Kes­kus­te­lem­me: Tuen Kii­min­gin kou­lu­lais­ten kun­ta­lais­aloi­tet­ta Kii­min­gin uima­hal­lis­ta

Kaik­kien Oulun kau­pun­gin päät­tä­jien kuu­lui­si pitää kun­nan pää­asial­li­se­na teh­tä­vä­nä hyvin­voin­nin tuot­ta­mis­ta kun­ta­lai­sil­le. Kun­ta­lais­ten hyvin­voin­tia on raken­net­ta­va tas­a­puo­li­ses­ti suku­puo­leen, ikään, uskon­toon tai mui­hin omi­nai­suuk­siin kat­so­mat­ta. Päät­tä­jien on usein hel­pom­paa puol­taa pää­tök­siä, jot­ka takaa­vat hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den kehit­tä­mis­tä ja kes­kit­tä­mis­tä kes­kuk­siin. Pää­tök­sen­teos­sa kun­nan reu­na-alu­eet jää­vät usein huo­miot­ta ja asuin­pai­kas­ta tulee eriar­vois­ta­va teki­jä.

Uima­hal­lit ovat yksi tär­keim­piä lii­kun­ta­kes­kuk­sia, joil­la kun­ta­lais­ten ter­veyt­tä ja hyvin­voin­tia voi­daan lisä­tä ja yllä­pi­tää moni­puo­li­ses­ti. Pal­ve­lui­den tulee myös olla tas­a­puo­li­ses­ti kaik­kien saa­ta­vil­la. Oulus­sa tämä ei toteu­du, sil­lä itäi­sen alu­een asuk­kail­la ei ole samo­ja mah­dol­li­suuk­sia uima­hal­lien käyt­töön kuin muu­al­la asu­vil­la. Kan­ta-Oulun alu­eel­la asu­via pal­ve­le­vat Rak­si­lan ja Raa­tin uima­hal­lit kun­to­sa­lei­neen. Kysei­set uima­hal­lit on laa­jas­ti remon­toi­tu lähi­vuo­si­na ja nyky­kun­toi­si­na ne pal­ve­le­vat kävi­jöi­tään pit­kään. Suur-Oulun alu­eel­ta löy­tyy myös Jatu­lin uima­hal­li, joka pal­ve­lee poh­jois­puo­len asuk­kai­ta _ län­ti­sil­lä ja ete­läi­sil­lä alueil­la asu­via taas Kem­pe­leen ja Muhok­sen uima­hal­lit.

Itäi­sel­lä alu­eel­la (Kii­min­ki, Yli­kii­min­ki, Yli-Ii, Hönt­tä­mä­ki) asuu n. 20000 asu­kas­ta. Asu­kas­mää­rä tulee toden­nä­köi­ses­ti nouse­maan lähi­vuo­si­na, sil­lä kau­pun­ki suun­nit­te­lee asun­to­kaa­voi­tus­ta Hönt­tä­mäen itä­puo­lel­le. Suun­nit­teil­la ole­van 4. uima­hal­lin sijoit­ta­mi­nen Kii­min­kiin (jota myös Oulun yli­opis­ton laa­ti­ma tut­ki­mus puol­taa) takai­si asuk­kail­le yhtä­läi­set mah­dol­li­suu­det lii­kun­ta­pal­ve­lui­den hyö­dyn­tä­mi­seen. Lisäk­si sijoit­ta­mi­nen vähen­täi­si kes­kus­tan ruuh­kia ja yksi­tyi­sau­toi­lus­ta joh­tu­via saas­tei­ta.
Ter­veh­din ilol­la nuor­ten kii­min­ki­läis­ten net­tia­loi­tet­ta uima­hal­lin saa­mi­sek­si Kii­min­kiin. Asi­aa voi tukea osoit­tees­sa https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6374.

Jor­ma Han­he­la
jorma.hanhela@gmail.com