Kes­kus­te­lem­me: Tuu­li­voi­maa Iihin

Tuu­li­voi­man vuo­kra­tuot­to met­sä­no­mis­ta­jal­le on noin kym­men­ker­tai­nen ver­rat­tu­na met­sä­ta­lou­den tuot­toon. Tämän ovat huo­man­neet Met­sä­hal­li­tus, Tor­na­tor ja UPM: Suo­men suu­rim­mat met­sä­no­mis­ta­jat.

Suu­ri osa Iin tuu­li­voi­ma­loi­den vuo­kra­tuo­tois­ta menee­kin Met­sä­hal­li­tuk­sel­le ja Tor­na­to­ril­le.  Säh­kön kor­kea­na pysy­nyt mark­ki­na­hin­ta noin 5 cent­tiä per kWh hou­kut­te­lee sijoit­ta­maan tuu­li­voi­ma­tuo­tan­toon, jos­sa tuo­tan­to­kus­tan­nus on uusim­mil­la iso­te­hoi­sil­la voi­ma­loil­la noin kol­me cent­tiä, kun tuu­lio­lo­suuh­teet ovat otol­li­set.

Toki säh­kön­tuo­tan­non kas­vat­ta­mi­nen pitää sopeut­taa säh­kön kul­loi­seen­kin tar­pee­seen, jot­ta säh­kön hin­ta ei romah­da yli­tuo­tan­non vuok­si. Tur­val­li­nen inves­toi­ja on sel­lai­nen, jol­la on ole­mas­sa tar­ve säh­köl­le tai jol­la on tar­jo­ta vara­voi­maa esim vesi­voi­man muo­dos­sa. Inves­toin­tiin liit­tyy ris­ke­jä ja tois­tai­sek­si Iis­sä tuu­li­voi­maan inves­toi­neet Taa­le­ri ja Tuu­liwat­ti ovat olleet asian­sa osaa­via Inves­to­rei­ta.

Tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­nen aiheut­taa jon­kin ver­ran hait­to­ja, mut­ta myös hyö­ty­jä maa­no­mis­ta­jil­le ja kun­nan asuk­kail­le sekä vapaa ajan asu­jil­le. Itse koen nelos­tien lii­ken­teen esi­mer­kik­si trak­to­ril­la lii­kut­taes­sa huo­mat­ta­vas­ti ongel­mai­sem­pa­na, mut­ta hyväk­syn sen, kos­ka sii­tä on Iin kun­nal­le ja osal­le kun­ta­lai­sia talou­del­li­ses­ti hyö­tyä. Olen teh­nyt met­sän­hoi­to­töi­tä maal­la­ni ole­vien tuu­li­voi­ma­loi­den juu­rel­la, enkä koe sitä peloit­ta­va­na, vaan kyl­mä­nä työym­pä­ris­tö­nä.

Tie­dän,  että osa mök­ki­läi­sis­tä hakee luon­non­rau­haa. Tuu­li­voi­ma­lat eivät koke­muk­se­ni mukaan sii­hen juu­ri vai­ku­ta. Tuu­li­voi­man ääni menee sisä­maa­han ja on koval­la tuu­lel­la sel­väs­ti huo­mat­ta­va tuu­len ala­puo­lel­la. Las­kee­ko vapaa-ajan tai kiin­tei­den asun­to­jen arvo. Tuu­li­voi­ma­lain­ves­toin­nit voi­vat paran­taa asun­to­jen kysyn­tää paran­ta­mal­la tulo­ta­soa. Jos ei teh­dä mitään inves­toin­te­ja, niin asun­to­jen arvo las­kee. Nelos­tien siir­to on edes­sä 2030-luvul­la ja se tulee hei­ken­tä­mään Iin tulo­vir­taa.

Se mikä Mega­tuu­len ja Ilmat­ta­ren hank­keis­sa ihme­tyt­tää, on, että toi­mi­joi­den resurs­sit vai­kut­ta­vat pie­nil­tä ja hank­keet ovat sato­ja mil­joo­nia.  Kun­nan päät­tä­jät­hän ne lopul­ta valit­see mihin Iis­sä tuu­li­voi­ma­loi­ta teh­dään. Tun­tuu oudol­ta, että kun­ta­päät­tä­jät antaa ”vapaat kädet” hank­keil­le ja se jos mikä her­mos­tut­taa kun­ta­lai­sia. Näen talou­del­li­ses­ti jär­ke­vä­nä tuu­li­voi­ma­loi­den raken­ta­mi­sen, mut­ta inves­toin­tien toteut­ta­mi­sel­le, ei pidä antaa lupaa, jos kun­ta­päät­tä­jät eivät ole var­mo­ja, että hank­keen rahoi­tus ja osaa­mi­nen ei ole kun­nos­sa.

Mat­ti Lah­den­pe­rä