Kes­kus­te­lem­me: Tuu­li­voi­ma on hyvä asia

Haja-asu­tus­tua­lu­eel­la asu­mi­nen on hyvä asia. Maa­seu­tu pysyy elä­vä­nä, ja me ase­ma­kaa­va-alu­eel­la elä­vät saam­me vapaa-ajal­lam­me naut­tia elä­väs­tä maa­seu­dus­ta.

Tuu­li­voi­ma­myl­lyt aiheut­ta­vat monia hait­to­ja. Alu­een kiin­teis­tö­jen arvo ale­nee. Asu­jat kär­si­vät ääni ja valo­saas­tees­ta, jota myl­lyt aiheut­ta­vat. Lin­nut kuo­le­vat osues­saan pyö­ri­viin sii­piin. Supi­koi­rat ja ketut lisään­ty­vät, hel­pon ravin­non saan­nin takia.

Alu­eel­la asu­vat ja kiin­teis­tö­jä omis­ta­vat ihmi­set tuli­si huo­mioi­da aivan eri­tyi­ses­ti, ja ensi­si­jai­ses­ti.

Eivät kaik­ki halua elää asu­tus­kes­kuk­sis­sa kau­pan kapa­kan ja kir­kon kyl­jes­sä. Nuo­ret­kin halua­vat yhä enem­mis­sä mää­rin luon­non­mu­kai­sem­paa elä­mää.

Anta­kaa alu­een ihmi­sil­le vas­ti­ket­ta, rahaa, vas­ti­neek­si. He auraa­vat itse tien­sä lumes­ta, vas­taa­vat omis­ta vie­mä­reis­tään, kul­ke­vat omil­la kyy­deil­lään, omal­la kus­tan­nuk­sel­laan.

En usko ettei­vät­kö kun­ta­kes­kuk­sis­sa asu­vat kun­ta­lai­set hyväk­syi­si alu­eel­la asu­vil­le talou­del­lis­ta kor­vaus­ta tuu­li­puis­ton sijoit­ta­mi­ses­ta hei­dän koti ympä­ris­töön­sä.

Kiin­teis­tö­ve­rot pois, kyläl­le kun­to­ra­ta, ladut, valais­tu­na. Työ­pai­kat ensi­si­jai­ses­ti alu­een ihmi­sil­le. Raken­nus­ra­has­tos­ta rea­lis­ti­nen osuus vas­taa­maan kulu­ja käy­tös­tä pois­ta­mi­ses­ta. Yhtiö luo­vut­taa varat kun­nan hal­tuun, varat voi vaik­ka sijoit­taa, tur­val­li­seen rahas­toon.

Lin­tu­jen suo­je­lu pitää ottaa vaka­vas­ti. Asias­sa pitää pyy­tää apua asian­tun­ti­joil­ta. Myl­ly­jen sii­pien varoi­tus väri­tys, infra­pu­na valot, ääni­va­roi­tus?

Tuu­li­voi­ma on hyvä jut­tu, toi­vot­ta­vas­ti kai­kil­le.

Tei­ja Eng­ström-Alan­ko