Kes­kus­te­lem­me: Vir­pi­nie­men kaa­va­muu­tos

Pal­jon onnea Kuusa­mo ja Kala­jo­ki! Olet­te teh­neet hie­non kaa­va­pää­tök­sen, joka kos­kee vail­la vaki­nais­ta osoi­tet­ta ole­via. Enää he eivät ole irto­lai­sia. Ihmi­set saa­vat jopa kir­jas­to­kor­tin itsel­leen. Vaan eri tois­ta se on tääl­lä Oulus­sa. Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta tee­tät­tää sel­vi­tyk­siä sel­vi­tys­ten perään. Vat­vo­taan etu,- ja taka­pe­rin saa­mat­ta mitään aikai­sek­si. Vas­tuu­ta sysä­tään jopa Hel­sin­gin pää­hän tai mai­straat­tiin ja odo­tel­laan, jos­ko siel­tä tuli­si onnen­kan­ta­moi­nen, joka tilan­teen pelas­tai­si.

Kun­ta­lai­set ovat lähet­tä­neet Oulun kau­pun­gin val­tuu­te­tuil­le säh­kö­pos­tia kysei­ses­tä asias­ta, eikä heil­le edes vas­ta­ta säh­kö­pos­tiin, tun­nen suur­ta myö­tä­hä­pe­ää.

Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­han­ket­ta ollaan vie­mäs­sä eteen­päin täy­del­lä höy­ryl­lä. Ja tämä­hän ei sit­ten mak­sa­kaan kuin noin varo­vai­sen arvion mukaan 20 mil­joo­naaa euroa, mut­ta reu­na-alu­een Vir­pi­nie­mes­sä asu­vil­la ei ole kotio­soi­tet­ta.

Hau­ki­pu­taan kun­ta aikoi­naan hui­ja­si 100/0 ton­ti­nos­ta­jia, jot­ka talon­sa sin­ne raken­si­vat mää­räys­ten mukai­ses­ti. Mis­sä lie luik­ki­vat nyt nämä vis­kaa­lit, jot­ka luvan antoi­vat? Kuka kan­taa täs­tä vas­tuun? Pak­ko­lii­tok­sen myö­tä nuo asuk­kaat ovat täl­lä­het­kel­lä irto­lai­sia, vail­la vaki­tuis­ta osoi­tet­ta.

Hävet­tää olla kun­ta­lais­ten asial­la, kun jär­keen­käy­pää asi­aa ei saa­da kun­toon.

Mai­ni­taan­ko Oulun kau­pun­gin ja Hau­ki­pu­taan kun­nan yhdis­ty­mis­so­pi­muk­ses­sa vas­taa­not­ta­van kun­nan vel­vol­li­suuk­sis­ta ja vas­tuis­ta, jot­ka pak­ko­lii­tok­sen myö­tä liit­tyi­vät Ouluun? Hau­ki­pu­taan kun­ta aikoi­naan lupa­si raken­ta­jil­le osoit­teet, vaan meni­kö se sit­ten­kin niin, että tar­koi­tus pyhit­tää kei­not, että aluen ase­ma­kaa­voi­te­tut ton­tit saa­tiin näin myy­tyä ja raken­net­tua.

Anne­ma­ri Eno­jär­vi

Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu (PS)