Kes­kus­te­lem­me: Kou­lu­päi­vien pitäi­si olla lyhyem­piä

Olet kou­lus­sa kah­dek­sas­ta kol­meen. Vii­mei­set kak­si tun­tia olet istu­nut täy­sin tur­hal­la kuvaa­ma­tai­don tun­nil­la, jon­ne en edes halun­nut men­nä. Läk­syi­hin menee­kin sit­ten päi­väs­tä lop­puai­ka.

Har­ras­tuk­sis­sa ehtii käy­dä muu­ta­man ker­ran vii­kos­sa, ja sii­nä se vapaa-aika onkin. Vii­kon­lop­pui­sin voi leväh­tää, mut­ta sil­loin­kin pitää lukea kokei­siin ja kir­joit­taa muun muas­sa mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­sia.

Täl­lai­nen elä­mä on tyl­sää ja rasit­ta­vaa. Öisin ei voi nuk­kua, kun teke­mät­tö­miä kou­lu­hom­mia pitää miet­tiä sän­gys­sä­kin.

Ikäi­se­ni pitäi­si nuk­kua noin kym­me­nen tun­tia, mut­ta minul­la nuk­ku­ma-aika lähen­te­lee seit­se­mää tun­tia. Sen myö­tä kou­lus­sa väsyt­tää, kou­lun jäl­keen väsyt­tää ja väsy­nee­nä läk­sy­jen tekoon kulu­va aika vie­räh­tää hel­pos­ti kak­sin­ker­tai­sek­si.

Asia voi olla omis­ta tavois­ta­ni­kin kiin­ni, mut­ta kou­luai­kaa lyhen­tä­mäl­lä vapaa-aikaa oli­si enem­män eikä kou­lus­sa tar­vit­si olla vuo­ro­kau­den ympä­ri.

Perus­kou­lu voi­tai­siin aloit­taa vuot­ta aikai­sem­min tai lopet­taa vuo­den myö­hem­min. Näin saa­tai­siin var­mas­ti näky­viä tulok­sia eten­kin ylä­kou­lun luku­jär­jes­tyk­siin.

Lisäk­si esi­mer­kik­si väli­tun­te­ja voi­tai­siin lyhen­tää tai vähin­tään jakaa pie­nem­piin osiin, sil­lä puo­len tun­nin sei­nään tui­jot­te­lu tus­kin edis­tää mitään.

Valin­nai­sai­neis­ta pitäi­si teh­dä sel­lai­sia, että niis­tä oli­si jotain hyö­tyä tai pois­taa koko­naan. Lii­kun­taa ja piir­tä­mis­tä voi har­ras­taa vapaa-ajal­la­kin ja kai­ken lisäk­si miten itse halu­aa.

Lot­ta,
Hau­ki­pu­das