Kes­kus­te­lem­me: Pate­nie­mes­sä poh­dit­tiin vesiem­me tilaa yli­su­ku­pol­vi­ses­ti

Loka­kuun 11 päi­vä­nä vie­tet­tiin Suur-Pate­las­sa yhteis­tä yli­su­ku­pol­vis­ta juh­laa kes­kit­tyen ympä­ris­tööm­me ja vesiem­me tilaan. Sen teim­me puhut­ta­mal­la toi­siam­me aihees­ta. Tee­moi­na täl­löin oli­vat mm. ruo­ka­hä­vik­ki, ravin­to ja ympä­ris­tö, kier­rä­tys, jäte­ve­det, his­to­riam­me Pate­nie­mes­sä veden äärel­lä. Kuu­lim­me suo­sik­kim­me Pate­nie­men Rai­tin liit­ty­mi­sen päi­vän tee­maan. Aja­tuk­sem­me pyö­ri kai­ken kaik­ki­aan kes­tä­vän kehi­tyk­sen tee­man ympä­ril­lä..

Tilai­suut­ta oli lio­nien kans­sa yhdes­sä val­mis­tel­lut 15 yhtei­söä. Tilai­suus toteu­tet­tiin teh­tä­vä­ras­tien kaut­ta. Teh­tä­vä­ras­teil­la oli­vat mm. kier­rä­ty­säm­pä­rit, ves­sa­pa­pe­riar­vaus, lions-visa, munk­kien syön­tiä, vesien vir­kis­tys­käyt­tö ran­noil­lam­me, mitä veden puu­te tar­koit­taa elä­mäl­le, koke­mus­ten vaih­toa nuor­ten ja vart­tu­neem­pien välil­lä. Ras­teil­la kou­lu­lai­set ja elä­ke­läi­set kokei­li­vat tai­to­jaan mm kier­to­ta­lou­den, jäte­ve­sien ja ruo­ka­hä­vi­kin käy­tän­nön tai­dois­sa. Kier­rä­tim­me pait­si jät­tei­tä ihan kon­kreet­ti­ses­ti kier­rä­tys­teh­tä­väs­säm­me myös osaa­mis­ta.

Tote­sim­me että, yksi asia on vai­ke­aa maa­il­mas­sa ilman puh­das­ta vet­tä. Elä­mä.

Ja sen säi­lyt­tä­mi­sek­si juu­ri me kaik­ki olem­me tär­kei­tä. On arvioi­tu että vuon­na 2025 50 pro­sent­tia maa­il­man väes­tä asuu vesi­stres­sia­lu­eel­la. Tar­kis­tim­me että ymmär­sim­me kes­tä­vän kehi­tyk­sen peri­aat­teen, että ympä­ris­tö, ihmi­nen ja talous ote­taan tasa­ver­tai­ses­ti huo­mioon pää­tök­sen­teos­sa.

Tämän­kin tapah­tu­man teke­mi­set liit­tyi­vät osak­si vesien­suo­je­lua

Mekin halusim­me paran­taa vesis­tö­jen ja ympä­ris­tön luku­tai­toa, kykyä tie­dos­taa puh­taan veden ja ympä­ris­tön mer­ki­tys. Puhuim­me vesiem­me muo­vion­gel­mas­ta, sii­tä joh­tu­vis­ta kalo­jen ja lin­tu­jen kuo­le­mis­ta, mihin puh­das­ta vet­tä kuluu arjes­sa koh­tuut­to­mas­ti ja miten yllä­pi­de­tään vesiem­me puh­taut­ta.

Kuu­lim­me mil­lai­nen on Palo­kan eska­rei­den ympä­ris­tö­ko­ke­mus. Nuor­ten kaut­ta saa­mam­me palaut­teen mukaan, hekin usko­vat asen­ne­muu­tok­sen kaut­ta oman toi­min­nan vai­kut­ta­mi­seen ja että vii­sas­tum­me ja toi­mim­me jat­kos­sa ympä­ris­tön suh­teen oikein. Eli muu­tok­sen teki­jöi­tä olem­me me itse.

Ja lopuk­si kar­juim­me yhdes­sä että: Ran­nat siis­tik­si, vedet puh­taik­si

Kau­pun­kim­me­kin oli tapah­tu­maan tuken­sa anta­nut. Ja siel­lä vie­rai­li­kin yli 400 hen­keä.

Miten jat­kam­me täs­tä. Tou­ko­kuus­sa teem­me yhdes­sä ran­to­jem­me ja ympä­ris­töm­me sii­vous­ta.

Tapah­tu­mas­sa oli­vat muka­na aktii­vi­ses­ti osal­lis­tuen Pate­nie­men lio­nit, Pate­lan Ven­nei­li­jät, Pate­nie­men elä­ke­läi­set, Easy­mo­ve, Suur­alu­een yhteis­työ­ryh­mä, Raja­ky­län asu­kas­tu­pa, Mar­tat, MLL, alu­eem­me kou­lut ja päi­vä­ko­dit sekä Tui­ran seu­ra­kun­ta.

Han­nu Ant­to­nen
LC Oulu /Pateniemi