Kes­kus­te­lem­me: Suo­ma­lai­sen ruo­an­tuo­tan­non edel­ly­tyk­set EU-aika­na

Suo­ma­lai­set ruo­an­tuot­ta­jat ja koko elin­tar­vi­ke­sek­to­ri ovat olleet 24 vuot­ta osa Euroo­pan unio­nin yhteis­tä maa­ta­lous­po­li­tiik­kaa. Yhtei­nen maa­ta­lous­po­li­tiik­ka on vakaut­ta­nut vil­je­li­jöi­den tuloa yksit­täi­sis­tä vuo­sis­ta 5–7 vuo­den ennus­tet­ta­viin bud­jet­ti­jak­soi­hin. EU-jäse­nyy­tem­me aika­na tilo­jen on ollut mah­dol­lis­ta saa­da mer­kit­tä­viä inves­toin­ti­tu­kia.

Jot­kin yksit­täi­set pää­tök­set ovat kui­ten­kin iske­neet mei­hin. Esi­mer­kik­si pää­tös mai­don maa­koh­tais­ten tuo­tan­to­kiin­tiöi­den pois­ta­mi­ses­ta purai­si anka­ras­ti Suo­men maa­ta­lou­den arvo­kas­ta kivi­jal­kaa. Tuo­tan­toa on jol­la­kin taval­la sään­nel­tä­vä, jot­ta väl­te­tään yli­tuo­tan­toa edul­li­sem­pien olo­suh­tei­den mais­ta, ja jot­ta tur­va­taan Suo­men tuot­ta­vil­le tiloil­le riit­tä­vä tulo­ta­so. Tätä on aja­nut myös Euroo­pan mai­don­tuot­ta­jien etu­jär­jes­tö Euro­pan Milk Board.

Maa­ta­lous­tuot­ta­jiin ja elin­tar­vi­ke­sek­to­riin on iske­nyt myös EU:n ja Venä­jän kes­ki­näis­ten pakot­tei­den kier­re. Sii­tä pois pää­se­mi­sek­si tar­vi­taan EU:n ja Venä­jän palaa­mis­ta yhtei­seen neu­vot­te­lu­pöy­tään. Vaik­ka pako­te­po­li­tiik­ka aset­taa maa­ta­lous­sek­to­rim­me haas­tei­den eteen, Suo­men on kui­ten­kin hyvä pysyä EU:n kans­sa samoil­la lin­joil­la. Meil­lä ei ole syy­tä tukea sel­lais­ta poli­tiik­kaa, että hyväk­syi­sim­me Venä­jän menet­te­lyn liit­tää osa naa­pu­ri­maas­taan itseen­sä. Kan­nat­taa myös huo­ma­ta, että elin­tar­vik­kei­den osal­ta pakot­teet aset­ti Venä­jä, nos­taak­seen omaa maa­ta­lout­taan. Yhteis­työ­tä Venä­jän ja EU:n välil­lä on sil­ti yllä­pi­det­tä­vä ja kohen­net­ta­va. Suo­mel­la on täs­sä tär­keä roo­li.

Suo­men EU-jäse­nyy­den aika­na maa­il­man­kaup­pa on vapau­tu­nut kai­kil­la aloil­la. Suo­mi yksin on lii­an pie­ni neu­vot­te­li­ja maa­il­man peli­sään­tö­pöy­dis­sä. Olem­me hyö­ty­neet EU:sta, joka edus­taa yhtä vah­vaa talous­a­luet­ta ja jol­la on sanan­val­taa.

EU:n kaut­ta on myös avau­tu­nut uusia mer­kit­tä­viä vien­ti­mah­dol­li­suuk­sia maa­ta­lous­tuot­teil­le. EU:n sol­mi­mat vapaa­kaup­pa­so­pi­muk­set esi­mer­kik­si Japa­nin ja Ete­lä-Korean kans­sa ovat suo­ma­lai­sel­le tuot­ta­jal­le mai­nio mah­dol­li­suus. Suo­ma­lai­nen ruo­ka tun­ne­taan maa­il­mal­la puh­taa­na ja kor­kea­laa­tui­se­na. Kii­naan on jo syn­ty­nyt Suo­mi-ruu­an buu­mi.

EU:n yhteis­tä maa­ta­lous­po­li­tiik­kaa tule­vik­si vuo­sik­si ollaan par­hail­laan muo­vaa­mas­sa. Euroo­pan komis­sion esi­tyk­ses­sä paran­ne­taan mon­taa asi­aa. Ensin­nä­kin, sii­nä taa­taan enem­män tuot­ta­jien kai­paa­maa kan­sal­lis­ta jous­ta­vuut­ta. Toi­sek­si, esi­tyk­ses­sä maa­ta­lout­ta ei läh­tö­koh­tai­ses­ti näh­dä ilmas­to- ja ympä­ris­tö­on­gel­ma­na, vaan on ymmär­ret­ty, että se on osa rat­kai­sua. Kol­man­nek­si, EU edel­leen läh­tee sii­tä, että ruo­kaa on voi­ta­va tuot­taa kai­kil­la unio­nin alueil­la. Suo­ma­lai­nen elin­tar­vi­ke­ket­ju työl­lis­tää joka päi­vä sato­ja tuhan­sia kan­sa­lai­sia. On tär­ke­ää var­mis­taa, että suo­ma­lai­sen tuo­tan­non puo­lia pide­tään EU-tasol­la jat­kos­sa­kin, ja että maa­ta­lout­ta voi har­joit­taa kan­nat­ta­vas­ti kaik­kial­la EU:ssa myös tule­vai­suu­des­sa.

Oma tuo­tan­to on elin­tär­ke­ää myös kan­sain­vä­li­sen tilan­teen muut­tues­sa yhä epä­va­kaam­mak­si ja ennus­ta­mat­to­mam­mak­si. Koti­mai­sen maa­ta­lou­den arvo ja arvos­tus ovat kas­va­neet jat­ku­vas­ti. Kan­sain­vä­lis­ten ruo­ka­vää­ren­nös­ten pal­jas­tues­sa suo­ma­lai­nen tuo­tan­to osoit­tau­tuu kulut­ta­jil­le tur­val­li­sek­si.

Maa­ta­lous­po­li­tiik­ka on ollut ja tulee säi­ly­mään yhte­nä tär­keim­pä­nä EU:n toi­mia­la­na. Neu­vot­te­lut yhtei­ses­tä maa­ta­lous­po­li­tii­kas­ta sekä rahoi­tus­ke­hyk­ses­tä seu­raa­val­le seit­sen­vuo­tis­kau­del­le ovat vie­lä kes­ken. Euroo­pan par­la­men­tin jäsen­ten valin­ta sun­nun­tain vaa­leis­sa osal­taan vai­kut­taa näi­hin kysy­myk­siin 2020-luvul­ta tule­vai­suu­teen.

Mir­ja Veh­ka­pe­rä
euro­vaa­lieh­do­kas
Euroo­pan poh­joi­sin mep­pi
Kes­kus­ta