Kes­kus­te­lem­me: Unen riit­tä­vyys

Herä­tys­kel­lo soi. Pai­nan use­aan ker­taan tork­ku-pai­ni­ket­ta. Vii­mei­sil­lä minuu­teil­la saan itse­ni riuh­tais­tua ylös sän­gys­tä. Ehdin juu­ri syö­dä aamu­pa­lan ja lin­ja-auton kyy­tiin. Jo ensim­mäi­sel­lä tun­nil­la väsy­mys iskee, kun on rau­hal­lis­ta istu­mis­ta. Kes­kit­ty­mi­nen kar­kai­lee ja sil­miä väsyt­tää. Tämä on lii­an usei­den oppi­lai­den arki­päi­vää, kun illal­la nuk­ku­maan meno vii­väs­tyy.

Nuor­ten pitäi­si nuk­kua 8–10 tun­tia vuo­ro­kau­des­sa. Lii­an vähäi­nen yöuni hait­taa juu­ri kes­kit­ty­mis­ky­kyä, lisää stres­siä ja vahin­goit­tu­mi­sen vaa­raa ja tekee levot­to­mak­si. Vähät­te­lem­me usein unen tar­vet­ta.

Unen mer­ki­tys on todel­la tär­ke­ää var­sin­kin nuo­ril­le ihmi­sil­le. Unen teh­tä­vä­nä on esim. yllä­pi­tää muis­tin ja oppi­mi­sen edel­ly­tyk­siä. Joten ihmi­set, jot­ka nuk­ku­vat tar­peek­si voi­vat muis­taa ja oppia parem­min.

Vink­ke­jä unen saa­mi­seen on pal­jon esim. älä ole puhe­li­mel­la ennen kuin menet nuk­ku­maan, älä juo kofeii­ni­pi­toi­sia juo­mia illal­la ja älä nuku pit­kiä päi­vä­unia. Kevyt liik­ku­mi­nen tai ulkoi­lu voi­vat aut­taa unen saa­mis­ta. Ehdot­tai­sin myös, ettei kul­je­tusop­pi­lai­den kou­lu alkai­si kah­dek­sal­ta, kos­ka he jou­tu­vat kul­je­tuk­sen vuok­si herää­mään tun­tia aikai­sem­min.

Emmi Sep­pä­nen, Hau­ki­pu­das