Kes­kus­te­lem­me: Nuor­ten lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mi­ses­tä

Olen todel­la huo­lis­sa­ni nykyi­sin nuor­ten ja las­ten ”keulimisesta”ajoneuvoillaan ylei­sil­lä maan­teil­lä. Se tar­koit­taa kak­si­rat­tai­sen pyö­rän tai mope­din etuo­san nos­ta­mis­ta ilmaan ajon aika­na, jol­loin kul­ku­neu­vo ja aja­ja ovat taka­rat­taan varas­sa.

Kun vauh­ti tai tasa­pai­no alkaa lop­pua, rysäy­te­tään etu­ra­tas maa­han, jol­loin pyö­rän tai mopon run­ko-osa saa kovan kolauk­sen ja samoin myös aja­ja. Pahim­mas­sa tapauk­ses­sa ajel­laan parit­tain ja keu­li­taan  molem­pien kans­sa yhdes­sä kovaa­kin vauh­tia.

Sat­tu­mal­ta ker­ran näin erään mopol­la keu­li­van pojan menet­tä­vän tasa­pai­non­sa, jol­loin poi­ka puto­si mopon pääl­tä seläl­leen tiel­le ja mopo jat­koi mat­kaa sil­lan­kai­tee­seen. Olin pyö­räl­lä lii­ken­tees­sä ja menin kat­so­maan, miten kävi. Poi­ka pää­si ylös tiel­tä ja juok­si lähel­lä ole­vaan kotiin­sa. Mopos­sa näkyi lom­mo­ja ja rik­ki­näi­nen taka­va­lo­la­si, enkä tie­dä, tuli­ko pojal­le vam­mo­ja.

Kui­ten­kin olen huo­man­nut, että jotain nuo­ri­so­pyö­rä­merk­kiä moi­ti­taan hei­kos­ta run­gos­ta, ja ei ole tosi­aan­kaan ihme. Mopoau­toil­la ja tal­vel­la  moot­to­ri­kel­kal­la kou­lus­sa kul­ke­mi­nen on toi­nen kysy­mys­merk­ki. Eräs kou­lu­lai­nen kaa­ha­si kou­lun pihal­ta ajo­tiel­le pysäh­ty­mät­tä ja kään­tyi vas­taan tule­van kais­tal­le, jota aja­va auto ehti väis­tää hur­ja­pään, joka kään­tyi sit­ten aja­maan  pyö­rä­tien vie­res­sä ole­vaa ojan­pien­nar­ta.

Eikö kou­luis­sam­me enää vie­rai­le lii­ken­ne- ja lail­li­suus­kas­va­tus­ta anta­vaa polii­sia? Vas­tuu las­ten ja nuor­ten käyt­täy­ty­mi­ses­tä kuu­luu erään mopo­po­jan mie­les­tä heil­le itsel­leen: ”On oma asia, jos louk­kaa itsen­sä”.

Vas­ta­sin sii­hen, että jokai­nen on myös vas­tuus­sa muis­ta tiel­lä­kul­ki­jois­ta. Onko tosi­aan itses­tä välit­tä­mi­nen ja itse­tun­to niin heik­koa, että sitä täy­tyy pön­kit­tää jol­lain itsel­le ja muil­le lii­ke­ne­tee­sä kul­ki­joil­le vaa­ral­li­sil­la tem­puil­la. Vali­tet­ta­vas­ti isom­pien poi­kien mal­li tart­tuu pik­ku­lap­siin­kin.

Laki on ole­mas­sa kaik­kia ihmi­siä niin nuo­ria kuin van­ho­ja ihmi­siä vas­ten, van­hem­mat ja opet­ta­jat vel­vol­li­sia ker­to­maan sii­tä.

Tur­val­li­suut­ta teil­lem­me