Jou­lu­ter­veh­dys: Pai­me­nen osa

Kulu­neen syk­syn mie­leen­pai­nu­vim­pia vir­ka­teh­tä­viä­ni ovat olleet las­ten tapaa­mi­set kou­lu­vie­rai­luil­la piis­pan­tar­kas­tus­ten yhtey­des­sä. Las­ten kysy­myk­set ovat olleet aito­ja ja ne ovat kos­ke­neet kai­ken­lai­sia asioi­ta ”maan ja tai­vaan välil­tä”: Onko sinul­la lap­sia? Onko kiva olla piis­pa­na? Pal­jon­ko piis­pa tie­naa? Isom­pien kou­lu­lais­ten kysy­myk­set ovat pan­neet minut lujil­le: Mikä on elä­män tar­koi­tus? Mitä tapah­tuu kuo­le­man jäl­keen? Mikä on uskon­non­va­pau­den ja sanan­va­pau­den suh­de? Par­haa­ni mukaan olen yrit­tä­nyt näin­kin vai­kei­siin kysy­myk­siin vas­ta­ta.

Kulu­neen syk­syn mie­leen­pai­nu­vim­pia vir­ka­teh­tä­viä­ni ovat olleet las­ten tapaa­mi­set kou­lu­vie­rai­luil­la piis­pan­tar­kas­tus­ten yhtey­des­sä. Las­ten kysy­myk­set ovat olleet aito­ja ja ne ovat kos­ke­neet kai­ken­lai­sia asioi­ta ”maan ja tai­vaan välil­tä”: Onko sinul­la lap­sia? Onko kiva olla piis­pa­na? Pal­jon­ko piis­pa tie­naa? Isom­pien kou­lu­lais­ten kysy­myk­set ovat pan­neet minut lujil­le: Mikä on elä­män tar­koi­tus? Mitä tapah­tuu kuo­le­man jäl­keen? Mikä on uskon­non­va­pau­den ja sanan­va­pau­den suh­de? Par­haa­ni mukaan olen yrit­tä­nyt näin­kin vai­kei­siin kysy­myk­siin vas­ta­ta.

Kou­lu­vie­rai­luil­la minul­la on ollut muka­na piis­pan­sau­va. Sen avul­la olen ker­to­nut piis­pan työs­tä ja sii­tä, että piis­paa kut­su­taan usein pai­me­nek­si. Piis­pal­la on sau­va, aivan kuten pai­me­nil­la Jee­suk­sen ajan Lähi-idäs­sä. Pai­men pys­tyi sau­van var­rel­la suo­je­le­maan lau­maan­sa petoe­läi­mil­tä. Sau­van kär­jel­lä ohjaa­mal­la pai­men saat­toi pitää lau­man koos­sa. Sau­van ylä­osal­la pai­men saat­toi pelas­taa pie­nen karit­san kal­lion­ko­los­ta. Olen ker­to­nut, että jol­la­kin taval­la samaa tekee myös piis­pa pai­me­ne­na. Suo­je­lee, ohjaa ja tukee seu­ra­kun­tia ja kris­tit­ty­jä.

Tämän jou­lun alla pai­me­nen osa on puhu­tel­lut minua myös jou­lue­van­ke­liu­mis­sa. Luuk­kaan jou­lue­van­ke­liu­mi tote­aa ensin aivan lako­ni­ses­ti, että ”sil­lä seu­dul­la oli pai­me­nia yöl­lä var­tioi­mas­sa lau­maan­sa”. Nämä yötä myö­ten aher­ta­vat pai­me­net peläs­tyi­vät kui­ten­kin pahan­päi­väi­ses­ti, kun Her­ran enke­li sei­soi hei­dän edes­sään. ”Älkää pelät­kö”, oli enke­lin ensim­mäi­nen vies­ti säi­käh­tä­neil­le pai­me­nil­le.

Pel­ko­jen pois­ta­mi­nen ei kui­ten­kaan ollut vie­lä pai­men­ten kuu­le­ma pää­vies­ti, vaan se oli tämä: ”Tänään on teil­le Daa­vi­din kau­pun­gis­sa syn­ty­nyt Vapah­ta­ja. Hän on Kris­tus, Her­ra. Tämä on merk­ki­nä teil­le: te löy­dät­te lap­sen, joka makaa kapa­loi­tu­na sei­mes­sä.”  Vies­tin kuul­tu­aan pai­me­net läh­ti­vät kii­rees­ti mat­kaan vie­mään sano­maa eteen­päin. ”Nyt Bet­le­he­miin!”, kuu­lui hei­dän toi­min­ta­suun­ni­tel­man­sa. Ei koh­ta, eikä huo­men­na, vaan nyt heti. Enke­lin ilmoit­ta­ma sano­ma oli vakuut­ta­nut pai­me­net niin perin juu­rin, ettei vii­vyt­te­lyl­le ollut sijaa.

Jou­lu­ku­vael­mis­sa pai­me­net ovat usein sivu­roo­lis­sa. Muis­tan itse­kin, kun kan­sa­kou­lun jou­lu­juh­las­sa sei­soin hie­man sivum­mal­la sau­na­tak­ki pääl­lä ja pyy­he­lii­nas­ta kie­tais­tu pää­hi­ne pääs­sä­ni. Tosia­sial­li­ses­ti pai­me­nil­la oli hyvin tär­keä osa ensim­mäi­sen jou­lu­yön tapah­tu­mis­sa. Se oli vies­tin vie­jän osa.

Pai­me­net tie­si­vät, että hei­dän tuli löy­tää paik­ka, jos­sa lap­si maka­si sei­mes­sä. Kun he löy­si­vät lap­sen, ker­toi­vat he heti, mitä heil­le oli täs­tä lap­ses­ta sanot­tu. ”Kaik­ki, jot­ka kuu­li­vat pai­men­ten sanat, oli­vat ihmeis­sään.” Tus­kin­pa pai­me­net oli­vat tul­leet kos­kaan aja­tel­leek­si, että Juma­la valit­si­si juu­ri hei­dät maa­il­man his­to­ri­aa muut­ta­neen vies­tin vie­jik­si.

Kui­ten­kin juu­ri pai­me­net sai­vat olla ensim­mäi­set Jee­suk­sen syn­ty­mäs­tä ker­to­vat ihmi­set. Pai­men­ten eteen­päin vie­mä vies­ti on säi­ly­nyt muut­tu­mat­to­ma­na yli 2000 vuot­ta! Toi­vot­ta­vas­ti jou­lun ilo­sa­no­ma saa­vut­taa myös sinun sydä­me­si. Minus­ta tun­tuu, että tuo ilo­sa­no­ma on tämän ajoit­tain yhä hul­lum­mak­si muut­tu­van maa­il­man kes­kel­lä ajan­koh­tai­sem­pi kuin kos­kaan: ”Älä pel­kää. Sinul­le on syn­ty­nyt Vapah­ta­ja!”

Siu­nat­tua jou­lua sinul­le ja lähei­sil­le­si!

Oulus­sa adven­tin alla 2019
Juk­ka Kes­ki­ta­lo
Oulun hiip­pa­kun­nan piis­pa