Kes­kus­te­lem­me: Luon­non­suo­je­lu ja tuu­li­voi­ma

Ran­ta­poh­jan ylei­sö­osas­tos­sa penät­tiin taan­noin ympäristöyhdistyksen/luonnonsuojelijoiden toi­men­pi­tei­tä tuu­li­voi­ma-asias­sa. Iin ympä­ris­töyh­dis­tys on anta­nut Yli-Olha­van tuu­li­voi­ma­puis­to­hank­kees­ta lausun­non, jos­sa yhdis­tys on suh­tau­tu­nut tuu­li­voi­maan sinän­sä myön­tei­ses­ti, mut­ta näkee kir­joit­ta­jien kans­sa saman­lai­sia ongel­mia mm. luon­non ja ympä­ris­tön asuk­kai­den näkö­kul­mas­ta. On sel­vää, että hai­ta­ton­ta tuu­li­voi­ma­kaan ei ole. Lausun­to on näh­tä­vis­sä mm. Iin kun­nan net­ti­si­vuil­la yhteys­vi­ran­omai­sen, eli ELY-kes­kuk­sen, lausun­non yhtey­des­sä, kuten kaik­ki muut­kin hank­kees­ta täs­sä vai­hees­sa anne­tut lausun­not.

Iin ympä­ris­töyh­dis­tys on jär­jes­tä­nyt lisäk­si ylei­sö­ti­lai­suu­den, jon­ka tar­koi­tuk­se­na oli nimen omaan jakaa tie­toa ja opas­taa vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta täl­lais­ten suur­ten hank­kei­den yhtey­des­sä. Yhdis­tys pyr­kii vai­kut­ta­maan luon­toa pilaa­viin ja asu­kas­viih­ty­vyyt­tä hait­taa­viin hank­kei­siin esi­si­jai­ses­ti hyö­dyn­tä­mäl­lä viral­li­sia vai­ku­tus­ka­na­via.

Iin ympä­ris­töyh­dis­tys on puo­luei­siin sitou­tu­ma­ton Suo­men Luon­non­suo­je­lu­lii­ton pai­kal­li­syh­dis­tys, johon kaik­ki luon­nos­ta huol­ta kan­ta­vat ihmi­sen ovat ter­ve­tul­lei­ta jäse­nik­si ja sitä kaut­ta vai­kut­ta­maan sii­hen, että sekä luon­to että ihmi­set voi­si­vat hyvin.

Tei­jo Lie­des
Iin Ympä­ris­töyh­dis­tys ry:n puheen­joh­ta­ja