Kes­kus­te­lem­me: ”Jäi­vät­kö yksi­tyis­tien asuk­kaat yksin?”

Näin ihmet­te­li toi­mit­ta­ja Teea Tun­tu­ri kolum­nis­saan Ran­ta­poh­jas­sa to 12.9.19.

Kyl­lä jää­vät, jos eivät ole hoi­ta­neet asioi­ta kun­toon ajois­sa. Toi­min Kuusa­mon kau­pun­gin alu­eel­la kah­den tie­kun­nan puheen­joh­ta­ja­na ja olen kol­man­nen hoi­to­kun­nas­sa muka­na. Kak­si tie­kun­nis­ta on saa­nut avus­tus­ta kau­pun­gil­ta, kos­ka tien vai­ku­tusa­lu­eel­la on vaki­tuis­ta asu­tus­ta. Kol­man­nes­sa on vain loma-asu­tus­ta, joten sitä ei kau­pun­ki avus­ta.

Avus­tuk­set ovat tul­leet lanauk­sen, soras­tuk­sen ja aurauk­sen muo­dos­sa joko työ­suo­ri­tuk­se­na tai raha­na. Kaik­ki on pelan­nut hyvin, kun­han on vain vuo­sit­tain muis­ta­nut täyt­tää avus­tus­kaa­vak­keet. Mut­ta nyt on tilan­ne toi­nen. Tämän vuo­den alus­ta tuli voi­maan uusi tie­la­ki, joka edel­lyt­tää tie­kun­tien vie­mis­tä kan­sal­li­seen tie- ja katu­ver­kon Digi­road- jär­jes­tel­mään. Mikä­li tätä ei teh­dä, niin kau­pun­gil­la ei ole vel­voi­tet­ta avus­tuk­siin.

Sain vie­tyä vas­tuul­la­ni ole­vat tie­kun­nat kau­pun­gin vir­ka­mie­hen avus­tuk­sel­la jär­jes­tel­mään. Ihan help­po sys­tee­mi se ei ole. Mikä­li vas­taa muu­ta­miin kysy­myk­siin vir­heel­li­ses­ti, niin rekis­te­röi­ty­mis­tä ei tapah­du. Samal­la sel­vi­si myös, että Kuusa­mos­sa on aivan lii­an vähän resurs­se­ja tie­kun­tien asioi­den eteen­päin vie­mi­seen, niin­pä jou­dum­me mm. pitä­mään uuden kokouk­sen jo ker­taal­leen pää­te­tys­tä asias­ta, kun sitä ei ollut ehdit­ty vie­dä tie­lau­ta­kun­nan käsit­te­lyyn ennen uuden lain voi­maan­tu­loa. Ja tämä­hän tie­tys­ti mak­saa ext­raa.

Kau­pun­geil­la ja kun­nil­la on nyt mah­dol­li­suus käyt­tää tätä tie­to­jär­jes­tel­miin kir­jau­tu­mat­ta jät­tä­mis­tä por­saan­rei­kä­nä sii­nä, ettei avus­tuk­sia tar­vit­se antaa­kaan. Resurs­se­ja ei lie­ne Oulus­sa­kaan riit­tä­väs­ti, joten tilan­ne tääl­lä­kin var­maan sama. Niin­pä ensi tal­ve­na avus­te­tut aurauk­set jää­ne­vät monien tei­den osal­ta suo­rit­ta­mat­ta. Toi­saal­ta syi­tä on niin sysis­sä kuin sepis­sä­kin; ihmi­set kun tah­to­vat pit­kit­tää tie­kun­tien perus­ta­mis­ta. Kus­tan­nuk­sia pelä­tään eikä aina ilman eri­mie­li­syyk­siä­kään pääs­tä. Asia­mie­hiä tie­kun­tien asioi­ta hoi­ta­maan toki löy­tyy ja hei­tä kan­nat­taa­kin hyväk­si käyt­tää.

Kau­pun­kien ja kun­tien pitäi­si nyt myös lisä­tä aina­kin yli­me­noa­jak­si hen­ki­lö­kun­taa tie­kun­tia avus­ta­maan. Myös maa­lais­jär­keä voi­si­vat vir­ka­mie­hem­me käyt­tää, eli jat­ket­tai­siin enti­seen mal­liin vaik­ka­pa ensi tal­vi. Kuusa­mos­ta löy­tyy fik­su vir­ka­mies, joka ymmär­si maa­lais­jär­keä­kin, joten väli­vai­heen aika­na aurauk­set suo­ri­te­taan. Löy­tyy­kö­hän Oulus­ta­kin.

Kari Hol­ma