Kaa­sua ja jar­rua

Oulun seu­dus­ta on kas­va­mas­sa lii­ken­teen, logis­tii­kan ja tie­to­yh­teyk­sien kes­kit­ty­mä. Meil­le saa­vu­tet­ta­vuus on kai­ken kes­kiös­sä. Tän­ne pää­see käte­väs­ti mait­se, meri­tei­tä, juna­ra­taa ja len­to­reit­te­jä pit­kin. Hyvät yhtey­det mah­dol­lis­ta­vat kau­pan­käyn­nin, yrit­tä­jyy­den, vien­nin ja mat­kai­lun kas­vun.

Voi­daan olla var­sin tyy­ty­väi­siä seu­tum­me meneil­lään ole­viin väy­läin­ves­toin­tei­hin. Oulun sata­ma­väy­lää syven­ne­tään, nelos­tie­tä ja kasi­tie­tä perus­pa­ran­ne­taan, len­to­kent­tä on juu­ri remon­toi­tu, poh­jan­maan juna­ra­ta kehi­te­tään ja alem­pias­teis­ta ties­töä kun­nos­te­taan. Koko Suo­men väy­lien kor­jaus­vel­kaa vähen­ne­tään tule­va­na vuo­te­na lähes 500 mil­joo­nal­la eurol­la.

Tie­työt kes­tä­vät aikan­sa. On tar­peen muis­tut­taa eri­tyi­ses­ti nelos­tiel­lä liik­ku­via tie­tur­val­li­suu­des­ta. Tur­va­vä­lit äkki­jar­ru­tus­ten vält­tä­mi­sek­si tar­peek­si pit­kik­si ja ajo­no­peus rajoi­tus­ten mukai­sek­si. Lii­ken­teen seas­sa työs­ken­te­lee sato­ja työ­mie­hiä, joten tur­val­li­suus kos­ket­taa mei­tä kaik­kia.

Liik­ku­mi­nen sekä lii­ken­ne ovat isos­sa mur­rok­ses­sa. Oman auton omis­ta­mi­sen rin­nal­le on tulos­sa lii­ken­teen pal­ve­lui­ta ja mat­ka­ket­ju­ja. Digi­ta­li­saa­tio, äly­lii­ken­ne, liik­ku­mi­sen auto­ma­ti­sa­tio ja robo­tiik­ka otta­vat ensias­ke­lia. Näem­me lähi­tu­le­vai­suu­des­sa mie­hit­tä­mät­tö­miä lai­vo­ja ja len­to­ko­nei­ta. Itses­tään aja­vat autot ja junat ovat tuloil­laan. Ensin niis­sä kul­je­te­taan tava­roi­ta, myö­hem­min myös ihmi­siä. Onko­han auton ajo­kor­tin suo­rit­ta­mi­nen pian täy­sin tur­haa?

Olem­me sitou­tu­neet vähen­tä­mään lii­ken­teen pääs­tö­jä puo­lel­la vuo­teen 2030 men­nes­sä. Vaih­toeh­tois­ten lii­ken­teen polt­toai­nei­den, kuten kaa­sun ja säh­kön, yleis­ty­mi­sen vauh­dit­ta­mi­sek­si on pää­tet­ty mm. han­kin­ta­tues­ta, van­ho­jen auto­jen romu­tus­palk­kios­ta, lataus- ja jake­lu­ver­kos­to­jen tues­ta sekä lisä­tä jul­ki­sen lii­ken­teen osto­pal­ve­lui­ta. Ihmis­ten ja tava­roi­den liik­ku­mi­ses­ta ei tule ran­gais­ta, vaan teh­tä­vä se tule­vai­suu­des­sa vähä­pääs­töi­sem­min.

Iis­sä on ollut vii­me vuo­si­na ide­aa ener­gia- ja vähä­pääs­töis­ten rat­kai­su­jen käy­tös­sä. Onnea saa­vu­tuk­sis­ta! Nyt oli­si aika jakaa koke­muk­sia naa­pu­reil­le­kin. Eri­tyi­ses­ti odo­tan jul­ki­sen ja yksi­tyis­ten yri­tys­ten tart­tu­van tar­joa­maan säh­kö- ja kaa­suau­to­jen lataus- ja jal­ke­lu­ver­kos­to­ja kai­kil­le.

Mir­ja Veh­ka­pe­rä, kan­san­edus­ta­ja, Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, kesk.