Kes­kus­te­lem­me: Sotea odo­tel­les­sa

Voi että minä mie­le­ni pahoi­tan, kun työ­mark­ki­na­rii­to­jen lomas­sa jää sote­ju­ri­nat koko­naan unho­laan. Edel­li­nen hal­li­tus pää­si mel­kein maa­liin, mut­ta mitä teki­kään uusi hal­li­tus. Se aloit­ti sote­val­mis­te­lut mel­kein uudes­taan ja euro­ja ja aikaa kuluu. Toden­nä­köi­ses­ti val­mis­ta ei tule,vaan nel­jän vuo­den pääs­tä ollaan samas­sa tilan­tees­sa kuin nyt.

Onhan tämä aivan maho­ton­ta, kun kuusa­mo­lai­set äidit­kin jou­tu­vat tule­maan Ouluun syn­nyt­tä­mään. No sii­nä­hän on käy­nyt sit­ten niin, että Tai­val­kos­ken paik­keil­la on lap­si alka­nut syn­tyä ja park­ki­pai­kal­le on hälyy­tet­ty käti­lök­si lähin poro­mies, joka on sit­ten pääs­tä­nyt lap­sen maa­ili­maan.

Tämän joh­dos­ta Tai­val­kos­ken väki­mää­rä on nous­sut kohis­ten ja tilas­to­mie­het ovat olleet ihmeis­sään.

Voi että minä mie­le­ni pahoi­tin, kun pää­sin heti ter­veys­kes­kuk­seen, eikä saa­nut enää jonot­taa viik­ko­ja, kuten ennen. Mis­tä nyt pur­naa­maan, kun sekin näyt­tää toi­mi­van. No ham­mas­lää­kä­riin saa kyl­lä­kin jonot­taa puo­li vuot­ta, joten kyl­lä pur­naa­mis­ta riit­tää.

Kyl­lä eläi­mil­lä on edel­leen parem­min kuin meil­lä kak­si­jal­kai­sil­la. Pitäi­si­kö täs­sä ruve­ta kul­ke­maan nelin­kon­tin, niin lää­kä­ri tuli­si vuo­teen vie­reen niin­kuin ennen. Riit­ti soit­to sent­raa­li­sant­ral­le ja hän hoi­ti lää­kä­rin poti­laan luok­se. Sai hoff­man­nin tip­po­ja ja hota­pul­ve­ria suo­raa suu­hun ja jos­kus kun oikein valit­ti toh­to­ril­le, niin saat­to saa­da jopa lää­ke­kon­jak­kia. Mak­su­vä­li­neek­si riit­ti pala sila­vaa ja lit­ra hui­tua.

Voi että minä niin mie­le­ni pahoi­tan, kun ne ajat ovat vain muis­tois­sa.

Uut­ta sotea odo­tel­len.

Put­taan mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja