Voi­daan hyvin: Digi­pal­ve­lut, käte­vää ja jous­ta­vaa

Yksi Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män tun­nus­lauseis­ta on ”Digi on liki”. Haluam­me tar­jo­ta pal­ve­lu­ja, jot­ka ovat sinua aidos­ti lähel­lä. Koti­soh­val­la table­til­la tar­kas­te­tut labo­ra­to­rio­tu­lok­set tai mökin lai­tu­ril­la kän­ny­käl­lä siir­ret­ty ajan­va­raus ovat todel­li­sia lähi­pal­ve­lu­ja, vie­lä lähem­pä­nä sinua kuin lähim­mäl­lä ter­veys­a­se­mal­la tai sosi­aa­li­toi­mis­tos­sa tuo­te­tut.

Digi­pal­ve­lu­ja ja perin­tei­siä pal­ve­lu­ja ei pitäi­si aset­taa vas­tak­kain ja aja­tel­la, että toi­nen oli­si toi­sel­ta pois. Par­hail­laan ne kul­ke­vat lomit­tain sekä vuo­rot­te­le­vat tar­peen, elä­män­ti­lan­teen ja vuo­ro­kau­den ajan mukaan. Sote-uudis­tuk­sen myö­tä kes­kus­te­luun on nous­sut ter­mi Valin­nan­va­paus. Se toteu­tuu par­haim­mil­laan, kun valit­set myös sen, asioit­ko mie­lui­ten kas­vo­tus­ten vai digi­taa­li­ses­ti, kotoa, töis­tä vai mat­koil­ta. Tut­ki­tus­ti vapaus lisää hyvin­voin­tia.

Oulun­kaa­ren digi­kum­mi­na autan sinut vauh­tiin säh­köis­ten pal­ve­lu­jem­me käy­tös­sä. Voin esi­mer­kik­si esi­tel­lä Oma­hoi­don ja säh­köi­sen ajan­va­raus­pyyn­nön käyt­töä tai video­vä­lit­tei­seen kun­tou­tuk­seen osal­lis­tu­mis­ta yhdis­tyk­sen­ne tilai­suu­des­sa. Olen aikai­sem­mal­ta amma­til­ta­ni labo­ra­to­rio­hoit

aja, joten asiak­kai­den arki­set tar­peet ovat minul­le hyvin tut­tu­ja. Ole siis roh­keas­ti yhtey­des­sä!

Oma­hoi­to miel­le­tään usein vain ter­veys­pal­ve­lu­jen asioin­ti­ka­na­vak­si, mut­ta pal­ve­lus­sa voi hoi­taa myös monia van­hus­pal­ve­lu­jen sekä per­he- ja sosi­aa­li­pal­ve­lu­jen asioi­ta. Tänä syk­sy­nä otam­me käyt­töön myös säh­köi­sen puo­les­ta-asioin­nin, joka mah­dol­lis­taa esi­mer­kik­si oman van­hem­man tai lap­sen asioi­den hoi­ta­mi­sen yhtä käte­väs­ti. Samal­la pal­ve­lun ulkoa­su muut­tuu käy­tet­tä­väm­mäk­si, sil­lä teke­mäm­me kyse­lyn mukaan teis­tä jopa 60 pro­sent­tia käyt­tää Oma­hoi­toa mie­lui­ten kän­ny­käl­lä. Lisäk­si otam­me käyt­töön mobii­lia­jan­va­rauk­sen, jol­la voit siir­tää aikaa­si juu­ri sil­loin kun se sinul­le sopii. Aika­si vapau­tuu, ja joku toi­nen voi vara­ta sen itsel­leen. Käte­vää ja jous­ta­vaa, eli vapaut­ta ja hyvin­voin­tia.

Digi­taa­lis­ten pal­ve­lu­jem­me kir­jo on jo laa­ja, mut­ta kehit­tä­mis­työ jat­kuu moni­puo­li­se­na. Jos sinul­la, yri­tyk­sel­lä­si tai yhdis­tyk­sel­lä­si on säh­köi­siin sote-pal­ve­lui­hin liit­ty­vä idea, ker­ro se minul­le, niin tes­ta­taan! Kai­ken ei aina tar­vit­se olla suur­ta, vaan kokeil­la voi myös nopeas­ti ja ket­te­räs­ti. Eri­tyi­ses­ti haluam­me kehit­tää pal­ve­lu­ja, jot­ka tuke­vat visio­tam­me ”Mie­le­käs elä­mä koto­na”.
Toi­vot­ta­vas­ti tapaan monet teis­tä näy­tön äärel­lä, joko pal­ve­lu­ja kehit­tä­mäs­sä tai nii­den käyt­töä oppi­mas­sa.

Anja Eilit­tä-Lius­ki
Oulun­kaa­ren #digi­kum­mi
#kehit­tä­mi­nen­kuu­luu-
kai­kil­le