Voi­daan hyvin: Mer­ki­tyk­sel­li­nen kesä?

Loma­kausi on par­hail­laan menos­sa vai­kut­taen var­sin­kin lap­si­per­hei­siin kou­lu­jen ja osan päi­vä­ko­deis­ta olles­sa sul­jet­tui­na. Per­heis­sä kesää vie­te­tään monin eri tavoin. Kesä­ai­kaa yleen­sä odo­te­taan innos­tu­nee­na, sen mah­dol­lis­taes­sa lepoa ja muka­vaa yhdes­sä­oloa. Mut­ta kesä­ai­ka voi olla myös täyn­nä stres­siä ja ahdis­tus­ta. Se voi olla iso työ­lei­ri teh­tä­vä­lis­toi­neen ja eri­lai­si­ne menoi­neen. Stres­siä voi myös aiheut­taa talou­del­li­nen epä­var­muus tai kesää voi var­jos­taa lähei­sen päih­tei­den käyt­tö ja sii­tä aiheu­tu­vat seu­raa­muk­set.

Haas­tai­sin nyt jokais­ta aikuis­ta miet­ti­mään, mikä omas­sa kesä­ajas­sa on mer­ki­tyk­sel­lis­tä ja tär­ke­ää. Onko kesän­viet­to­ta­vas­sa jotain, mitä voi­si kysee­na­lais­taa?  Onko aika­tau­lut lii­an kii­rei­set? Onko teh­tä­vä­lis­ta ahdis­ta­van pit­kä? Onko alko­ho­lin käy­töl­lä lii­an iso roo­li kesä­lo­mal­la? Tar­vit­see­ko lap­si koko ajan eri­tyis­vi­rik­kei­tä? Mil­lai­nen mer­ki­tys kesän­viet­to­ta­vas­ta­si siir­tyy lap­sen koke­mus- ja tun­ne­maa­il­maan? Oli­si­ko vain mah­dol­lis­ta olla teke­mi­sen ja mene­mi­sen sijaan? Olla läs­nä.

Tänä päi­vä­nä puhu­taan ja kir­joi­te­taan pal­jon läs­nä­olos­ta ja sen posi­tii­vi­sis­ta vai­ku­tuk­sis­ta. Voi­si­ko mer­ki­tyk­sel­li­nen kesä tar­koit­taa läs­nä­oloa? Sitä, että osai­si ja kyke­ni­si olla läs­nä het­kes­sä sekä lähei­sil­leen että ennen kaik­kea itsel­leen. Se vaa­ti­si pysäh­ty­mis­tä het­keen, löy­täen päi­vis­tä nii­tä asioi­ta ja tilan­tei­ta, joi­ta voi­si arvos­taa ja jois­ta voi­si olla kii­tol­li­nen. Se vaa­ti­si myös pysäh­ty­mis­tä kuun­te­le­maan omia aja­tuk­sia ja tun­tei­ta, hyväk­sy­väs­ti. Mie­len vael­taes­sa men­nees­sä tai tule­vas­sa, huo­lis­sa ja mur­heis­sa, läs­nä­olo nyky­het­kes­tä hel­pos­ti kato­aa ja olo on levo­ton.

Kos­ka van­hem­man tun­ne­ti­lat hei­jas­tu­vat lap­seen, van­hem­man koke­ma stres­si, ahdis­tus ja päih­tei­den käyt­tö siir­ty­vät lap­sen koke­mus­maa­il­maan. Mil­lai­sen mer­ki­tyk­sen lap­si antaa kesä­lo­mal­leen esi­mer­kik­si sil­loin, kun yli­ki­reä van­hem­pi on ärty­nyt ja lyhyt­jän­nit­tei­nen kii­rei­neen ja huo­li­neen kyke­ne­mät­tä ole­maan täs­sä ajas­sa ja pai­kas­sa? Tai kun van­hem­man päih­tei­den käyt­tö on run­sas­ta ja läs­nä­olo kato­aa pul­loon?
Läs­nä­olon vah­vis­ta­mi­nen huo­lis­sa, mur­heis­sa ja vas­toin­käy­mi­sis­sä voi olla vai­ke­aa, mut­ta se ei ole mah­do­ton­ta.

Ihmi­ses­sä itses­sään on suu­ri muu­tos­voi­ma, ja omia aja­tus- ja käyt­täy­ty­mis­mal­le­ja voi meis­tä jokai­nen haas­taa ja muut­taa. Läs­nä­olo luo koke­mus­ta tul­la kuul­luk­si, näh­dyk­si ja ymmär­re­tyk­si. Tämä koke­mus tuot­taa tur­val­li­suut­ta ja mie­li­hy­vää ja on meil­le jokai­sel­le tär­ke­ää ja mer­ki­tyk­sel­lis­tä.

Anu Pör­hö
sosi­aa­lioh­jaa­ja
Iin per­he­pal­ve­lut
Oulun­kaa­ri