Kes­kus­te­lem­me: Sääs­tö­eh­do­tus

Oulun kau­pun­gin oma van­hus­hoi­to on aina­kin Hii­ro­ses­sa hyvää. Kau­pun­ki voi­si sääs­tää mel­koi­ses­ti ja laa­jen­taa toi­min­taan­sa siir­tä­mäl­lä yksi­tyis­ten pal­ve­lun­tar­joa­jien teh­tä­viä omak­si toi­min­nak­si. Esi­merk­ki, van­hus mak­saa eläk­kees­tään 1 300 euroa ja sen lisäk­si kau­pun­ki mak­saa 94 euroa joka päi­väl­tä eli 2 820 euroa kuu­kau­des­sa yksi­tyi­sel­le pal­ve­lun­tar­joa­jal­le yhteen­sä 4 120 euroa kuu­kausi.

Hii­ro­sen hoi­to­ko­dis­sa saman hoi­don van­hus saa odo­tel­les­saan pysy­vää sijoi­tus­paik­kaa noin 700 eurol­la. Ero­tus on 3 420 euroa. Sil­lä sum­mal­la kyl­lä pal­kat­tai­siin hoi­ta­ja ja vuo­de­paik­ka. Kol­men van­huk­sen mak­suil­la saa­tai­siin hoi­ta­ja­mi­toi­tus 0,7 täy­tet­tyä noin vii­den van­huk­sen osal­ta. Kau­pun­gis­ta kyl­lä löy­tyy sopi­via tilo­ja ja hoi­ta­jat var­mas­ti kysei­siin vir­koi­hin. Yksi­tyi­siä toi­mi­joi­ta­kin tar­vi­taan mut­ta kau­pun­gin ja yksi­tyi­sen pal­kat ovat var­mas­ti ver­tai­lu­kel­poi­set, joten täl­lä saa­tai­siin hel­po­tus­ta van­hus­ten hoi­toon ja työ­paik­ko­ja, jot­ka oli­si­vat var­mas­ti hoi­ta­jien suo­sios­sa.

Mau­ri Moi­la­nen
Oulu