Päät­tä­jäl­tä: Kylä­po­li­ti­koin­tia? Oujees!

Mis­täs ne repi­mäl­lä reiät vähe­ne­vät, kysyy van­ha arvoi­tus. Kyse on tie­tys­ti ver­kos­ta, jon­ka sil­mä­lu­ku pie­ne­nee sen repey­tyes­sä.

Ei tar­vit­se olla kak­si­nen kalas­ta­ja tie­tääk­seen, ettei sii­tä hyvä seu­raa. Rei­käi­nen verk­ko pääs­tää kalat läpi, vaik­ka ne noin muu­toin sat­tui­si­vat­kin liik­ku­maan ja käy­mään hyvin pyy­dyk­seen. Tämä arvoi­tus on tul­lut usein mie­leen Oulun kau­pun­gin pal­ve­lu­ver­kos­ta kes­kus­tel­taes­sa.

Viran­hal­ti­jat nos­ti­vat pal­ve­lu- ja kou­lu­verk­ko­asian esil­le sivis­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­nas­sa heti kau­den alus­sa, vaik­ka asias­ta oli tuo­re val­tuus­to­pää­tös vuo­del­ta 2016. Alus­ta saak­ka hyvin kireäl­lä aika­tau­lul­la ajet­tu han­ke sai lisä­pont­ta kau­pun­gin­joh­ta­jan laa­ti­mas­ta muu­tos­oh­jel­mas­ta.

Nyt suun­ni­tel­mat on esi­tel­ty ja ne näyt­tä­vät kau­pun­gin ulom­pien osien kan­nal­ta jopa karum­mil­ta kuin osa­si odot­taa. Suun­ni­tel­tu pal­ve­lu­verk­ko vai­kut­taa kovin rei­käi­sel­tä, eten­kin reu­noil­taan.

Mei­tä, jot­ka emme ole halun­neet edis­tää täl­lais­ta kehi­tys­kul­kua, on moi­tit­tu kylä­po­li­ti­koin­nis­ta ja kehi­tyk­sen jar­rut­ta­mi­ses­ta. Täl­lai­sil­la asen­teel­li­sil­la ja kylien mer­ki­tys­tä vähät­te­le­vil­lä luon­neh­din­noil­la on halut­tu vies­tit­tää, että vii­sas ja roh­kea kun­ta­päät­tä­jä tii­vis­tää lukiot kes­kel­le kau­pun­kia, kar­sii toi­mi­vat ja ter­veet kylä­kou­lut mini­miin ja muu­ten­kin sul­kee kai­ken, mikä vaan sul­jet­ta­vis­sa on.

Jos täl­lai­sen ajat­te­lu­ta­van kysee­na­lais­ta­mis­ta halu­taan nimit­tää kylä­po­li­ti­koin­nik­si, niin kyl­lä se minul­le käy. Kylä­po­li­ti­koin mie­lel­lä­ni jar­rut­taak­se­ni kau­pun­ki­lais­ten tasa­ver­tais­ta koh­te­lua vaa­ran­ta­vaa kehi­tys­tä.

Oulus­ta tuli kun­ta­lii­tok­sen myö­tä monien kylien maa­seu­tu­kau­pun­ki. Tämä on tosi­seik­ka, joka oli­si syy­tä hyväk­syä ja ottaa laa­jem­min huo­mioon stra­te­gioi­ta ja pal­ve­lu­verk­koa suun­ni­tel­taes­sa.

Tii­vis­tä kau­pun­ki­kes­kus­ta, suu­rin­ta Oulun monis­ta kylis­tä, täy­tyy sitä­kin vaa­lia ja kehit­tää voi­mak­kaas­ti, mut­ta ei pal­ve­lu­verk­koa yksi­no­maan sen tar­peis­ta käsin voi­da uudis­taa.

Kes­kus­kau­pun­gin ja reu­na-aluei­den väli­sen vas­tak­kai­na­set­te­lun lopet­ta­mi­nen puo­lin ja toi­sin on Oulun tär­kein teh­tä­vä lähi­tu­le­vai­suu­des­sa.

Yhte­näi­nen ja ehjä verk­ko takaa parem­mat tulok­set, puhu­taan­pa sit­ten kalas­tuk­ses­ta tai sivis­tyk­ses­tä.

 

Lau­ri Niku­la

kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, sivis­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­ta, vpj

Kes­kusta