Päät­tä­jäl­tä: Istu­taan Gre­tan kans­sa

Jou­lu­kuus­sa Puo­lan Katowices­sa pide­tyn YK:n ilmas­to­ko­kouk­sen täh­dek­si nousi ruot­sa­lai­nen 15-vuo­tias Gre­ta Thun­berg. Gre­ta aikoo istua Ruot­sin par­la­ment­ti­ta­lon edes­sä per­jan­tai­sin kiin­nit­tä­mäs­sä huo­mio­ta pää­tök­sen­te­koon, jot­ta ilmas­to­krii­sin pahim­mat seu­rauk­set voi­daan vie­lä vält­tää. Hel­sin­gis­sä istu­taan edus­kun­ta­ta­lon rap­pusil­la, ja useal­la muul­la­kin Suo­men paik­ka­kun­nal­la tue­taan Gre­tan tavoi­tet­ta. Gre­tan toi­min­ta on ihail­ta­vaa. Minä­kin tah­toi­sin istua Gre­tan kans­sa. Tar­peek­si ei ole teh­ty.

Miet­te­li­ääk­si pis­tää, olen­ko teh­nyt riit­tä­väs­ti kan­sa­lai­se­na – entä kun­ta­päät­tä­jä­nä? Mis­tä on oikeas­ti hyö­tyä? Min­kä ver­ran voi vai­kut­taa omas­sa elä­mäs­sä, työs­sä ja har­ras­tuk­sis­sa? Entä kun­nis­sa?

Työ ja toi­meen­tu­lo ovat ilmas­to­työn kes­kiös­sä. Työ­paik­ko­jen liik­ku­mi­sen valin­nat, resurs­sien vii­sas käyt­tö sekä etä­työ ja -kokouk­set. Yhteis­kun­ta pyö­rii työl­lä ja vero­tu­loil­la, joten on edis­tet­tä­vä sel­lais­ta työl­li­syyt­tä, joka on lin­jas­sa ilmas­to­ta­voit­tei­den kans­sa. Tar­vi­taan toi­min­ta­mal­le­ja, joil­la voi­daan tukea pääs­tö­ra­joi­tus­ten vuok­si työn­sä menet­tä­vien työl­lis­ty­mis­tä uusiin teh­tä­viin. Että ei tar­vit­se tode­ta: mut­ta kun ne työ­pai­kat. Osal­le meis­tä ilmas­to­teot ovat aina­kin vie­lä help­po­ja, muka­vuus­va­lin­to­ja lähin­nä. Mer­kit­tä­väm­pi vai­ku­tus voi olla heil­le, joi­den val­mis­ta­mat tuot­teet tai tar­joa­mat pal­ve­lut jätäm­me käyt­tä­mät­tä. Ilmas­to­po­li­tii­kan sosi­aa­li­nen kes­tä­vyys tulee ole­maan rat­kai­se­va sen onnis­tu­mi­sel­le. Työ­tä ei rii­tä kai­kil­le jat­kos­sa­kaan, maa­il­man­laa­jui­set mah­dol­li­suu­det ilmas­to­toi­miin sopeu­tu­mi­seen ovat räi­keän eriar­voi­set.

Iin kun­nan stra­te­gian läpi­leik­kaa­vat tee­mat ovat: kes­tä­vä kehi­tys, digi­ta­li­saa­tio ja elin­kei­noe­lä­mä edel­lä. Pen­tin­kan­kaan kaa­va­muu­tok­sel­la pyri­tään mah­dol­lis­ta­maan tilaa vaa­ti­van eri­kois­kau­pan sijoit­tu­mi­nen alu­eel­le. Siis työ­paik­ko­ja, vero­tu­lo­ja ja hyvin­voin­tia. Pide­tään huol­ta ettei sil­lä hai­ta­ta lähi­pal­ve­lui­den säi­ly­mis­tä ja kehit­ty­mis­tä eikä lisä­tä enti­ses­tään liik­ku­mi­sen tar­vet­ta ja lii­ken­teen pääs­tö­jä. Ei ole myös­kään syy­tä kan­nus­taa tur­haan kulut­ta­mi­seen.

Ii on naut­ti­nut ilmas­to­po­li­tii­kan edel­lä­kä­vi­jän ase­mas­ta. On teh­ty inves­toin­te­ja, jois­ta on tul­lut sääs­tö­jä. Täl­lä pit­kä­jän­tei­sel­lä tiel­lä tulee jat­kaa, vaik­ka talout­ta on tasa­pai­no­tet­ta­va. Hin­ku, Fisu, Cirwas­te, CANEMURE – ja mitä kaik­kia nii­tä onkaan. Ver­kos­to­jen ja hank­kei­den tavoit­tei­na on edis­tää äly­käs­tä ja vähä­hii­lis­tä liik­ku­mis­ta, lisä­tä hajau­tet­tua uusiu­tu­van ener­gian tuo­tan­toa ja paran­taa raken­nus­ten ener­gia­te­hok­kuut­ta ja kier­to­ta­lout­ta. Mah­dol­li­suuk­sia on.

Mis­sä sit­ten istui­sin ja keneen pyr­ki­sin vai­kut­ta­maan kun­nian­hi­moi­sem­man ilmas­to­po­li­tii­kan puo­les­ta? Iin kun­nan­ta­lol­la, Nät­te­po­ris­sa? Näky­vät mie­le­nil­mai­sut ovat tär­kei­tä herät­te­li­jöi­tä. Onko meil­lä Gre­tan tavoin ajat­te­le­via ihmi­siä, jot­ka tuli­si­vat seu­raa­maan kun­nan­val­tuus­ton kokouk­sia Nät­te­po­rin audi­to­rioon ja kan­nus­ta­maan päät­tä­jiä roh­kei­siin pää­tök­siin ilmas­ton puo­les­ta? Tilaa riit­tää — vain muu­ta­mia aktii­vi­sia kun­ta­lai­sia on seu­raa­mas­sa kokouk­sia. Innos­tu­kaa pää­tök­sen­teon pai­kois­ta — vaa­leis­sa ja vaa­lien välil­lä.

Heli-Han­ne­le Haa­pa­nie­mi
kun­nan­val­tuu­tet­tu
Iin Vih­reät