa­tu uusi hal­li­tus. On suo­ma­lais­ten tai­toa ja osaa­mis­ta, että meil­lä on kyet­ty sopi­maan enem­mis­tö­hal­li­tuk­sis­ta jo vuo­si­kym­me­nien ajan. Toi­sen­lais­ta mal­lia edus­taa esim. Bel­gia, jos­sa hal­li­tus­neu­vot­te­lu­ja käy­tiin puo­li­tois­ta vuot­ta (2010–2011).

Se maan tapa, jos­sa hal­li­tus toi­mii kaik­ki­tie­tä­väi­syy­den ja -voi­pai­suu­den peri­aat­teel­la on osoit­tau­tu­nut huo­nok­si ja aikaan­saa­mat­to­mak­si. Kysei­nen mal­li on ollut jo useam­pien hal­li­tus­ten pii­lo­hal­li­tus­oh­jel­man kes­kei­sin toi­min­taoh­je. Tulok­set on näh­tä­vis­sä esi­mer­kik­si usei­den sote­uu­dis­tus­hank­kei­den kaa­tu­mi­sis­sa. Aika näyt­tää onko Suo­men hal­li­tuk­sel­la ja edus­kun­nal­la halua ja kykyä sopia vai jat­ke­taan­ko yhden totuu­den varas­sa tou­hui­lua.

Miten asiois­ta tuli­si päät­tää kun­nis­sa ja kau­pun­geis­sa. Nykyi­nen kun­ta­la­ki edel­lyt­tää kun­ta­lais­ten osal­lis­ta­mis­ta pää­tök­sen­teos­sa. Täl­lä menet­te­lyl­lä hae­taan tukea kun­nan toi­mie­lin­ten pää­tök­sil­le. Mis­sä tätä voi­si käyt­tää. Iihin val­mis­tuu lii­kun­ta­hal­li. Hie­no hom­ma.

Maa­nan­tai-ilta­na Iin kun­nan­hal­li­tus on otta­nut kan­taa, miten lii­kun­ta­hal­lin toi­min­ta jär­jes­te­tään. Pää­tös­esi­tyk­se­nä on, että lii­kun­ta­kes­kuk­sen toi­min­nan pyö­rit­tä­jäk­si hae­taan yrit­tä­jää neu­vot­te­lu­me­net­te­lyn kaut­ta. Oudok­si asian tekee se, että lii­kun­ta­kes­kuk­sen meno­ja, kus­tan­nuk­sia ei tie­de­tä, tus­kin tulo­puo­li­kaan on sel­vil­lä. Mis­tä kun­nan­hal­li­tus siis päät­ti tai oli päät­tä­mät­tä.

Olen yrit­tä­nyt etsiä Iin kun­nan talous­ar­vios­ta tai pää­tök­sis­tä mai­nin­taa, että lii­kun­ta­kes­kuk­sen toi­min­ta yksi­tyis­te­tään. En löy­tä­nyt. Oli­si­ko nyt kun­ta­lais­kes­kus­te­lun ja osal­lis­ta­mi­sen paik­ka. Minus­ta on. Iin kun­ta on ollut roh­kea, edes­käy­pä ilmas­to­asiois­sa. Nyt voim­me olla roh­kei­ta kes­kus­te­le­maan sii­tä, miten lii­kun­ta­kes­kuk­sen toi­min­ta jär­jes­te­tään, kun­ta­ve­toi­ses­ti vai mark­ki­naeh­toi­ses­ti.

Kesän aika­na lii­kun enem­män kuin aiem­min. Luul­ta­vas­ti har­ras­tan kevyt­lii­kun­taa, arki­lii­kun­taa, hyö­ty­lii­kun­taa, jotain lii­kun­nan­ta­pais­ta. Har­ras­ta­kaam­me kaik­ki.

Hyvää kesää.

Ris­to Säk­ki­nen, SDP, Iin kun­nan­val­tuu­tet­tu, Iin kun­nan­hal­li­tuk­sen jäsen