Päät­tä­jäl­tä: Arjes­ta lii­ke­toi­min­taa

Mikä ulko­maa­lais­ta mat­kai­li­jaa Suo­mes­sa kiin­nos­taa?

Suu­ret kau­pun­git ja kau­pun­ki­kult­tuu­ri, his­to­rial­li­set näh­tä­vyy­det vai vaik­ka­pa ark­ki­teh­tuu­ri?

Ehkä jon­kin ver­ran löy­tyy hei­tä­kin, jot­ka näi­den takia tän­ne kau­kai­seen poh­jo­laan mat­kus­ta­vat. Mut­ta tus­kin suu­res­sa mit­ta­kaa­vas­sa kau­pun­geis­ta mat­kus­te­taan kau­pun­kei­hin kat­so­maan samo­ja asioi­ta. Suur­kau­pun­kien ihmi­set kai­paa­vat hil­jai­suut­ta.

Entä­pä mitä suo­ma­lai­set ulko­mail­ta hake­vat? Sitä samaa­ko, mitä tääl­lä meil­lä jo on? Tus­kin­pa vaan. Emme­kö läh­de pai­kal­li­sen elä­män­ta­van, kult­tuu­rin ja näh­tä­vyyk­sien perään? Hil­jai­suu­des­ta vili­nään.

Muu­te­taan mekin ajat­te­lu­ta­po­jam­me täs­sä! Tar­jo­taan ulko­maa­lai­sil­le turis­teil­le sitä, mitä he halua­vat ja mitä meil­tä löy­tyy run­saas­ti.

Puh­das luon­to, ilma, hil­jai­suus, lumi, revon­tu­let ja yötön yö. Sii­nä muu­ta­mia esi­merk­ke­jä meil­le taval­li­sis­ta asiois­ta, jot­ka muu­al­la ovat ekso­tiik­kaa. Sen lisäk­si ihan taval­li­nen suo­ma­lai­nen arki, joka kau­kaa kat­sot­tu­na vai­kut­taa eri­koi­sel­ta. Voim­me poi­mia lähi­met­sis­täm­me puh­tai­ta mar­jo­ja ja val­mis­taa niis­tä ruo­kaa, kalas­taa vesis­töis­täm­me puh­das­ta kalaa läpi vuo­den, hiih­del­lä tal­vi­sin aaval­la merel­lä, sau­noa, uida puh­tais­sa vesis­sä ja niin edel­leen.

Muu­ta­mis­sa pai­kois­sa näi­den asioi­den tuot­teis­ta­mi­seen ollaan jo herät­ty. Sai­maan suun­nal­la on teh­ty kokei­lu­ja mark­ki­noi­da suo­ma­lais­ta arkea mm. aasia­lai­sil­le turis­teil­le. Yksi esi­merk­ki on per­heis­sä tar­jot­ta­vat lei­ri­kou­lut, joi­hin on kova kiin­nos­tus.

Posiol­le suun­ni­tel­laan korea­lai­sil­le kera­miik­ka­pa­jo­ja, joi­den yksi valt­ti­kort­ti on se, ettei siel­lä näy vält­tä­mät­tä mui­ta ihmi­siä päi­vä­kausiin.

Myös lähem­pä­nä mei­tä löy­tyy esi­merk­ki, aktii­vi­ses­ta Kem­pe­lees­tä. Siel­lä jär­jes­te­tään kou­lu­tus­ta yksi­tyi­sil­le kun­ta­lai­sil­le, jot­ka halua­vat tar­jo­ta mat­kai­li­joil­le omia har­ras­tuk­si­aan ja elä­män­ta­po­jaan tutus­tut­ta­vak­si. Kor­vaus­ta vas­taan luon­nol­li­ses­ti.

Lapis­ta nyt puhu­mat­ta­kaan, jos­sa vuo­si vuo­del­ta tao­taan uusia ennä­tyk­siä mat­kai­li­joi­den mää­ris­sä.

Mil­tä kuu­los­tai­si Oulus­sa vaik­ka­pa hotel­li­va­raus­ten yhtey­des­sä tar­jot­ta­vak­si pake­tik­si piha­sau­nan läm­mit­tä­mi­nen turis­teil­le? Sii­hen voi­si sisäl­lyt­tää hal­ko­jen hak­kaa­mi­sen ja kiu­kaan sytyt­tä­mi­sen, tal­vel­la han­ges­sa pyö­räh­tä­mi­sen ja kesäl­lä jär­ves­sä pulah­ta­mi­sen. Ja hin­ta kun­nol­li­sek­si, jol­loin se kiin­nos­taa.

On esi­tet­ty, että puh­das luon­to ja rau­hal­li­suus ovat tule­vai­suu­den iso­ja tren­de­jä. Stres­saan­tu­neet ihmi­set kai­paa­vat rau­haa ja rau­hoit­tu­mis­ta.

Meil­lä on kyky vas­ta­ta tähän ja moneen muu­hun­kin tren­diin, kun­han huo­maam­me sen, mitä meil­lä jo on.

Ava­taan sil­mät kat­so­maan lähel­le.

Jor­ma Les­ke­lä
kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu
yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan jäsen
Kes­kus­ta